Tuo­re mu­siik­ki­te­at­te­rie­si­tys SI­NET­TI – Ol­ga Knip­per, An­ton Tšehov ja 857 rak­kaus­kir­jet­tä saa­puu vie­rai­lul­le Po­riin, Ra­kas­ta­jat-te­at­te­riin 13. maa­lis­kuu­ta kel­lo 18.30. Teos sai me­nes­tyk­sek­kään kan­ta­e­si­tyk­sen­sä Tu­run Kau­pun­gin­te­at­te­ris­sa vii­me lo­ka­kuus­sa.

SI­NET­TI on esi­tys, joka yh­dis­tää mu­siik­kia ja soo­lo­te­at­te­ria. Teos tuo yh­teen troi­kan, jo­hon kuu­lu­vat näyt­te­li­jä–pi­a­nis­ti Eli­na Mus­to­nen, pi­a­nis­ti–sävel­täjä Ol­li Mus­to­nen sekä oh­jaa­ja–dra­ma­tur­gi Jo­han­na Freund­lich.

Tämän te­ok­sen pi­a­no­mu­siik­ki kuul­laan Ol­li Mus­to­sen stu­di­o­tal­len­teel­ta soit­ta­ma­na sekä elävänä mu­siik­ki­na Eli­na Mus­to­sen soit­ta­ma­na – ja välil­lä näiden kah­den du­et­to­na. Teos luo unii­kin mu­siik­kid­ra­ma­tur­gi­an, jos­sa kes­ke­nään lei­kit­te­le­vät pu­hut­tu sana ja mu­siik­ki eri lähteis­sään. Kaik­ki kuul­ta­va mu­siik­ki on Ol­li Mus­to­sen tätä esi­tys­tä var­ten sävel­tämää pi­a­no­mu­siik­kia.

Esi­tys sai al­kun­sa voi­mal­li­ses­ta vie­hätyk­ses­tä le­gen­daa­ri­sen näytel­mäkir­jai­li­ja An­ton Tšeho­vin ja hänen luot­to­näyt­te­li­jänsä ja ra­kas­tet­tun­sa, vai­mon­sa Ol­ga Knip­pe­rin kir­jeen­vaih­toon. Ol­ga teki häikäise­vää uraa Mos­ko­vas­sa, sa­mal­la kun An­ton kir­joit­ti ja hoi­ti heik­ke­ne­vää ter­veyt­tään Jal­tal­la. Olo­suh­teet ve­ti­vät hei­dät maan­tie­teel­li­ses­ti eril­leen, ja kui­ten­kin juu­ri tämä mah­dol­lis­ti jälki­pol­vil­le hei­dän suh­teen­sa do­ku­men­taa­ti­on, joka on säily­nyt yli 800 kir­jeen muo­dos­sa.

An­ton kuo­li en­ne­nai­kai­ses­ti, ja Ol­ga jat­koi elämäänsä vie­lä yli 50 vuot­ta tämän jälkeen, me­ne­mättä kos­kaan uu­del­leen nai­mi­siin. Nyt nähtävä esi­tys tuo esiin Ol­ga Knip­pe­rin näkökul­man tämän le­gen­daa­ri­sen pa­ris­kun­nan yh­tei­seen kuu­den vuo­den tai­pa­lee­seen.

Ol­li Mus­to­nen on maa­il­man­laa­jui­ses­ti Suo­men tun­ne­tuim­pia mu­sii­kin­te­ki­jöitä, kon­ser­toi­nut pi­a­nis­ti­na, ka­pel­li­mes­ta­ri­na ja sävel­täjänä maa­il­man kes­kei­sil­lä la­voil­la. Hänen sävel­lys­tuo­tan­ton­sa on mo­ni­puo­li­nen – pi­a­no- ja ka­ma­ri­mu­siik­kia, sin­fo­ni­oi­ta sekä mui­ta or­kes­te­ri­te­ok­sia.

– Ol­gan ja An­to­nin ta­ri­na sekä Tšeho­vin ne­rok­kai­den näytel­mien ih­meel­li­nen maa­il­ma al­koi väreil­lä ym­päril­leen oman­lais­taan mu­siik­kia, jon­ka syn­tyä en mi­ten­kään voi­nut es­tää, Mus­to­nen luon­neh­tii.

Eli­na Mus­to­nen on kan­sain­väli­ses­ti pal­kit­tu tai­tei­li­ja, jol­le on myönnet­ty tai­tei­li­jap­ro­fes­so­rin ar­vo­ni­mi. Vii­me ai­koi­na hän on eri­tyi­ses­ti kes­kit­ty­nyt mo­ni­tai­teel­li­siin esi­tyk­siin, jois­sa hän yh­dis­tää roo­lin­sa muu­sik­ko­na ja näyt­te­li­jänä. Näyt­te­li­jäntyötä Eli­na Mus­to­nen on opis­kel­lut muun mu­as­sa mai­neik­kaas­sa Ro­yal Aca­de­my of Dra­ma­tic Art:is­sa Lon­toos­sa.

Juu­ri Hel­sin­gin Juh­la­viik­ko­jen tai­teel­li­sek­si joh­ta­jak­si ni­mi­tet­ty Jo­han­na Freund­lich on mo­ni­puo­li­nen te­at­te­ri- ja oop­pe­ra­oh­jaa­ja ja dra­ma­tur­gi, joka on oh­jan­nut muun mu­as­sa Kan­sal­li­soop­pe­ras­sa, Kan­sal­lis­te­at­te­ris­sa, Dos­to­jevs­ki-te­at­te­ris­sa Venäjällä ja saa­nut Ric­hard Wag­ner- kult­tuu­riyh­dis­tyk­sen Ba­y­reuth-sti­pen­din. Hänen oh­jauk­sen­sa An­gels in Ame­ri­ca voit­ti Es­ter-pal­kin­non Vuo­den te­at­te­ri­te­os­ta.