Juk­ka Sil­vast

Kyl­lä Äs­sien kel­paa – nyt on kak­si kan­na­tu­syh­dis­tys­tä, ei­kä uu­si edes kil­pai­le en­ti­sen kans­sa.

– Ajat­te­li­sin, et­tä mei­dän toi­min­ta oli­si enem­män yh­des­sä oloa kuin vain Äs­sien ot­te­luis­sa, pu­heen­joh­ta­ja Sam Val­ve­rin­ne ku­vaa ide­aa.

Hän ker­too, et­tä uu­si Kar­hun­käm­men vi­rit­te­lee to­sis­saan yh­teis­työ­ku­vi­o­ta muun mu­as­sa Po­rin Pe­sä­kar­hu­jen kans­sa.

– Toi­min­ta voi­si ol­la po­ri­lais­ta ur­hei­lu­e­lä­mää yh­dis­tä­vää, hän jat­kaa.

Kar­hun­käm­men on toi­mi­nut tois­ta kuu­kaut­ta. Val­ve­rin­ne nä­kee, et­tei hei­dän kan­na­ta läh­teä omal­la rum­pu­ryh­mäl­lään Iso­mä­en hal­liin kiek­ko-ot­te­luun. Eh­kä pa­rem­pi on lau­laa sa­mo­ja lau­lu­ja rin­nak­kai­syh­dis­tyk­sen kans­sa täs­sä vai­hees­sa. Soi­tin­mu­sii­kin ai­ka ei ole ai­na­kaan nyt.

Uut­ta ja tu­le­vaa toi­min­taa liit­tyy Etä­pa­ta-toi­min­taan, eli yh­dis­tys ha­lu­aa maa­il­mal­la asu­vat Äs­sien kan­nat­ta­jat yh­tey­teen­sä. Yh­dis­tyk­sel­lä on oma hen­ki­lö, jota ra­ken­taan fa­ce­book-toi­min­taa.

– Tam­mi­kuus­sa 7. päi­vä­nä, kun Koo­Koo Kou­vo­las­ta tu­lee, niin yri­täm­me koo­ta etä­pa­to­ja Po­riin. On­han nii­tä hir­vit­tä­vän pal­jon.

Val­ve­rin­ne on hen­ki­lö, joka pyr­kii ra­ken­ta­maan yh­dis­tyk­sel­le ra­hoi­tus­ta ja luo­da toi­min­taa, jot­ta jä­sen­mak­sul­le­kin oli­si vas­ti­net­ta. Toi­min­nan pi­täi­si ra­ken­tua si­ten, et­tei hen­ki­lön tar­vit­se pi­tää edes jää­kie­kos­ta ja sil­ti voi ol­la toi­min­nas­sa mu­ka­na.