Eri su­ku­pol­via edus­ta­vat nais­tai­te­li­jat ko­re­og­ra­fi-oh­jaa­ja Ma­ria Nur­me­la, ku­va­tai­tei­li­ja Saa­ra Nurmi, sä­vel­tä­jä Jane Shel­don sekä tans­si­tai­tei­li­jat Jon­na Aal­to­nen ja Reet­ta­lee­na Rau­ha­la ovat luo­neet nai­seut­ta tar­kas­te­le­van mo­ni­tai­tei­sen te­ok­sen Vox­Fe­mi­na / Fe­ral Po­lyp­ho­ny.

Kuu­si­kym­men­mi­nuut­ti­nen teos on tut­kiel­ma nai­sen elä­mäs­tä, sitä muok­kaa­vis­ta so­si­aa­li­sis­ta ja yh­teis­kun­nal­li­sis­ta il­mi­öis­tä, sekä hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta his­to­ri­ois­ta.

Oh­jaa­ja-ko­re­og­ra­fi Ma­ria Nur­me­la ku­vai­lee jo työ­ryh­män it­ses­sään ole­van an­ti­tee­si yh­teis­kun­nas­sa ja me­di­as­sa yhä voi­mak­kaas­ti nä­ky­väl­le ka­pe­al­le ku­val­le nai­seu­des­ta ja nai­sen ke­hol­li­suu­des­ta.

– Pro­jek­ti on ol­lut meil­le tär­keä avaus nai­sen - myös kes­ki-ikäi­sen nai­sen - nos­ta­mi­sek­si tai­teel­li­sen ja myös yh­teis­kun­nal­li­sen kes­kus­te­lun tee­mak­si. Ta­voit­tee­na on muut­taa ta­paa, jol­la nai­set nä­ke­vät it­sen­sä ja muut nä­ke­vät nai­sen, Nur­me­la sa­noo.

Po­ris­sa asu­va ja työs­ken­te­le­vä ku­va­tai­tei­li­ja Saa­ra Nur­mi jat­kaa:

– Te­os­ko­ko­nai­suus on te­ki­jöil­leen yh­tei­sen mer­ki­tys­kar­tan et­si­mis­tä, luo yh­teen­kuu­lu­vai­suu­den si­teen sekä tu­kee toi­vot­ta­vas­ti kuu­lu­mis­ta isom­paan yh­tei­söön. 1970- ja 80-lu­ku­jen tait­teen tun­tu­mas­sa syn­ty­neet nai­set ovat kas­va­neet ja ai­kuis­tu­neet yh­teis­kun­nas­sa, joka oli vie­lä ää­rim­mäi­sen bi­nää­ri­nor­ma­tii­vi­nen. Työ­ryh­mäm­me ha­lu­aa nai­sen ää­nen ole­van myös osa non­bi­nää­ris­tä su­ku­puo­li­ja­koa, Nur­mi sa­noo.

Vox­Fe­mi­na / Fe­ral Po­lyp­ho­ny saa en­si-il­tan­sa Po­ris­sa si­jait­se­vas­sa ny­ky­tai­de­ti­la Post­post­re­ne­fest Art­hou­ses­sa (Hel­men­tie 10 ) per­jan­tai­na 3. maa­lis­kuu­ta kel­lo 19.00.