Po­rin Te­at­te­rin oh­jel­mis­tos­sa näh­dään ku­lu­va­na ke­vää­nä kak­si lap­si­per­heil­le suun­nat­tua sa­tu­näy­tel­mää. En­sim­mäi­se­nä vuo­ron­sa sai 6. maa­lis­kuu­ta Pie­nel­le näyt­tä­möl­le val­mis­tu­nut mu­sii­kil­li­nen kan­ta­e­si­tys Hek­tor ja vii­sas­ten kivi.

So­fia Fin­ni­län kir­joit­ta­ma, sä­vel­tä­mä ja sa­noit­ta­ma ta­ri­na ker­too pie­nes­tä hii­res­tä, joka asuu ruo­ka­ko­me­ros­sa isän ja iso­äi­din kans­sa. Kun Hek­tor kuu­lee sa­dun vii­sas­ten ki­ves­tä, al­kaa hur­ja seik­kai­lu, jos­ta ei puu­tu vauh­tia ja jän­nit­tä­viä ti­lan­tei­ta. Chris­ti­an Lind­roo­sin oh­jaa­ma, Tee­mu Loik­kaan la­vas­ta­ma ja Tii­na Val­ka­man pu­vus­ta­ma mu­siik­ki­seik­kai­lu so­pii kai­kil­le yli 3 -vuo­ti­ail­le te­at­te­rin ys­tä­vil­le. Hek­tor Hii­ren roo­lis­sa esiin­tyy Po­rin Te­at­te­rin tuo­rein näyt­te­li­jä­kiin­ni­tys, Las­si Jäm­sä.

Hektor ja viisasten kivi vie hurjaan seikkailuun.

Hektor ja viisasten kivi vie hurjaan seikkailuun.

Kuva: Janne Alhonpää

Sa­dun­hoh­toi­nen ke­vät hui­pen­tuu 21. maa­lis­kuu­ta, jol­loin maa­il­man ra­kas­te­tuin prin­ses­sa­sa­tu Tuh­ki­mo saa en­si-il­tan­sa pää­näyt­tä­möl­lä. Ky­sees­sä on van­haan kan­san­sa­tuun poh­jau­tu­va ta­ri­na ko­va­sy­dä­mi­sen äi­ti­puo­len ja si­sar­puol­ten sor­ta­mas­ta ty­tös­tä, jos­ta yh­den tans­si­ai­sil­lan ajak­si puh­ke­aa lu­mo­a­va kau­no­tar. Mis­tä tyt­tö tuli ja min­ne hän pa­ke­ni kes­ken tans­si­ais­ten? Ku­kaan ei tun­nu sitä tie­tä­vän. Vain pie­ni ken­kä on muis­to­na ty­tös­tä, jon­ka prins­si on päät­tä­nyt saa­da puo­li­sok­seen.

Ma­ri­ka Va­paa­vuo­ren (vier.) oh­jaa­ma ja so­vit­ta­ma näy­tel­mä on kuoh­kea, kau­nis ja run­sas prin­ses­sa­sa­tu, jos­sa il­ke­ät ovat il­kei­tä ja rak­kaus heh­kuu vaa­le­an­si­ni­sin, hat­ta­ran­ma­kein sä­vyin.

Tuh­ki­mon ni­mi­roo­lis­sa vie­rai­lee Mer­vi Ta­ka­ta­lo ja prins­si­nä hur­maa vie­rai­li­ja Valt­te­ri Aal­to­nen. Sa­tu­näy­tel­män la­vas­tuk­sen on suun­ni­tel­lut Tee­mu Loi­kas, ja roo­li­a­su­jen suun­nit­te­lus­ta on vas­tan­nut Taru Lii­po­la. Ää­ni­suun­nit­te­li­ja­na ja mu­sii­kin sä­vel­tä­jä­nä on vie­rail­lut Jan-Mi­ka­el Träs­ke­lin.

Yli 5-vuo­ti­ail­le suun­na­tus­sa esi­tyk­ses­sä on mu­ka­na myös Tans­si­kou­lu Tan­kan lap­si- ja nuo­ri­so­tans­si­joi­ta. Näyt­tä­vät ja ta­ri­naa eteen­päin kul­jet­ta­vat tans­si­nu­me­rot ovat vie­rai­le­van ko­re­og­ra­fi Mii­ka Riek­ki­sen kä­si­a­laa.