STT

Tä­nään kuul­laan, ete­nee­kö Aki Kau­ris­mä­en Kuol­leet leh­det (Fal­len Le­a­ves) Os­car-ki­sas­sa, kun lo­pul­li­set eh­dok­kaat jul­kis­te­taan. Kuol­leet leh­det ta­voit­te­lee paik­kaa par­haan ei-eng­lan­nin­kie­li­sen elo­ku­van sar­jas­sa.

Kuol­lei­den leh­tien li­säk­si eh­dok­kuut­ta ta­voit­te­lee 14 muu­ta elo­ku­vaa. Sar­jan lo­pul­li­set vii­si eh­do­kas­ta ker­ro­taan tä­nään il­ta­päi­väl­lä Suo­men ai­kaa.

Os­ca­rit vuo­den 2023 par­hail­le elo­ku­vil­le ja­e­taan Los An­ge­le­sis­sa maa­nan­tai­na 11. maa­lis­kuu­ta aa­mu­yöl­lä Suo­men ai­kaa.

Yh­dys­val­tain elo­ku­va-aka­te­mia ja­kaa alan pää­pal­kin­not Os­ca­rit 96:nnen ker­ran.

Kuol­leet leh­det on ke­rän­nyt jo ai­em­min­kin kan­sain­vä­lis­tä huo­mi­o­ta. Vii­me tou­ko­kuus­sa Kuol­leet leh­det sai Can­ne­sin elo­ku­va­juh­lil­la tuo­ma­ris­ton pal­kin­non. Tätä tun­nus­tus­ta pi­de­tään Can­ne­sin kol­mos­pal­kin­to­na.

Li­säk­si Kuol­leet leh­det ja näyt­te­li­jä Al­ma Pöys­ti oli­vat sar­jois­saan eh­dol­la Gol­den Globe -pal­kin­non saa­jak­si.

Kuol­leet leh­det on 20. Kau­ris­mä­en oh­jaa­ma elo­ku­va. Se on jat­koa hä­nen työ­läist­ri­lo­gi­al­leen, jo­hon kuu­lu­vat elo­ku­vat Var­jo­ja pa­ra­tii­sis­sa (1986), Ariel (1988) ja Tu­li­tik­ku­teh­taan tyt­tö (1990).

Kuol­leet leh­det on tra­gi­ko­me­dia, joka ker­too kah­den yk­si­näi­sen, sat­tu­mal­ta toi­sen­sa koh­taa­van ih­mi­sen yri­tyk­ses­tä löy­tää rak­kaus.

Kau­ris­mä­en uu­tuus on ke­rän­nyt ke­hu­ja kan­sain­vä­li­sil­tä krii­ti­koil­ta. Esi­mer­kik­si Va­ni­ty Fair -leh­ti ou­nas­te­lee Kuol­lei­den leh­tien pää­ty­vän vii­den eh­dok­kaan lis­tal­le.