Maa­rit Kaut­to

Art­tu Tuo­mi­nen veti Ul­vi­lan kir­jas­toon run­saan kuu­li­ja­kun­nan kes­ki­viik­ko­na 6. syys­kuu­ta. Po­ri­lai­nen ri­kos­kir­jai­li­ja on juu­ri jul­kais­sut lu­ki­joi­den ra­kas­ta­man Del­ta-sar­jan­sa vii­den­nen osan Va­pah­ta­ja.

Vaik­ka Tuo­mi­sen vah­vas­ti yh­teis­kun­nal­li­set ri­kos­ro­maa­nit si­joit­tu­vat­kin pää­o­sin Po­riin, on Ul­vi­lal­la­kin oma si­jan­sa hä­nen kir­joit­ta­mi­ses­saan.

– Ny­ky­ään mi­nul­la on päi­vä­työ Po­rin kau­pun­gin ym­pä­ris­töin­si­nöö­ri­nä, mut­ta sitä en­nen työs­ken­te­lin yh­dek­sän vuot­ta Ul­vi­lan kau­pun­gil­la ym­pä­ris­tö­toi­min­nan hoi­ta­ja­na. Aloit­te­lin sil­loin esi­kois­ro­maa­ni­ni Muis­ti­la­by­rin­tin kir­joit­ta­mis­ta ja Ul­vi­lan kir­jas­to oli lä­hi­kir­jas­to­ni, kos­ka työ­pis­tee­ni si­jait­si tuos­sa ka­pun­gin­ta­lol­la, Tuo­mi­nen ker­toi.

– Kun en kir­joit­ta­mi­ses­ta vie­lä pal­jon mi­tään tien­nyt, ajoin en­si töik­se­ni Ul­vi­lan kir­jas­toon ja lai­na­sin siel­tä kaik­ki kir­joi­tu­sop­paat, jot­ka oli tar­jol­la. Ul­vi­la on mi­nul­le var­sin tut­tu paik­ka ja käyn tääl­lä edel­leen usein, kos­ka sis­ko­ni asuu ihan kir­jas­ton naa­pu­ris­sa.

Muis­ti­la­by­rin­tis­sa lii­ku­taan Po­rin li­säk­si myös Ul­vi­las­sa, ku­ten Har­jun­pääs­sä, Har­jun­pään­jo­el­la ja Kaas­mar­kus­sa sekä Tuo­mi­sen en­ti­sel­lä työ­pai­kal­la Ul­vi­lan kau­pun­gin­ta­lol­la. Yk­si kir­jan hah­mois­ta on Ul­vi­lan ter­veys­tar­kas­ta­ja Jark­ko Kok­ko.

– Myös kol­man­nes­sa ro­maa­nis­sa­ni pii­pah­de­taan Ul­vi­las­sa, Tuo­mi­nen to­te­si.

Ulvilan kirjastossa puhunut Arttu Tuominen fokusoi kerronnassaan ihmisiin. Hänet tunnetaan hienoista henkilöhahmoistaan.

Ulvilan kirjastossa puhunut Arttu Tuominen fokusoi kerronnassaan ihmisiin. Hänet tunnetaan hienoista henkilöhahmoistaan.

Kuva: Maarit Kautto

Tuo­mi­nen ker­toi, et­tä hän sai ki­pi­nän kir­joit­ta­mi­seen jo lap­se­na.

– Olin oi­kea lu­ku­touk­ka. En­sim­mäi­nen kos­kaan lu­ke­ma­ni kir­ja oli Vii­sik­ko aar­re­saa­rel­la, jon­ka isä­ni lai­na­si mi­nul­le kir­jas­tos­ta, kos­ka mi­nul­la ei vie­lä ol­lut omaa kir­jas­to­kort­tia.

– Olin 7-vuo­ti­as ja kir­ja teki mi­nuun sy­vän vai­ku­tuk­sen. To­te­sin van­hem­mil­le­ni, et­tä jo­nain päi­vä­nä mi­nus­ta­kin tu­lee kir­jai­li­ja. Es­poos­sa asu­nut tä­ti­ni kuu­li haa­vees­ta­ni ja toi mi­nul­le van­han mat­ka­kir­joi­tus­ko­neen­sa Her­mes Me­dia 3:n, joka on mi­nul­la vie­lä­kin. Sil­lä sit­ten ryh­dyin na­put­te­le­maan en­sim­mäis­tä ro­maa­ni­a­ni, joka to­sin ei kos­kaan val­mis­tu­nut.

– Mat­ka­kir­joi­tus­ko­ne pai­noi 11 ki­loa ja sii­nä oli hiu­kan huo­no mus­te­nau­ha, jo­ten sitä oli lyö­tä­vä ai­ka lu­jaa. Pi­din ko­net­ta lat­ti­al­la jal­ko­je­ni vä­lis­sä ja kir­joi­tin. Isä­ni her­mos­tui, kun Lii­na­har­jas­sa si­jain­neen van­han puu­ta­lo­ko­tim­me sei­nät ka­jah­te­li­vat ker­ran mi­nuu­tis­sa. Kir­jai­li­ja­nu­ra­ni oli lop­pua sii­hen, Art­tu Tuo­mi­nen nau­roi.

Esi­kois­ro­maa­nis­taan läh­tien Art­tu Tuo­mi­nen on kir­joit­ta­nut vä­hin­tään 500 sa­naa päi­väs­sä. Ri­kos­ro­maa­nei­ta on syn­ty­nyt jo yh­dek­sän. Nel­jä La­by­rint­ti-sar­jaa ja vii­si Del­ta-sar­jaa. En­sim­mäi­ses­tä Del­ta-sar­jan te­ok­ses­taan Ve­ri­vel­ka Tuo­mi­nen sai vuon­na 2020 Vuo­den Joh­to­lan­ka -pal­kin­non. Del­ta-sar­jan te­le­vi­sio- ja elo­ku­va­oi­keu­det myy­tiin vuon­na 2021 Lucy Lo­ves Drama Oy:lle.

– Jo alus­sa pää­tin, et­tä kir­joit­ta­mi­se­ni ei ole pois lap­sil­ta. Kun lap­set me­ne­vät nuk­ku­maan, näp­päi­mis­tö al­kaa lau­laa. Vä­lil­lä 500 sa­naa tu­lee hel­pos­ti, vä­lil­lä hiu­kan vai­ke­am­min. Näin kui­ten­kin py­syn ai­ka­tau­lus­sa.

Uu­sim­mas­sa Va­pah­ta­ja-kir­jas­saan Art­tu Tuo­mi­nen vie lu­ki­jat sy­väl­le syr­jäy­ty­nei­den maa­il­maan: öi­sil­le ka­duil­le, huu­me­kämp­piin, met­sä­lei­rei­hin, sil­to­jen al­le ja yö­ma­joi­hin. Po­rin ka­duil­la liik­kuu huhu Va­pah­ta­jas­ta, joka tar­jo­aa toi­vot­to­mil­le ikuis­ta elä­mää ja va­pau­tus­ta tus­kas­ta. Kir­jas­sa poh­di­taan, on­ko syr­jäy­ty­neil­lä sama ar­vo yh­teis­kun­nas­sa kuin muil­la­kin ih­mi­sil­lä. Mo­raa­li­se­na ky­sy­myk­se­nä nou­see esiin, mitä kaik­kea äi­ti on­kaan val­mis te­ke­mään poi­kan­sa suo­je­le­mi­sek­si.

Del­ta-sar­jan kuu­des ja vii­mei­nen osa on Art­tu Tuo­mi­sel­la jo työn al­la ja se il­mes­tyy elo­kuus­sa 2024.

– Po­ris­sa lii­ku­taan edel­leen ja ko­vaa ka­maa on tu­los­sa. Lu­paan, et­tä Del­ta-sar­ja ei pää­ty läs­säh­dyk­seen.

– Lo­ka­kuun alus­sa jään vuo­den vir­ka­va­paal­le, jo­ten mi­nul­la on ai­kaa kir­joit­taa myös päi­vi­sin, kun lap­set ovat kou­lus­sa. Il­tai­sin saa­tan jopa eh­tiä kat­so­maan jo­tain sar­jaa Netf­li­xis­tä, Art­tu Tuo­mi­nen hy­myi­li.