Kat­ri Mä­en­pää

Moni uk­rai­na­lai­nen viet­tää tu­le­van jou­lun tääl­lä Suo­mes­sa, jo­ten uk­rai­na­lai­set on huo­mi­oi­tu myös mo­nis­sa ta­pah­tu­mis­sa.

Tänä vuon­na Po­rin kau­pun­ki­kes­kus­tan Jou­lu­na­vaus jär­jes­te­tään huo­men­na lau­an­tai­na 26. mar­ras­kuu­ta yh­des­sä Po­rin uk­rai­na­lais­ten kans­sa. Ta­pah­tu­mas­sa pää­see tu­tus­tu­maan uk­rai­na­lai­siin jou­lu­pe­rin­tei­siin.

Vii­meis­ten kym­me­nen vuo­den ai­ka­na uk­rai­na­lai­set jou­lu­pe­rin­teet ovat lä­hen­ty­neet eu­roop­pa­lais­ten pe­rin­tei­den kans­sa ja mo­net viet­tä­vät jou­lua sa­maan ai­kaan kuin muu maa­il­ma. Pe­rin­tei­ses­ti jou­lu on Uk­rai­nas­sa kui­ten­kin vas­ta 6. ja 7. tam­mi­kuu­ta.

– Sil­loin ko­koon­num­me per­hei­den kans­sa yh­teen syö­mään jou­lu­päi­väl­lis­tä. Ai­kui­set lap­set­kin, joil­la on jo omat per­heet, ko­koon­tu­vat van­hem­pien­sa luo. Uk­rai­nas­sa nau­ti­taan pal­jon hy­väs­tä ruu­as­ta, uk­rai­na­lai­nen In­na Kra­vets nau­rah­taa.

Kos­ka Uk­rai­na on yhä mel­ko us­kon­nol­li­nen maa, viet­tää moni en­nen jou­lua paas­toa. Vaik­ka uk­rai­na­lai­nen jou­lu­pöy­tä koos­tuu 12 ruo­ka­la­jis­ta, nä­kyy paas­to her­kuis­sa. Uk­rai­na­lai­ses­sa jou­lu­pöy­däs­sä ei ole li­haa, ei­kä ras­vaa.

– Syöm­me jou­lu­na kas­vik­sia, lei­von­nai­sia ja ka­laa. Pe­rin­tei­nen pää­ruo­ka on yleen­sä teh­ty veh­näs­tä. Ai­nek­set saat­ta­vat vaih­del­la vä­hän Uk­rai­nan eri osien vä­lil­lä, mut­ta veh­nä kei­te­tään ja mu­kaan lai­te­taan esi­mer­kik­si ru­si­noi­ta, päh­ki­nöi­tä ja hu­na­jaa. Pää­ruo­ka on ma­kea ja se edus­taa hy­vin­voin­tia. Sweet life, hap­py life.

Suomessa joululahjat ovat usein kuusen alla. Saint Niklas tuo lahjat yöllä tyynyn alle. KUVA: SV ARKISTO/ SANNA JÄÄSKELÄINEN

Suomessa joululahjat ovat usein kuusen alla. Saint Niklas tuo lahjat yöllä tyynyn alle. KUVA: SV ARKISTO/ SANNA JÄÄSKELÄINEN

Uk­rai­nas­sa jou­lu­lah­jat tuo Saint Nik­las, joka on mu­ka­na myös Po­rin kau­pun­ki­kes­kus­tan jou­lu­na­vauk­ses­sa. In­na Kra­vets ker­too, et­tä Saint Nik­lak­seen liit­tyy le­gen­da. Hän oli ta­ri­nan mu­kaan mies rik­kaas­ta per­hees­tä, mut­ta hän oli to­del­la sym­paat­ti­nen ja ha­lu­si muis­taa köy­hiä lap­sia lah­joil­la.

– Hän ha­lu­si kui­ten­kin py­syä ni­met­tö­mä­nä, jo­ten hän oli pu­keu­tu­nut ja hän toi lah­jat yöl­lä, kun lap­set nuk­kui­vat. Vas­ta myö­hem­min Nik­lak­ses­ta tuli pyhä.

Saint Nik­lak­seen liit­tyy sa­man­lai­sia pe­rin­tei­tä kuin jou­lu­puk­kiin. Lap­set kir­joit­ta­vat hä­nel­le kir­jeen, jos­sa esit­tä­vät toi­vo­muk­set.

– Saint Nik­las tuo lah­jat yöl­lä tyy­nyn al­le. Olin it­se lap­se­na niin kilt­ti, et­tä lah­jo­ja tuli pal­jon. Sain nuk­kua koko yön lä­hes is­tu­vas­sa asen­nos­sa. Pyö­rät ja pot­ku­lau­dat ovat myös vä­hän han­ka­lia lah­jo­ja, In­na nau­raa.

Jou­lu­pu­kin apu­lai­set ovat tont­tu­ja, mut­ta Saint Nik­lak­sel­la on apu­naan en­ke­lei­tä. Li­säk­si Saint Nik­las tuo lah­jat jo jou­lu­kuun 18. ja 19. päi­vän vä­li­se­nä yö­nä.

– Saint Nik­lak­ses­ta al­kaa Uk­rai­nas­sa tal­vi­nen juh­la­kau­si.

Ukrainassa lauletaan paljon joululauluja. Ukrainan suosituin joululaulu kuullaan huomenna lauantaina Satakieli-lavalla. KUVA: SV ARKISTO

Ukrainassa lauletaan paljon joululauluja. Ukrainan suosituin joululaulu kuullaan huomenna lauantaina Satakieli-lavalla. KUVA: SV ARKISTO

Jou­lu­lau­lut ovat myös suu­res­sa roo­lis­sa Uk­rai­nan jou­lu­pe­rin­tei­tä. Kun per­heet ko­koon­tu­vat yh­teen, lau­le­taan ai­na myös jou­lu­lau­lu­ja. Li­säk­si lap­set ja nuo­ret kier­tä­vät ovel­ta ovel­le lau­la­mas­sa.

– Tämä pe­rin­ne muis­tut­taa kark­ki- ja kep­pos­te­luil­taa. Lap­set pyy­tä­vät lu­paa lau­laa ja saa­vat palk­ki­ok­si herk­ku­ja tai ra­haa, In­na Kra­vets sa­noo.

Nuo­ret esit­tä­vät usein ly­hy­en te­at­te­rie­si­tyk­sen, jos­sa ovat mu­ka­na jou­lun hah­mot. Esi­tys ker­too Jee­suk­sen syn­ty­mäs­tä.

– Te­at­te­rie­si­tys­ten kans­sa kier­re­tään myös ovel­ta ovel­le. Se on viih­dyt­tä­vää ja nuo­ril­le ja lap­sil­le hyvä kei­no saa­da tas­ku­ra­haa jou­lu­py­hiä var­ten.