Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­la ja Leif Lin­de­man lyö­vät voi­ma­va­ran­sa yh­teen ja start­taa­vat ke­vääl­lä yh­tei­sel­le kier­tu­eel­le, joka kan­taa ni­meä ”Kyös­tin ja Lei­fin Toi­veis­kel­mät”. Po­rin Pro­me­na­di­kes­kuk­seen kier­tue saa­puu kes­ki­viik­ko­na 27. maa­lis­kuu­ta.

Ai­nut­laa­tui­suut­ta kier­tu­eel­la edus­taa se, et­tä ylei­sö saa tam­mi­kuun ai­ka­na vai­kut­taa kon­sert­ti­oh­jel­mis­toon. Mah­dol­li­suu­te­na on va­li­ta lau­lu­ja mies­ten le­vy­tet­ty­jen kap­pa­lei­den jou­kos­ta, mu­ka­na on muun mu­as­sa bal­la­de­ja, tan­go­ja, kään­nö­sis­kel­miä, elo­ku­va­mu­siik­kia, 1960-lu­kua, sekä vuo­de­nai­koi­hin, vä­rei­hin ja luon­toon liit­ty­viä lau­lu­ja. Ää­nes­ty­sai­ka päät­tyy 31. tam­mi­kuu­ta. Oh­jeet löy­ty­vät: tääl­tä.

Sei­nä­jo­en Tan­go­mark­ki­noi­den 2013 lau­lu­kil­pai­lun myö­tä ys­tä­vys­ty­nei­den Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­lan ja Leif Lin­de­ma­nin kier­tue kä­sit­tää 12 kon­sert­tia. Kon­ser­teis­sa Kyös­tiä ja Lei­fiä sä­es­tää Tais­to Lun­kan joh­ta­ma Iki­Nos­tal­gi­nen Le­vy­au­to­maat­ti -or­kes­te­ri, jos­sa Lun­kan li­säk­si soit­ta­vat muun mu­as­sa Jani Luo­ma, Jou­ni Han­nu­la, Juk­ka Tii­ri­kai­nen ja Pasi Ris­sa­nen. Tiis­tai­na 5.3. Kou­vo­lan Kuu­san­kos­ki­ta­lol­ta käyn­nis­ty­vä kier­tue päät­tyy 30.3. Tam­pe­re-ta­lol­le.

Vuo­sien var­rel­la Kyös­ti ja Leif ovat vaih­ta­neet aja­tuk­sia niin työs­tä kuin elä­mäs­tä yleen­sä­kin ja ys­tä­vyyt­tä on lu­jit­ta­nut sään­nöl­li­nen yh­tey­den­pi­to. Mo­lem­mat ra­kas­ta­vat työ­tään, jota voi­si kut­sua mil­tei elä­män­ta­vak­si. Tien pääl­lä keik­ka­mat­koil­la on ol­lut ai­kaa pu­hua pit­kiä pu­he­lu­ja ja käy­dä läpi päi­vän­polt­ta­via ai­hei­ta. Kyös­til­le ja Lei­fil­le on ai­na ol­lut erit­täin tär­ke­ää yl­lä­pi­tää kun­ni­oit­ta­va suh­tau­tu­mi­nen te­ke­mi­seen­sä, saa­da ylei­sö viih­ty­mään ja naut­ti­maan mu­sii­kin suu­ren­moi­ses­ta voi­mas­ta. Ko­ro­na-ai­ka osoit­ti yhä voi­mak­kaam­min, kuin­ka suu­ri mer­ki­tys näil­lä li­ve­koh­taa­mi­sil­la on. Kak­sik­ko ot­taa jo­kai­sen keik­kan­sa suu­rel­la sy­dä­mel­lä, jos­ta huo­kuu vah­va­na ai­tous, läm­pö, ilo ja valo.

– Sana ”toi­ve­kon­sert­ti” on lap­ses­ta as­ti vie­hät­tä­nyt ja sa­mal­la myös mie­ti­tyt­tä­nyt mi­nua. Kon­sert­ti si­säl­tää toi­vei­ta. Si­säl­tää­kö­hän se myös hi­tu­sen toi­voa? Toi­vot­ta­vas­ti. Ide­a­na tämä on Lei­fin ja mun yh­tei­nen. Toi­nen toi­sem­me tun­tien ja tois­tem­me oh­jel­mis­tot tie­tä­en ajat­te­lem­me, et­tä ko­ko­nai­suu­des­ta tu­lee näin kuu­li­joil­le hy­vin mo­ni­puo­li­nen ja kiin­nos­ta­va.

– Kes­ki­näi­nen ys­tä­vyy­tem­me ja ar­vos­tuk­sem­me on ta­val­laan koko ju­tun pe­rus­ta­na. Lei­fin kans­sa kon­sert­tien te­ke­mi­nen pe­rus­tuu spon­taa­niin hy­my­po­jan ja to­ti­sen po­jan kes­ki­näi­seen sa­nai­luun ja ke­mi­aan.

– Toi­ve­lau­lu­jen esit­tä­mi­nen tun­tuu aja­tuk­se­na mu­ka­val­ta. Eh­ty­mä­tön rak­kaus mu­siik­kiin ja esiin­ty­mi­seen yh­dis­tää mei­tä. Pää­tim­me ko­keil­la, mi­ten täs­sä kon­sert­ti­maa­il­mas­sa pär­jä­tään ihan omil­la lau­luil­lam­me ja kas­voil­lam­me. Eli ei sen kum­mem­paa tee­maa, ei­kä ul­ko­puo­lis­ta ot­sik­koa, vaan täl­lä ker­taa esi­täm­me ys­tä­vä­ni Lei­fin kans­sa ylei­sön en­nak­koon toi­vo­mia lau­lu­ja, ku­vai­lee tam­mi­kui­sia tun­nel­mi­aan Kyös­ti Mä­ki­mat­ti­la.

– Olem­me mon­ta vuot­ta teh­neet Kyös­tin kans­sa yh­teis­työ­tä eri­lais­ten kon­sert­tien pa­ris­sa ja se on tun­tu­nut var­sin luon­te­val­ta. Olen to­del­la on­nel­li­nen täs­tä kon­sert­ti­kier­tu­ees­ta. Ylei­söl­tä kan­tau­tu­nut pa­lau­te on ol­lut, et­tä so­vim­me hy­vin yh­teen. Täy­ty­nee siis vaan to­de­ta, et­tä tämä yli vuo­si­kym­me­nen kes­tä­nyt ys­tä­vyys ja vel­jeys var­mas­ti nä­kyy ja kuu­luu la­val­la. Täl­lä ker­taa esi­täm­me yh­des­sä ylei­söl­le juu­ri ne tark­kaan va­li­tut lau­lut, joi­ta on eni­ten toi­vot­tu, Leif Lin­de­man sum­mai­lee iloi­nen pil­ke sil­mä­kul­mas­saan.