Kal­le Kin­nu­nen / STT

Täl­lai­sia yh­tey­de­not­to­ja saa­vat har­vat. Tam­pe­re­lai­nen Art­tu Sten­berg pyy­det­tiin so­me­vi­de­oi­den pe­rus­teel­la mu­kaan Hol­ly­wood-elo­ku­vaan. Hä­nen so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa jo vuo­sien ajan jul­kai­se­mi­aan prät­kä­temp­pu­ja oli seu­rat­tu tii­mis­sä, joka et­si näyt­tä­viä jut­tu­ja Fast and Fu­ri­ous -elo­ku­va­sar­jan seu­raa­vaan osaan.

Sten­berg ei voi ker­toa, mis­tä tie­tyis­tä tem­puis­ta tar­kal­leen on kyse. Fast & Fu­ri­ous X -elo­ku­vaa var­ten ku­vat­tiin niis­tä usei­ta. Sa­lai­lu kuu­luu työ­so­pi­muk­seen.

Sten­berg toi­mi myös yh­den elo­ku­van täh­den si­jais­näyt­te­li­jä­nä.

– Vaik­ka en läh­de spek­saa­maan, mit­kä ne tie­tyt tem­put oli­vat, ne kyl­lä tun­nis­taa, jos on seu­ran­nut aja­mis­ta­ni, Sten­berg ker­too pu­he­li­mes­sa.

Pyyn­tö mu­kaan tuli vii­me vuo­den alus­sa. Sten­berg ja An­nii­na Poh­jo­nen oli­vat yh­tä­jak­soi­ses­ti huh­ti­kuus­ta elo­kuu­hun ku­vauk­sis­sa Ita­li­as­sa ja Por­tu­ga­lis­sa.

– Yh­tey­de­no­ton ja ku­vaus­ten alun vä­lis­sä oli vai­kea ai­ka tree­na­ta li­sää, kun oli tal­vi, Poh­jo­nen ker­too.

Poh­jo­nen puo­les­taan näh­dään stunt-teh­tä­vis­sä val­ko­kan­kaal­la muun mu­as­sa koh­tauk­ses­sa, jos­sa bus­si rä­jäh­tää kah­tia. Koh­taus pää­tyi myös elo­ku­van trai­le­riin.

Fast and Fu­ri­ous on yk­si maa­il­man suo­si­tuim­mis­ta elo­ku­va­sar­jois­ta. Uu­det osat ovat ol­leet maa­il­man­laa­jui­sil­ta lip­pu­tu­loil­taan jär­jes­tään vuo­den kym­me­nen kat­so­tuim­man jou­kos­sa. Suo­mes­sa suo­sio ei ole suh­tees­sa ai­van niin suur­ta. Seit­se­mäs elo­ku­va ylit­ti meil­lä­kin 200 000 kat­so­jan ra­jan.

Omaa kiel­tään pu­huu bud­jet­ti. Uu­sin, kes­ki­viik­ko­na Suo­mes­sa­kin val­ko­kan­kail­le tu­le­va kym­me­nes elo­ku­va on yk­si kaik­kien ai­ko­jen kal­leim­mis­ta tuo­tan­nois­ta, yli 300 mil­joo­nan eu­ron hin­ta­la­pul­laan lä­hel­lä Ava­tar 2:ta.

Pää­o­sis­sa ovat sar­jan yk­kös­ni­men Vin Die­se­lin ohel­la Ja­son Mo­moa, Mic­hel­le Rod­ri­gu­ez, Ty­re­se Gib­son, Chris “Lu­dac­ris. Brid­ges ja Ja­son Stat­ham.

– Olen ai­na ol­lut Fast-fani. Olen ai­na ol­lut au­to­hul­lu, Poh­jo­nen sa­noo.

– Ei­kä sa­man­lai­sia elo­ku­via oi­kein ole teh­ty. En kos­kaan aja­tel­lut, et­tä pää­si­sin te­ke­mään näin hul­lu­ja stunt­te­ja ja tu­tus­tu­maan näi­hin te­ki­jöi­hin.

Stunt-aja­jat ta­pa­si­vat ku­vauk­sis­sa myös näyt­te­li­jöi­tä. Se on nii­tä asi­oi­ta, jois­ta he ei­vät tar­kem­min kui­ten­kaan puhu. Poh­jo­nen ei toi­mi­nut ke­nen­kään tie­tyn näyt­te­li­jän si­jai­se­na.

– Oli kui­ten­kin au­tol­la aja­mi­sia lii­ken­tees­sä, rä­jäh­dyk­siä kar­kuun juok­se­mis­ta ja muu­ta, mis­sä oli omat ris­kin­sä.

Poh­jo­nen tun­ne­taan muun mu­as­sa MTV3:n au­to- ja tek­niik­ka­oh­jel­mas­ta Tek­na­vis­ta. Hän nou­si jul­ki­suu­teen Coun­ter-Strike-pe­liä strii­maa­mal­la.

Sten­berg on saa­nut su­per­mo­to stunt -vi­de­oil­laan Yo­u­tu­bes­sa yli nel­jä mil­joo­naa kat­so­jaa. Ins­tag­ra­mis­sa­kin hä­nen mo­nil­la vi­de­oil­laan on yli 50 000 tyk­käys­tä.

Fast-ku­vauk­set poi­ki­vat jo li­sää töi­tä. Sten­berg ha­lut­tiin mu­kaan myös sa­man stunt-tii­min uu­dem­paan tuo­tan­toon, jota on ku­vat­tu “In­ti­an suun­nal­la”.

Eri­tyi­nen ko­ke­mus Sten­ber­gil­le ja Poh­jo­sel­le oli­kin juu­ri ame­rik­ka­lai­siin stunt-osaa­jiin tu­tus­tu­mi­nen.

– Kaik­ki oli­vat ihan su­per­hy­viä tyyp­pe­jä, koko po­ruk­ka, Poh­jo­nen sa­noo.

– He oli­vat kes­ke­nään ka­ve­rei­ta, jot­kut ol­leet mu­ka­na jo Ter­mi­na­tor yk­kö­ses­sä.

Ys­tä­vyys on kes­tä­nyt ku­vaus­pai­kan ul­ko­puo­lel­la­kin.

– Se oli heil­le­kin jän­nä jut­tu, kun nuo­ria tyyp­pe­jä jos­tain Suo­mes­ta tu­lee hei­dän si­sä­pii­riin­sä. On­nek­si sa­tuim­me ole­maan sa­man­hen­ki­siä.

Suo­ma­lai­set ovat saa­neet kut­su­ja Yh­dys­val­toi­hin.

– Men­nään­kin vie­lä, ja olem­me kut­su­neet hei­tä vas­ta­vuo­roi­ses­ti Suo­meen.

Sten­berg ja Poh­jo­nen nä­ki­vät Fast-ku­vaus­ten ai­ka­na koh­taus­ten raa­ka­ver­si­oi­ta, mut­ta val­mis­ta elo­ku­vaa ja sitä, kuin­ka pal­jon he ovat läs­nä, he ei­vät vie­lä maa­nan­tai­na tien­neet. Asia val­ke­nee elo­ku­van kut­su­vie­ras­näy­tök­ses­sä Hel­sin­gis­sä.

Kun Rob Co­he­nin oh­jaa­ma The Fast and the Fu­ri­ous tuli elo­ku­va­te­at­te­rei­hin vuon­na 2001, tus­kin ku­kaan oli­si odot­ta­nut franc­hi­se-tu­le­vai­suut­ta, jos­sa sa­nat Fast ja Fu­ri­ous ir­ro­te­taan jat­ko­jen nok­ke­lik­si ni­mik­si yh­des­sä ja erik­seen.

Kaa­hai­lu­jän­nä­ris­tä tuli mo­jo­va hit­ti. Vin Die­sel jät­ti vä­li­ai­kai­ses­ti roo­lin­sa. Mui­den pää­o­sien Paul Wal­ker, Mic­hel­le Rod­ri­gu­ez ja Jor­da­na Brews­ter pa­la­si­vat John Sing­le­to­nin oh­jaa­maan jat­ko-osaan 2 Fast 2 Fu­ri­ous kak­si vuot­ta myö­hem­min.

Wal­ker näyt­te­li po­lii­si­hah­mo­aan kaik­ki­aan seit­se­mäs­sä sar­jan elo­ku­vas­sa. Hän kuo­li 40-vuo­ti­aa­na va­paa-ajan au­to­ko­la­ris­sa mar­ras­kuus­sa 2013. Sii­hen men­nes­sä juu­ri hän oli nous­sut tä­män elo­ku­va­sar­jan myö­tä A-sar­jan täh­tey­teen. Die­sel taas oli ol­lut mus­ke­li­täh­ti jo en­nen Fast-lef­fo­ja.

Fu­ri­ous 7:ssa Wal­ke­rin roo­li­hah­mo jat­koi mu­ka­na, osin en­nen kuo­lon­tur­maa ku­vat­tui­na jak­soi­na ja osin hä­nen vel­jen­sä esit­tä­mä­nä. Elo­ku­vas­ta tuli vuo­den 2015 maa­il­man kol­man­nek­si kat­so­tuin, edel­lään vain Star Wars: Epi­so­de VII – The For­ce Awa­kens ja Ju­ras­sic World.

Nyt vuo­ros­sa on jo kym­me­nes elo­ku­va, ja saa­gan lop­pu­kin on jo kuu­lu­tet­tu. Seu­raa­va elo­ku­va, kah­den vuo­den ku­lut­tua jul­kais­ta­va Fast & Fu­ri­ous X osa 2 päät­tää ta­ri­nan. To­sin sil­le­kin on jo vi­lau­tel­tu jat­koa, Fast & Fu­ri­ous X osaa 3.