Jo nel­jät­tä ker­taa jär­jes­tet­tä­vä va­lai­su­ta­pah­tu­ma VA­LON Pori tuo va­loa vuo­den pi­meim­pään ai­kaan. Tänä vuon­na ta­pah­tu­man koh­teet ra­ken­tu­vat ris­tik­käis­puis­tois­ta Ete­lä- ja Poh­jois­puis­to­jen var­rel­le. Ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään 22.12.2023–7.1.2024.

– Yh­teis­työ­kump­pa­niem­me kans­sa näy­täm­me tä­nä­kin vuon­na tut­tu­ja koh­tei­ta uu­des­sa va­los­sa, in­nos­tuu Po­ri­kort­te­lien toi­min­nan­joh­ta­ja Mari An­ti­kai­nen.

VA­LON Po­rin koh­tei­na tänä vuon­na ovat joka vuo­si ihas­tut­ta­neen Raa­ti­huo­neen puis­ton li­säk­si Po­rin tai­de­kou­lun ik­ku­nat, Di­men­si­on X -kup­lat Ete­lä­puis­tos­sa SKiB-kam­puk­sen edus­tal­la sekä puis­to­ak­se­lin toi­ses­sa pääs­sä ko­mei­le­va Cyg­na­euk­sen kou­lu. Puis­to­jen var­rel­la VA­LON Pori -koh­tei­na ovat myös Ee­tu­nau­ki­ol­la ai­em­pi­na vuo­si­na ilah­dut­ta­neet va­lo­kar­hut sekä jo ai­em­min avau­tu­nut Gal­len-Kal­le­lan­ka­dun jou­lui­nen kuu­si­ka­tu.

– Cyg­na­euk­sen kou­lun va­lai­sua on toi­vot­tu vuo­sit­tain ja nyt voim­me vas­ta­ta myös tä­hän toi­vee­seen. Di­men­si­on X -kup­lat muis­tut­ta­vat uu­den kult­tuu­ri­kam­puk­sen ko­ho­a­mi­ses­ta Ete­lä­puis­ton var­rel­le, täy­den­tää Po­rin kau­pun­gin kult­tuu­riyk­si­kön pääl­lik­kö Jyri Träs­ke­lin.

Ta­pah­tu­man pää­yh­teis­työ­kump­pa­nei­na ovat tänä vuon­na omil­la va­lai­su­koh­teil­laan Svens­ka Kul­tur­fon­den i Björ­ne­borg (Di­men­si­on X -kup­lat) ja Pori Ener­gia (Cyg­na­euk­sen kou­lu). YH-Asun­not ovat Po­rin kau­pun­gin kans­sa va­lai­se­mas­sa Raa­ti­huo­neen puis­toa. Po­rin tai­de­kou­lu va­lai­see omat ik­ku­nan­sa.

VA­LON Po­rin jär­jes­tä­vät Po­ri­kort­te­lit ja Po­rin kau­pun­ki. Tek­ni­ses­tä to­teu­tuk­ses­ta ja koh­tei­den suun­nit­te­lus­ta vas­taa­vat Ää­ni­ra­sia Ta­pah­tu­man­te­ki­jä Oy ja Mixa Oy.

Raa­ti­huo­neen puis­ton lois­ton kruu­naa uu­den­vuo­de­naat­to­na jär­jes­tet­tä­vä vi­deo map­ping -tek­nii­kal­la to­teu­tet­tu va­lo­e­si­tys. Esi­tys hei­jas­te­taan Raa­ti­huo­nee­seen ja se esi­te­tään sun­nun­tai­na 31.12.2023 kel­lo 19–22. Esi­tyk­sen to­teut­taa Sa­ta­kun­nan vuo­den yk­si­ny­rit­tä­jäk­si­kin va­lit­tu rau­ma­lai­nen Mik­ko Ki­vi­har­ju (Mixa Oy) ja sitä tu­kee Po­rin kau­pun­ki.

Läh­de: Po­rin kau­pun­gin tie­do­te