Elo­kuun pint­xo­kil­pai­lu on par­hail­laan käyn­nis­sä. Tä­nään eh­tii vie­lä pint­xo­ja mais­te­le­maan po­ri­lai­siin ra­vin­to­loi­hin kel­lo 16–21 (kat­so poik­keuk­set ki­sa­si­vul­ta).

Kaik­ki an­nok­set ja ää­nes­tyk­sen löy­tää si­vul­ta https://www.vii­kon­kil­pai­lu.fi/

Ää­nes­ty­sai­ka päät­tyy lau­an­tai­na 19.8. kel­lo 12. Ää­nes­tä­nei­den kes­ken ar­vo­taan 100 eu­ron lah­ja­kort­ti voit­ta­jan va­lit­se­maan, ta­pah­tu­mas­sa mu­ka­na ole­vaan ra­vin­to­laan.

Pint­xo­ki­sas­sa va­li­taan sekä tuo­ma­ris­ton et­tä ylei­sön suo­si­kit. Kil­pai­lun tuo­ma­rei­na ovat tänä vuon­na pint­xo­ki­san isä, rôtis­seur Tou­ko Se­tä­lä ja Po­ri­kort­te­lien toi­min­nan­joh­ta­ja Mari An­ti­kai­nen. He kier­si­vät mais­ta­mas­sa kaik­ki ki­sa­pint­xot tiis­tai­na.

– Pint­xo­kier­ros oli jäl­leen usei­den eri ma­ku­jen ja an­nos­ten kier­ros, jos­sa joka pai­kas­sa sai yl­lät­tyä po­si­tii­vi­ses­ti eri­lai­sis­ta ma­ku­yh­dis­tel­mis­tä. Upe­aa näh­dä myös, kuin­ka pal­jon tyy­ty­väi­sen nä­köi­siä kier­tä­jiä oli läh­te­nyt liik­keel­le jo tiis­tai­na, tuo­ma­rit kom­men­toi­vat.

Ra­vin­to­lois­sa on var­si­nais­ten ki­sa­pint­xo­jen li­säk­si mui­ta­kin vaih­to­eh­to­ja tar­jol­la, esi­mer­kik­si ve­gaa­ni­sia pint­xo­ja­kin löy­tyy.

Kil­pai­lun tu­lok­set jul­kis­te­taan en­si vii­kon kes­ki­viik­ko­na Sa­ta­kun­nan Vii­kos­sa ja sv24.fi-si­vul­la.

Pint­xo­vii­kon pää­jär­jes­tä­jä on Sa­ta­kun­nan Viik­ko.