Pau­lii­na Vil­pak­ka

Nah­ka­mu­se­on näyt­te­ly Kan­sain­vä­li­nen Frii­ta­la avaa ylei­söl­le nah­ka­teh­taan pu­ki­ne­val­mis­tuk­sen kul­ta­vuo­sia al­ka­en 60-lu­vul­ta.

Al­ku­sy­säyk­sen muo­din tuo­mi­ses­sa Frii­ta­laan an­toi ai­koi­naan teh­taan pääl­li­kön vai­mo Kaa­ri­na Hel­le­maa, joka al­koi suun­ni­tel­la run­ko­mal­lis­ton ohel­le de­sign-mal­lis­toa. Myö­hem­min vaa­te­suun­nit­te­li­joi­na Frii­ta­lal­le ovat toi­mi­neet myös Juk­ka Rin­ta­la ja Mar­juk­ka Lars­son.

Muo­ti­ku­vien ja leh­ti­ar­tik­ke­lei­den li­säk­si Kan­sain­vä­li­nen Frii­ta­la näyt­te­lyyn on koot­tu lai­nak­si ja lah­jak­si saa­tu­ja nah­ka­pu­ki­nei­ta 60–90-lu­vuil­ta.

Frii­ta­la-yh­ti­öit­ten tie­do­tus­pääl­li­kön Mai­ja Kos­ken kans­sa näyt­te­lyn ovat koon­neet tuo­te­pääl­lik­kö Rai­ja Romu ja Ul­vi­lan kau­pun­gin kult­tuu­ri­työn­te­ki­jä Tan­ja-An­ni­ka Aro­nen. Näyt­te­lyyn oli­si tar­jot­tu enem­män­kin vaat­tei­ta kuin mitä ky­et­tiin ot­ta­maan vas­taan.

Suu­rin osa vaat­teis­ta löy­tyi Ul­vi­las­ta ja lä­hi­paik­ka­kun­nil­ta. Frii­ta­lan pu­ki­ne­val­mis­tuk­sen lois­ton vuo­si­na ja pit­kään nii­den jäl­keen­kin Ul­vi­las­sa pal­ve­li Frii­ta­lan nah­ka­pu­ki­ne­myy­mä­lä, jo­ten vaat­tei­ta on edel­leen pal­jon alu­eel­la.

Vaat­tei­ta ei ole kun­nos­tet­tu näyt­te­lyä var­ten, mut­ta iäs­tään huo­li­mat­ta ne ovat hy­väs­sä kun­nos­sa.

– Nah­ka it­ses­sään on tie­ten­kin ma­te­ri­aa­li­na yh­tä hy­vää ny­kyi­sin­kin, mut­ta nah­ka­vaat­tei­den val­mis­tuk­ses­sa voi­daan käyt­tää hal­vem­pia val­mis­tus­me­ne­tel­miä, Kos­ki poh­tii vaat­tei­den kes­tä­vyyt­tä.

Yh­ti­ön tuot­tei­ta vie­tiin ul­ko­mail­le run­saas­ti. Nii­tä myi Lon­toon kuu­lui­sa ta­va­ra­ta­lo Har­rods, ja ne kä­vi­vät kau­pak­si jopa Rans­kas­sa, muo­din me­kas­sa. Eu­roo­pan li­säk­si Frii­ta­lan nah­ka­pu­ki­miin son­nus­tau­dut­tiin muun mu­as­sa Ja­pa­nis­sa, Kii­nas­sa, Eng­lan­nis­sa ja USA:ssa.

Myös Per­si­an nuo­ril­le prins­seil­le han­kit­tiin lam­mas­tur­kik­set Kaa­ri­na Hel­le­maan Mi­ni­Cuir-las­ten­mal­lis­tos­ta.

Mal­lis­tot ku­vat­tiin kak­si ker­taa vuo­des­sa, ke­vääl­lä ja syk­syl­lä. Mal­lei­na Frii­ta­lan pu­ki­neis­sa ovat ai­ka­naan po­see­ran­neet muun mu­as­sa Le­ni­ta Ai­ris­to, Pirk­ko Man­no­la, Tei­ja So­pa­nen, Ma­ri­ta Lin­dahl ja mies­mal­li­na Juk­ka Kuop­pa­mä­ki.

Myös kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu sak­sa­lai­nen huip­pu­mal­li Ve­rusch­ka po­see­ra­si kah­des­ti Frii­ta­lan mal­li­na, en­sin tal­vi­mal­lis­ton ja sit­ten ke­sä­mal­lis­ton. Mai­ja Kos­ki muis­te­lee täh­den työs­ken­te­lyä:

– Ve­rusch­kan ku­vauk­set me­ni­vät kai­ken kaik­ki­aan oi­kein su­ju­vas­ti. Hän oli erit­täin am­mat­ti­mai­nen, ei nir­soil­lut vaat­teit­ten kans­sa, kel­puut­ti kai­ken ruo­an ja oli erit­täin help­po. Hän oli pal­jon elä­mäs­sä teh­nyt, mut­ta ar­ki­jär­ken­sä säi­lyt­tä­nyt ih­mi­nen.

En­sim­mäi­sel­lä vie­rai­lul­la eh­to­na oli, et­tä Ve­rusch­kan käyn­nis­tä sai­si ker­toa jul­ki­suu­teen vas­ta hä­nen ol­les­sa jo len­to­ko­nees­sa mat­kal­la ko­tiin. Kos­ki muis­te­lee, et­tä ih­meen hy­vin kaik­ki malt­toi­vat pi­tää suun­sa kiin­ni. Toi­sel­la vie­rai­lul­laan Ve­rusch­ka piti jo leh­dis­tö­ti­lai­suu­den­kin ja pääs­ti toi­mit­ta­jia seu­raa­maan ku­vauk­sia.