Tai­te­li­ja, sa­noit­ta­ja, mu­siik­ki­tuot­ta­ja Ilk­ka Vai­nio ko­kee elä­män hy­myi­le­vän. Mie­hel­lä on ikää mit­ta­ris­sa jo yli kuu­den­kym­me­nen, mut­ta hän ku­vai­lee ole­van­sa ko­vem­mas­sa kun­nos­sa kuin kos­kaan. Kynä kul­kee ja jal­ka nou­see. Uu­sia lau­lu­ja­kin syn­tyy jat­ku­vas­ti.

Vai­nio on se­lät­tä­nyt vai­kei­ta elä­män­vai­hei­ta. Vuon­na 2020 mie­hel­tä lei­kat­tiin pak­su­suo­len syö­pä.

– Olen kii­tol­li­nen ki­rur­geil­le, hoi­ta­jil­le ja ve­ren­luo­vut­ta­jil­le. Kir­joi­tan par­haat lau­lu­ni nyt tois­ten ve­rel­lä, Vai­nio veis­te­lee.

Vai­kea ko­ke­mus opet­ti Vai­ni­on ole­maan kii­tol­li­nen jo­kai­ses­ta päi­väs­tä. Hän ker­too naut­ti­van­sa elä­mäs­tä täy­sin sie­mauk­sin.

Toi­nen­kin men­nei­syy­den taak­ka on jää­nyt taak­se. Vai­nio ei ole kos­ke­nut vii­naan enää ai­koi­hin. Hän nou­see esiin­ty­mis­la­voil­le ny­ky­ään sel­vin päin. Mut­ta huu­mo­ria ja hul­luut­ta ei ole hu­kat­tu min­ne­kään.

– Olen ol­lut vii­si vuot­ta il­man vii­naa ja hy­vin me­nee. Tun­tuu us­ko­mat­to­mal­ta, sil­lä en­nen saa­toin ot­taa Ve­te­ra­noa ujou­teen jopa pari pul­loa päi­väs­sä. Nyt otan vaan ne unoh­de­tut blan­dik­set, niin jää muil­le­kin jo­tain juo­ta­vaa.

Kuva: Mika Toivanen

Kuva: Mika Toivanen

Ko­ro­na­vuo­det ja tais­te­lu syö­pää vas­taan es­ti­vät mies­tä juh­lis­ta­mas­ta kuu­si­kymp­pi­si­ään kon­sert­ti­kier­tu­een mer­keis­sä, jo­ten nyt on tul­lut sen ai­ka. Ilk­ka Vai­ni­on Elä­män juh­la­kon­sert­ti -kier­tue saa­puu Po­rin Pro­me­na­di­sa­liin 28. huh­ti­kuu­ta.

Po­rin kei­kas­ta Vai­nio odot­taa hie­noa il­taa.

– Po­ri­lai­set ovat hy­viä heit­täy­ty­mään ja hei­dät saa var­mas­ti mu­kaan! Tu­lee ole­maan tosi haus­kaa. Tämä on sa­mal­la myös täl­lai­nen en­nak­ko­vap­pu-kon­sert­ti, Vai­nio sa­noo.

Pit­käl­lä ural­laan Ilk­ka Vai­nio on sa­noit­ta­nut yli tu­hat lau­lua, ja myös tuot­ta­nut val­ta­van mää­rän mu­siik­ki suo­ma­lai­sil­le etu­ri­vin ar­tis­teil­le. Kon­ser­tis­sa kuul­laan kai­kil­le tut­tu­ja lau­lu­ja vuo­sien var­rel­ta, ja Vai­nio lu­paa, et­tä ylei­sö­kin pää­see lau­la­maan.

– Lu­vas­sa on myös yl­lä­tyk­siä ja haus­ko­ja ta­ri­noi­ta, Vai­nio li­sää.

Vai­ni­on kans­sa Elä­män juh­la­kon­sert­ti -kier­tu­eel­la esiin­tyy jouk­ko hä­nel­le tär­kei­tä ja osaa­via muu­si­koi­ta: Kari Ta­pi­on poi­ka Jani Jal­ka­nen, Le­gen­da Luu­mu Kaik­ko­nen, Pek­ka Kuo­ri­kos­ki, Ta­pa­ni Laas­to­la ja Tom­mi Lin­dell.

Vai­ni­on isän, Juha Vai­ni­on syn­ty­mäs­tä tu­lee tänä vuon­na ku­lu­neek­si 85 vuot­ta. Niin­pä Vai­nio ha­lu­aa juh­la­kier­tu­eel­laan juh­lis­taa myös Juha Vai­ni­o­ta ja tä­män mu­siik­kia. Kon­ser­tis­sa kuul­laan mo­nia klas­sik­ko­ja, ku­ten Yk­si­näi­nen saar­ni­puu, Käyn ahon lai­taa, Sel­lais­ta elä­mä on, Kot­kan poi­kii, Ys­tä­vän ris­ti, Juha Watt Vai­ni­on poi­ka ja niin edel­leen.

Vai­nio ker­too muis­ton nuo­ruu­des­taan ja Juha-isäs­tään:

– 14-vuo­ti­aa­na mur­tau­duin huol­to­a­se­mal­le ja va­ras­tin siel­tä mu­siik­ki­ka­set­ti­te­li­neen. Hei­tin te­li­nees­tä ojaan kaik­ki is­kel­mä­täh­tien ka­se­tit, ku­ten Ei­no Grö­nin, Pau­la Koi­vu­nie­men, Dan­nyn ja Kari Ta­pi­on, mut­ta pi­din Deep Purp­len ja Uri­ah Hee­pin.

– Kun po­lii­sit toi­vat mi­nut ko­tiin, Juha ky­syi ”Mitä va­ras­tit?” Vas­ta­sin ”mu­siik­ki­ka­set­te­ja”, jo­hon Juha to­te­si ”Ter­ve­tu­loa mu­siik­ki­a­lal­le!”

Myö­hem­min Ilk­ka Vai­nio sa­noit­ti ja tuot­ti mu­siik­kia kai­kil­le niis­tä is­kel­mä­ar­tis­teis­ta, joi­den ka­se­tit oli nuo­re­na vis­kan­nut ojaan.

Ilk­ka Vai­ni­on Koko Kan­san Lau­lut, Elos­sa 61v -kon­sert­ti
- Po­rin Pro­me­na­di­sa­lis­sa
- 28. huh­ti­kuu­ta kel­lo 19.00.

Toi­mit­ta­ja: Pau­lii­na Vil­pak­ka