Sa­ta­kir­jas­to­jen lai­na­tuim­mat kir­jat tam­mi­kuus­sa 2003 oli­vat:
Ai­kuis­ten kau­no­kir­jal­li­suus:

1. Hä­väis­tyt, Tuo­mi­nen Art­tu

2. Te­ki­jä, Mus­to­nen En­ni

3. Pa­has­ti teh­ty, Jo­ki­nen Sep­po

4. Au­ro­ran sa­lai­suus, Ri­ley Lu­cin­da

5. Pul­lon­ke­rää­jä, Paak­ka­nen Ou­ti

Ai­kuis­ten tie­to­kir­jal­li­suus:

1. Tut­ki ja kir­joi­ta, Hir­si­jär­vi Sirk­ka

2. Uk­ko, Ter­vo Jari

3. Mart­ti Suo­sa­lon tä­hä­nas­ti­nen elä­mä, Ven­ho Jo­han­na

4. Hu­vi­tuk­sen kar­ta­non ty­töt, Skyt­tä Jaa­na

5. Ri­kos­po­lii­sin sil­min: to­si­ta­ri­noi­ta Suo­mes­ta, Rant­si Niko