Tee­mu Roi­vai­sen ja Iri­na Björk­lun­din Rau­han Liek­ki -kirk­ko­kier­tue jat­kui ei­len Sei­nä­jo­el­la. Kier­tue jat­kuu per­jan­tai­na 22.12.2023 Hel­sin­gin Tuo­mi­o­kir­kos­sa esi­tet­tä­vään kon­sert­tiin saak­ka. Tee­mu ja Iri­na kon­ser­toi­vat tu­le­van kah­den vii­kon ai­ka­na laa­jas­ti eri puo­lil­la Suo­mea. Po­riin he saa­pu­vat kon­ser­toi­maan kes­ki­viik­ko­na 20.12.2023 Kes­ki-Po­rin kirk­koon.

Tee­mu Roi­vai­nen voit­ti sun­nun­tai­na Sel­viy­ty­jät 2023 -kil­pai­lun seit­se­män­nen kau­den, joka kes­ti koko syk­syn. Kier­tu­ees­ta hän ker­too: “Nyt kun olem­me kier­tä­neet kon­sert­te­ja, on niis­tä pääl­lim­mäi­se­nä mie­les­sä erit­täin her­kät tun­nel­mat. Kir­kois­sa on ol­lut to­del­la hie­no tun­nel­ma ja pa­lau­te on ol­lut to­del­la hy­vää. Ih­mi­set ovat hy­väl­lä ta­val­la yl­lät­ty­neet, mi­ten eri­lai­nen ja spe­si­aa­li kier­tu­eem­me on ol­lut.”

Kon­ser­tin si­säl­tö on heil­le mo­lem­mil­le tär­keä, mis­tä Tee­mu jat­kaa: “Kon­ser­tin si­säl­tö on alus­ta lop­puun ajan­koh­tai­nen rau­han tee­mal­laan. Jou­lu­kon­sert­te­ja olen it­se­kin pal­jon teh­nyt, mut­ta tä­män kon­ser­tin tun­nel­ma tee­man kaut­ta on hy­vin kä­sin­kos­ke­tel­ta­va ja ar­vo­kas. Iri­na on ai­van huip­pu!”

Kon­ser­tis­sa kuul­laan pe­rin­tei­siä jou­lu­lau­lu­ja sekä mui­ta upei­ta rau­han­tee­mai­sia kap­pa­lei­ta. Iri­nan kan­sain­vä­lis­tä osaa­mis­ta kuul­laan muun mu­as­sa rans­kan­kie­li­sil­lä tul­kin­noil­la, min­kä li­säk­si kon­ser­tis­sa kuul­laan har­vi­nais­ta tai­toa, kun Iri­na soit­taa sa­haa. Tee­mu ja Iri­na ovat myös teh­neet yh­des­sä tätä kier­tu­et­ta var­ten Rau­han liek­ki -ni­mi­sen kap­pa­leen, joka kuul­laan kon­ser­teis­sa.

Kier­tu­een tuot­taa Cent­ral Line.

Läh­de: Kier­tu­een tie­do­te