Sa­ta­kun­nas­sa ko­ro­na­ti­lan­ne nou­si uu­del­leen le­vi­ä­mis­vai­hee­seen no­pe­as­ti. Tämä tar­koit­ti uu­den epä­var­muu­den ai­kaa ra­vin­to­loil­le, joil­le ko­ro­na­tus­ka on nä­ky­nyt koko epi­de­mi­an ra­joi­tuk­si­na ja sul­ku­ai­koi­na. Nyt ra­joi­tuk­set as­tui­vat taas no­pe­as­ti voi­maan ja nii­den myö­tä au­ki­o­lo- ja tar­joi­lu­ai­ko­jen muu­tos­ku­lut jäi­vät ra­vin­to­la­y­rit­tä­jien mak­set­ta­vak­si. Ra­vin­to­lois­sa ei päi­vän va­roi­tuk­sel­la voi­da muut­taa työ­vuo­ro­ja. Sii­tä ai­heu­tu­vat ku­lut jää­vät yrit­tä­jän ku­luk­si, sa­moin me­ne­te­tyt myyn­nit jää­vät yrit­tä­jien tap­pi­oik­si. Vain pie­ni osa tar­tun­nois­ta on tul­lut ra­vin­to­lois­ta. Nyt oli­si ai­ka va­paut­taa ra­vin­to­lat ra­joi­tuk­sis­ta, niin kau­an kun yrit­tä­jät vie­lä jak­sa­vat jat­ku­van epä­var­muu­den pa­ris­sa yrit­tää.

Epi­de­mia on vai­kut­ta­nut myös alan työ­voi­man saa­mi­seen ne­ga­tii­vi­ses­ti. Epä­var­muus ja sul­ku­jak­sot ai­heut­ti­vat alan työ­voi­man siir­ty­mi­sen muil­le toi­mi­a­loil­le. Kan­nat­ta­vuu­den li­säk­si alaa ra­sit­taa­kin täl­lä het­kel­lä myös osaa­van työ­voi­man saa­ta­vuus.

Alan kan­nat­ta­vuu­teen vai­kut­ta­vat myös eri­lai­set jul­ki­sen hal­lin­non sää­tä­mät val­von­ta­mak­sut, joi­den ra­si­tus­ta oli­si syy­tä ke­ven­tää ei­kä li­sä­tä. Näi­tä val­von­ta­mak­su­ja ovat esi­mer­kik­si tu­pa­kan myyn­ti­lu­pa­mak­su, joka nou­si muu­ta­ma vuo­si sit­ten 500 eu­roon myyn­ti­pis­tet­tä koh­den. Mak­su on vuo­sit­tai­nen. Usein tu­pa­kan myyn­ti on ra­vin­to­loil­le asi­ak­kai­den toi­vo­ma tuo­te, jota myy­dään vä­hän, mut­ta pois jä­tet­tä­es­sä asi­a­kas­pa­lau­te on suu­ri. Uu­te­na mak­su­na on pan­de­mi­an kes­kel­lä edus­kun­nan päät­tä­mä ra­vin­to­loi­den ja päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­po­jen val­von­ta­mak­su elin­tar­vik­kei­den val­von­nas­ta vas­taa­val­le kun­nal­li­sel­le vi­ra­no­mai­sel­le. Tämä mak­su as­tuu voi­maan tu­le­van vuo­den alus­ta. Ra­vin­to­lat mak­sa­vat jo nyt teh­tä­vis­tä tar­kas­tuk­sis­ta. En­si vuo­den alus­ta ra­vin­to­lat jou­tu­vat mak­sa­maan uu­den vuo­si­mak­sun sen li­säk­si, et­tä ne mak­sa­vat jo it­se tar­kas­tuk­sis­ta. Uu­den mak­sun ajoit­ta­mi­nen ko­ro­na-ai­kaan oli koh­tuu­ton ja mau­ton.

Ko­ro­nan vai­ku­tuk­ses­ta yri­tys­ten ta­seet ovat tyh­jen­ty­neet, ei­kä yri­tyk­sil­lä ole va­raa ke­hit­tää ja in­ves­toi­da toi­min­taan. Kun­tien ja kau­pun­kien kes­kus­to­jen elin­voi­ma ja tyh­jen­ty­neet toi­mi­ti­lat ovat myös iso haas­te tu­le­vai­suu­del­le. Mi­kä­li ra­vit­se­mu­sa­lan ku­rit­ta­mi­nen jat­kuu edel­leen, haas­te kas­vaa en­ti­ses­tään. Kes­kus­to­jen elin­voi­ma tu­lee tu­le­vai­suu­des­sa ole­maan elä­mys-, nau­tin­to- ja pal­ve­lu­voit­tois­ta, mikä myös tu­kee eri­kois­kau­pan ti­lan­net­ta.

Priz­z­tech ja Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät ovat yh­des­sä aloit­ta­neet ESR-hank­keen, jos­sa pa­nos­te­taan pal­ve­lu­y­ri­tys­ten kou­lut­tau­tu­mi­seen ja uu­sien ke­hi­ty­si­de­oi­den tuot­ta­mi­seen. Ta­voit­tee­na on saa­da pal­ve­lu­y­ri­tyk­set krii­sis­tä kas­vuun.

Mark­ku Ki­vi­nen

Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät