”Ver­kos­to­jen luo­mi­nen on tär­ke­ää ja ole­mi­nen sa­man­kal­tai­ses­ti ajat­te­le­vien ih­mis­ten kes­kuu­des­sa. Mis­tä muu­al­ta sitä löy­tyy pa­rem­min kuin yrit­tä­jä­ver­kos­tois­ta!

Meil­lä on eri­lai­set työ­his­to­ri­at ta­ka­na – minä Oo­na olin ai­em­min par­tu­ri­kam­paa­mo­y­rit­tä­jä, minä Hen­na kym­me­nen vuot­ta lä­hi­hoi­ta­ja­na van­hus­pal­ve­luis­sa. Ter­vey­del­li­set syyt joh­ti­vat sii­hen, et­tä ryh­dyim­me et­si­mään mui­ta am­mat­ti­vaih­to­eh­to­ja.

Huo­ma­sim­me, et­tä meil­lä on tosi pal­jon ide­oi­ta tois­ten, ku­ten tut­tu­jen lii­ke­toi­min­taan. Ajat­te­lim­me, mik­si em­me sitä te­ki­si työk­sem­me.

Joku on ko­ro­nan kes­kel­lä pe­rus­te­tus­ta yri­tyk­ses­tä sa­no­nut, et­tä kat­so­taan mi­ten plik­ko­jen käy. Mut­ta hy­vin on läh­te­nyt liik­keel­le – meil­lä on hyvä mei­nin­ki. Ti­laus­kir­jat ei­vät ole vie­lä täyn­nä, mut­ta koh­ta on, jos tämä meno jat­kuu. Hy­vään het­keen olem­me yri­tyk­sem­me pe­rus­ta­neet.

Saim­me tuo­te­ke­hi­tys­työn eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­non juu­ri suo­ri­tet­tua ja val­mis­tuim­me. Kou­lu­tus suo­raan ei ole so­me­kou­lu­tus­ta, mut­ta opet­taa tuot­teis­ta­mis­ta, brän­däys­tä ja pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mis­tä.

So­si­aa­li­nen me­dia on kent­tä, joka muut­tuu koko ajan. Tren­dit­kin muut­tu­vat. Tuol­loin on hel­pom­pi kun ky­syy apua niil­tä, jot­ka am­ma­tik­seen toi­mi­vat alal­la ja py­sy­vät vauh­dis­sa mu­ka­na.

Pu­hum­me usein yri­tyk­sen tar­vit­se­mas­ta so­men käyn­ti­kor­tis­ta, jon­ka täy­tyy ol­la kun­nos­sa. Net­ti­si­vut ovat tosi tär­ke­ät, mut­ta jos kiin­nos­tu­nut ei jo­tain siel­tä löy­dä, hän ha­keu­tuu kat­so­maan esi­mer­kik­si fa­ce­book- tai ins­tag­ram-si­vus­to­ja. Jos siel­tä­kään ei löy­dy mi­tään, sil­loin on jo­kin pie­les­sä.

Ei so­meen tar­vit­se tuot­taa mon­taa ker­taa vii­kos­sa uut­ta jul­kais­ta­vaa, mut­ta tie­to­jen kuu­luu ol­la koko ajan ajan­ta­sal­la.

Olem­me mo­lem­mat yri­tyk­sen osak­kai­ta. Myym­me ai­kaa ja osaa­mis­ta yri­tyk­sil­le – so­men si­säl­lön­tuo­tan­toa, so­me­ku­vauk­sia ja kou­lu­tus­ta so­si­aa­li­seen me­di­aan ja sen käyt­töön.

So­si­aa­li­nen me­dia tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den enem­pään kuin pelk­kään myyn­ti-is­kuun – on mah­dol­li­suus ta­ri­nal­li­seen ker­ron­taan. Täs­sä ajas­sa sa­noi­sim­me, et­tä yri­tys­ten kan­nat­taa pa­nos­taa, jos ei mi­hin­kään muu­hun, niin vaik­ka ly­hyt­vi­de­oi­den te­ke­mi­seen. Jos ei muu­ta, niin vaik­ka ver­ran vii­kos­sa jul­kais­ta­vaa, esi­mer­kik­si toi­mi­ti­lois­ta tai omas­ta osaa­mi­ses­ta.

Toi­nen ajan­koh­tai­nen kei­no on vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti, mut­ta täs­sä suo­sit­te­len eh­dot­to­mas­ti am­mat­ti­lais­ten puo­leen kään­ty­mis­tä. Sii­hen pi­tää löy­tää oi­ke­at vai­kut­ta­jat ja sitä kaut­ta si­tou­tu­neet seu­raa­jat. Ai­hee­seen kan­nat­taa pe­reh­tyä.”

TEKS­TI JA KUVA: JUK­KA SIL­VAST