Kal­le Kin­nu­nen / STT

Aki Kau­ris­mä­en uu­si Kuol­leet leh­det sai maa­il­ma­nen­si-il­tan­sa Can­ne­sin elo­ku­va­juh­lil­la maa­nan­tai­na al­kuil­las­ta Suo­men ai­kaa. Se on oh­jaa­jan­sa pit­kän uran par­hai­ta elo­ku­via, tyy­pil­li­sen su­ru­mie­li­nen, mut­ta myös eri­tyi­sen haus­ka sekä toi­vei­kas teos.

Yli 2 000-paik­kai­sen Lu­mie­re-sa­lin ylei­sö pal­kit­si elo­ku­van pit­kil­lä ap­lo­deil­la. Can­neis­sa on ol­lut ta­pa­na kel­lot­taa gaa­la­näy­tös­ten suo­si­o­no­soi­tus­ten pi­tuut­ta, mut­ta Kuol­lei­den leh­tien koh­dal­la mit­taa­mi­nen ei tuo­ta tu­los­ta. Näy­tök­sen jäl­keen vii­ti­sen mi­nuut­tia ap­lo­de­ja kuun­nel­tu­aan ja fes­ti­vaa­li­pääl­lik­kö Thier­ry Fre­mau­xin tar­jo­a­maan mik­ro­fo­niin kii­tok­set lau­sut­tu­aan oh­jaa­ja ni­mit­täin pois­tui oma-aloit­tei­ses­ti sa­lis­ta. Yleen­sä elo­ku­van­te­ki­jöil­lä on ta­pa­na seis­tä ja pok­ku­roi­da pai­koil­laan, kun­nes ap­lo­dit lak­kaa.

En­sim­mäi­sis­sä kan­sain­vä­li­sis­sä kri­tii­keis­sä sävy on hy­vin po­si­tii­vi­nen. Elo­ku­va­te­ol­li­suu­den ame­rik­ka­lai­sen bis­nes­leh­den De­ad­li­nen krii­tik­ko Pete Ham­mond il­moit­ti elo­ku­van ole­van suo­sik­kin­sa Can­ne­sin koko tä­mä­nas­ti­ses­ta oh­jel­mis­tos­ta.

Hän oli näh­nyt elo­ku­van sul­je­tus­sa pres­si­näy­tök­ses­sä ja ker­toi siel­lä­kin krii­ti­koi­den an­ta­neen lo­puk­si ap­lo­dit – en­sim­mäi­sen ker­ran tä­män­vuo­ti­sen Can­ne­sin ai­ka­na.

– Iha­na, iro­ni­ses­ti haus­ka ja kos­ket­ta­va, Ham­mond kir­joit­taa.

Scree­nin Jo­nat­han Rom­neyn mu­kaan elo­ku­va ei ken­ties tuo Kau­ris­mä­el­le uu­sia fa­ne­ja, mut­ta sen kan­sain­vä­li­nen ve­to­voi­ma tu­lee ole­maan oh­jaa­jan uran ai­em­pien huip­pu­jen ve­roi­nen.

– Kuol­leet leh­det ei ken­ties sy­ty­tä elo­ku­va­maa­il­maa liek­kei­hin, mut­ta sil­lä on läm­min hoh­ka, Rom­ney kir­joit­taa ja ke­huu eri­tyi­ses­ti näyt­te­li­jöi­tä.

Al­ma Pöys­ti näyt­te­lee An­saa, su­per­mar­ke­tin työn­te­ki­jää, joka saa pot­kut hy­vä­sy­dä­mi­syy­ten­sä vuok­si. Jus­si Va­ta­nen on Ho­lap­pa, ko­ne­pa­ja­duu­na­ri, joka vie An­san elo­ku­viin. Rak­kaus­ta­ri­nan es­teek­si muo­dos­tuu Ho­la­pan al­ko­ho­li­on­gel­ma.

Kyse on elä­män an­keu­des­ta ja sii­tä, mi­ten sitä voi­si hel­pot­taa – tai­teel­la ja rak­kau­del­la. Kes­toa on vain tun­ti ja 20 mi­nuut­tia, mikä te­kee Kuol­leis­ta leh­dis­tä Can­ne­sin kil­pa­sar­jan ly­hyim­män te­ok­sen. 21 elo­ku­van kil­pa­sar­jas­sa on pari yli kol­mi­tun­tis­ta­kin jär­kä­let­tä.

Kuol­leet leh­det on sii­tä poik­keuk­sel­li­nen Kau­ris­mä­ki-elo­ku­va, et­tä pää­o­sis­sa on suo­ma­lai­sia val­ta­vir­ta­näyt­te­li­jöi­tä, koko kan­san tut­tu­ja: Pöys­ti teki lä­pi­mur­ton­sa To­ves­sa, Va­ta­nen on näh­ty muun mu­as­sa yh­teen­sä yli mil­joo­na kat­so­jaa saa­neis­sa Na­pa­pii­rin san­ka­rit -elo­ku­vis­sa sekä Pu­touk­ses­sa­kin.

Mai­ni­os­sa si­vu­roo­lis­sa on myös Mart­ti Suo­sa­lo. Myön­ny­tyk­se­nä kau­pal­li­suu­del­le ei tun­net­tu­jen näyt­te­li­jöi­den va­lin­taa voi pi­tää. He up­po­a­vat täy­sin Kau­ris­mä­el­le omi­nai­seen nos­tal­gis-sa­tu­mai­seen maa­il­maan.

Hel­sin­gin en­ti­sis­sä työ­vä­en­kau­pun­gi­no­sis­sa Alp­pi­har­jus­sa, Lin­joil­la ja Val­li­las­sa ku­va­tun elo­ku­van il­me on herk­kä yh­dis­tel­mä men­nyt­tä ja ny­kyis­tä. Kam­pauk­set ja vaat­teet ovat 1950-lu­ku­lai­sia, mut­ta hen­ki­löil­lä on kän­ny­kät – ei sen­tään äly­pu­he­li­met.

Maus­te­tyt­tö­jen esiin­ty­mis­tä lu­kuun ot­ta­mat­ta mu­siik­ki on vuo­si­ker­ta­ta­va­raa, ku­ten Ola­vi Vir­taa ja Bad­din­giä.

Yk­si asia kui­ten­kin si­too Kuol­leet leh­det juu­ri tä­hän het­keen. Maa­il­man an­keus ja ah­dis­ta­vuus tii­vis­tyy, kun elo­ku­vas­sa ava­taan ra­dio, ja sitä kuun­nel­laan mon­ta ker­taa – te­le­vi­si­o­ta ei tai­da ol­la kek­sit­ty.

Ra­di­os­ta tu­lee ai­no­as­taan uu­ti­sia Ve­nä­jän hir­mu­te­ois­ta ja si­vii­liuh­reis­ta Uk­rai­nas­sa. Täl­lai­ses­sa kau­he­as­sa maa­il­mas­sa ih­mi­nen luon­tai­ses­ti ha­keu­tuu es­ka­pis­miin, siis mu­sii­kin, elo­ku­vien ja Ho­la­pan ta­pauk­ses­sa vii­nan pa­riin.

Mo­net krii­ti­kot mai­nit­si­vat Uk­rai­na-asi­an ar­vos­te­luis­saan. Gu­ar­di­a­nin Pe­ter Brads­haw teki sii­tä omat tul­kin­tan­sa.

– Epäi­le­mät­tä Kau­ris­mä­ki ha­lu­aa mei­dän ym­mär­tä­vän tie­tyn sei­kan: Suo­mi on Ve­nä­jän ra­ja­naa­pu­ri. Pu­ti­nis­min pel­ko ei ole kau­kai­nen asia, ku­ten se on Bri­tan­ni­as­sa, Yh­dys­val­lois­sa tai Sak­sas­sa: Suo­mel­le Pu­ti­nin jou­kot ovat lä­hel­lä, Brads­haw kir­joit­taa nel­jän täh­den ar­vi­os­saan.

– Sota tuo pil­ven Suo­men hy­vin­voin­nin yl­le, mut­ta suo­ma­lai­set ai­ko­vat jat­kaa eteen­päin.