Art­tu Mä­ke­lä / STT

Rin­nak­kai­su­lot­tu­vuuk­sis­ta ker­to­va Eve­ryt­hing Eve­ryw­he­re All at On­ce on voit­ta­nut par­haan elo­ku­van Os­car-pal­kin­non.

Yl­lä­tys­hit­ti oli kah­mi­nut gaa­lan al­la eni­ten eh­dok­kuuk­sia ja ke­rä­si lo­pul­ta myös kaik­kein eni­ten voit­to­ja. Elo­ku­va kil­pai­li kaik­ki­aan yh­des­sä­tois­ta ka­te­go­ri­as­sa, ja voit­to tuli seit­se­mäs­sä.

Par­haan elo­ku­van pal­kin­nos­ta gaa­las­sa ki­sa­si yh­teen­sä kym­me­nen elo­ku­vaa, joi­den jou­kos­sa oli­vat muun mu­as­sa Tar, Län­si­rin­ta­mal­ta ei mi­tään uut­ta, The Bans­hees of Inis­he­rin, Ava­tar: The Way of Wa­ter ja Ste­ven Spiel­ber­gin uu­sin The Fa­bel­mans. Hol­ly­wood-kon­ka­ri Spiel­berg on ol­lut eh­dol­la Os­ca­rin saa­jak­si jo kuu­del­la vuo­si­kym­me­nel­lä.

Pit­kän uran Hong­kong-elo­ku­vis­sa teh­nyt Mic­hel­le Ye­oh teki his­to­ri­aa en­sim­mäi­se­nä aa­si­a­lais­nai­se­na, joka on voit­ta­nut pää­o­sa-Os­ca­rin. Hän nap­pa­si par­haan nais­pää­o­san pys­tin roo­lis­taan Eve­ryt­hing Eve­ryw­he­re All at On­ces­sa.

Pal­kin­to­pu­hees­saan Ye­oh pu­hut­te­li kaik­kia hän­tä it­se­ään muis­tut­ta­via pie­niä tyt­tö­jä ja poi­kia, jot­ka seu­raa­vat il­lan gaa­laa.

– Tämä on to­dis­te sii­tä, et­tä -- unel­moi­kaa isos­ti ja unel­mat to­teu­tu­vat, Ye­oh sa­noi.

– Ja hy­vät nai­set, äl­kää an­ta­ko ke­nen­kään väit­tää teil­le, et­tä olet­te ohit­ta­neet par­haat päi­vän­ne. Äl­kää iki­nä luo­vut­ta­ko, 60-vuo­ti­as Ye­oh li­sä­si.

Pe­su­laa per­heen­sä kans­sa pyö­rit­tä­vää Eve­lyn Wan­gia näy­tel­leel­lä Ye­o­hil­la oli vas­tas­saan muun mu­as­sa toi­nen pit­kän lin­jan näyt­te­li­jä Cate Blanc­hett, joka oli eh­dol­la roo­lis­taan elo­ku­vas­sa Tar.

Par­haan mies­pää­o­san pal­kin­non puo­les­taan nap­pa­si Bren­dan Fra­ser, joka näyt­te­li era­koi­tu­nut­ta ja va­ka­vas­ti yli­pai­nois­ta pro­fes­so­ria Dar­ren Aro­nofs­kyn psy­ko­lo­gi­ses­sa draa­mas­sa The Whale.

Eh­dok­kuus ja voit­to oli­vat sekä Ye­o­hil­le et­tä Fra­se­ril­le en­sim­mäi­set laa­tu­aan.

Os­ca­rit ja­et­tiin var­hain maa­nan­tai­na Suo­men ai­kaa.

Eve­ryt­hing Eve­ryw­he­re All at On­cen voit­to­kul­ku al­koi jo gaa­lan al­ku­vai­hees­sa, kun Ke Huy Quan ja Ja­mie Lee Cur­tis voit­ti­vat par­haan si­vuo­san Os­car-pal­kin­not.

En­sim­mäis­tä ker­taa Os­ca­reis­sa eh­dol­la ol­leet täh­det ot­ti­vat pal­kin­ton­sa vas­taan kyy­ne­leh­tien tun­teik­kai­den pu­hei­den saat­te­le­ma­na.

– Voi­tin juu­ri Os­ca­rin, Cur­tis ju­lis­ti pu­heen­sa päät­teek­si.

Kah­den men­nei­den vuo­sien Os­car-eh­dok­kaan Ja­net Leig­hin ja Tony Cur­ti­sin ty­tär on esiin­ty­nyt ka­me­roi­den edes­sä jo yli 40 vuo­den ajan.

Qu­a­nin ura puo­les­taan al­koi vuon­na 1984, kun hä­net va­lit­tiin 12-vuo­ti­aa­na In­di­a­na Jo­nes ja tuo­mi­on temp­pe­li -elo­ku­vaan Short Roun­din roo­liin. Seu­raa­va­na vuon­na hän näyt­te­li hit­tie­lo­ku­vas­sa Goo­nies, mut­ta tä­män jäl­keen roo­le­ja ei enää ir­ron­nut. Vuo­sien tau­on jäl­keen Quan pa­la­si val­ko­kan­kail­le ry­ti­näl­lä ja on voit­ta­nut tuo­rees­ta roo­lis­taan nyt muun mu­as­sa Gol­den Glo­ben ja Os­ca­rin.

Sil­min­näh­den lii­kut­tu­nut Quan muis­tut­ti ylei­söä pi­tä­mään omat unel­man­sa elos­sa.

– Mel­kein luo­vuin omas­ta­ni, Quan sa­noi.

– Mat­ka­ni al­koi ve­nees­sä. Vie­tin vuo­den pa­ko­lais­lei­ris­sä. Ja jo­ten­kin, pää­dyin tän­ne Hol­ly­woo­din suu­rim­mal­le la­val­le -- tämä on ame­rik­ka­lai­nen unel­ma.

Eve­ryt­hing Eve­ryw­he­re All at On­cen ky­näil­leet Da­niel Kwan ja Da­niel Schei­nert sai­vat elo­ku­vas­taan sekä par­haan oh­jauk­sen et­tä par­haan al­ku­pe­räis­kä­si­kir­joi­tuk­sen Os­car-pal­kin­not.

Elo­ku­va nap­pa­si gaa­lan ai­ka­na myös par­haan leik­kauk­sen pal­kin­non.

Elo­ku­va-alan Os­car-gaa­la al­koi Los An­ge­le­sis­sa Suo­men ai­kaa var­hain maa­nan­tai­na. Hol­ly­woo­din suu­rim­mat täh­det ke­rään­tyi­vät Dol­by-te­at­te­riin seu­raa­maan, kun Os­ca­rit ja­e­taan jo 95. ker­taa. Gaa­lan juon­si Jim­my Kim­mel.

Tä­män vuo­den pal­kin­to­gaa­las­sa toi­sek­si eni­ten eh­dok­kuuk­sia sai­vat Ed­ward Ber­ge­rin oh­jaa­ma so­ta­e­lo­ku­va Län­si­rin­ta­mal­ta ei mi­tään uut­ta sekä ka­riu­tu­nut­ta ys­tä­vyyt­tä syr­jäi­sel­lä Ir­lan­nin saa­rel­la kä­sit­te­le­vä Mar­tin McDo­nag­hin The Bans­hees of Inis­he­rin. Näis­tä kum­pai­nen­kin oli eh­dol­la yh­teen­sä yh­dek­säs­sä ka­te­go­ri­as­sa.

Ed­ward Ber­ge­rin suo­ra­tois­to­jät­ti Netf­li­xil­le oh­jaa­ma sak­sa­lai­se­lo­ku­va Län­si­rin­ta­mal­ta ei mi­tään uut­ta sai yh­teen­sä nel­jä pal­kin­toa. Elo­ku­va nap­pa­si muun mu­as­sa par­haan kan­sain­vä­li­sen elo­ku­van Os­car-pal­kin­non, min­kä li­säk­si elo­ku­van ku­vaa­ja Ja­mes Friend voit­ti par­haan ku­vauk­sen pal­kin­non.

En­sim­mäi­seen maa­il­man­so­taan si­joit­tu­va uu­del­leen­fil­ma­ti­soin­ti pe­rus­tuu Erich Ma­ria Re­mar­qu­en klas­sik­ko­kir­jaan, joka jul­kais­tiin liki vuo­si­sa­ta sit­ten. Edel­li­sen ker­ran sak­sa­lai­nen elo­ku­va voit­ti kan­sain­vä­li­sen elo­ku­van pal­kin­non vuon­na 2007, jol­loin kun­ni­a­no­soi­tus meni elo­ku­val­le Mui­den elä­mä.

Il­lan jär­jes­tyk­ses­sään en­sim­mäi­nen pal­kin­to ja­et­tiin mek­si­ko­lai­soh­jaa­ja Guil­ler­mo del To­ron Pi­nok­ki­ol­le. Elo­ku­va sai par­haan ani­maa­ti­on Os­car-pal­kin­non. 1930-lu­vun Ita­li­aan si­joit­tu­va syn­käh­kö ver­sio ra­kas­tet­tuun las­ten­kir­jaan poh­jau­tu­vas­ta ta­ri­nas­ta jul­kais­tiin Netf­li­xis­sä.

Par­haan do­ku­ment­tie­lo­ku­van pal­kin­to puo­les­taan meni ve­nä­läi­ses­tä op­po­si­ti­o­hah­mos­ta Alek­sei Na­val­nyis­ta ker­to­val­le Na­val­nyl­le. Gaa­las­sa ly­hy­en pu­heen­vuo­ron piti myös Na­val­nyin vai­mo. Ve­nä­jän hal­lin­non ko­vim­piin vas­tus­ta­jiin lu­keu­tu­va Alek­sei Na­val­nyi it­se is­tuu van­ki­las­sa Ve­nä­jäl­lä.

Ju­li­ja Na­val­na­ja pai­not­ti mie­hen­sä ole­van van­ki­las­sa vain, kos­ka hän ker­toi to­tuu­den ja puo­lus­ti de­mok­ra­ti­aa. Oh­jaa­ja Da­niel Ro­her kiit­ti pal­kin­to­pu­hees­saan Na­val­nyin per­het­tä.

– Kii­tos teil­le roh­keu­des­tan­ne, maa­il­ma on rin­nal­lan­ne, hän sa­noi.

Pal­kin­to­gaa­lan ai­ka­na näh­tiin lu­kui­sia näyt­tä­viä mu­siik­kie­si­tyk­siä. Etu­ri­vin täh­tien Lady Ga­gan ja Ri­han­nan si­jaan par­haan al­ku­pe­räis­kap­pa­leen pal­kin­to meni kui­ten­kin in­ti­a­lai­se­lo­ku­val­le RRR.

Elo­ku­van kap­pa­le Naa­tu Naa­tu nap­pa­si sa­mai­sen pys­tin myös tam­mi­kuus­sa Gol­den Globe -gaa­las­sa. Elo­ku­vas­sa kap­pa­leen tah­tiin tans­si­taan koh­tauk­ses­sa, joka on ku­vat­tu Uk­rai­nan pre­si­den­tin vir­ka-asun­non edes­sä en­nen kuin Ve­nä­jä aloit­ti hyök­käys­so­tan­sa maas­sa.

Gaa­lan juon­ta­ja Kim­mel las­ket­tiin la­val­le sen jäl­keen, kun suih­ku­ko­neet oli­vat len­tä­neet Dol­by-te­at­te­rin yli. Hän aloit­ti pian tä­män jäl­keen mo­no­lo­gin, jos­sa viit­ta­si vii­me vuo­den gaa­lan pu­hu­tuim­paan ta­pauk­seen.

Par­haan mies­pää­o­san pal­kin­non vuo­den 2022 gaa­las­sa voit­ta­nut Will Smith ai­heut­ti ko­hun as­te­le­mal­la la­val­le ja lyö­mäl­lä koo­mik­ko Chris Roc­kia sen jäl­keen, kun tämä oli ker­to­nut vit­sin Smit­hin vai­mos­ta. Smith sai ta­pauk­sen seu­rauk­se­na Yh­dys­val­tain elo­ku­va-aka­te­mi­al­ta kym­me­nen vuo­den port­ti­kiel­lon Os­car-gaa­loi­hin.

– Jos ku­kaan täs­sä te­at­te­ris­sa syyl­lis­tyy vä­ki­val­lan­te­koon mis­sä ta­han­sa vai­hees­sa show'n ai­ka­na -- saat par­haan näyt­te­li­jän Os­ca­rin ja 19 mi­nuu­tin pi­tui­sen pu­heen, Kim­mel vit­sai­li.

---

Läh­tee­nä myös uu­tis­toi­mis­to AFP.