San­na Jääs­ke­läi­nen

Po­ri­lai­nen Tei­jo Reu­na­nen läh­ti hei­nä­kuun lop­pu­puo­lel­la Uk­rai­naan, jo tois­ta­mi­seen. Sa­ta­kun­nan Viik­ko ker­toi noin vuo­si sit­ten, kuin­ka Reu­na­nen ajoi in­va­tak­sil­la Uk­rai­nan Bo­rod­jan­kaan ja ta­kai­sin tuo­den siel­tä mu­ka­naan Suo­meen ne­li­raa­ja­hal­vaan­tu­neen mie­hen ja tä­män per­heen. Reu­na­nen ker­too, et­tä vuo­si sit­ten Suo­meen tuo­tu per­he on ko­tiu­tu­nut hy­vin ja asuu nyt Sei­nä­jo­el­la.

Lue vuo­si sit­ten teh­ty jut­tu täs­tä: So­ti­laat am­pui­vat, kuin mil­lään ei oli­si ol­lut mi­tään vä­liä

Tuo mat­ka jät­ti py­sy­vän jäl­jen mie­hen mie­leen.

– Mei­dän täy­tyy muis­taa, et­tä sota ei ole ohi. So­das­ta ei saa tul­la uu­si nor­maa­li. Uk­rai­na tar­vit­see apu­am­me ja jo­kai­nen voi aut­taa, hän sa­noo.

Reu­na­sen oma tapa aut­taa on ol­lut ke­rä­tä tar­vik­kei­ta uk­rai­na­lai­sil­le, niin si­vii­leil­le kuin so­ti­lail­le. Tar­vi­ke­lä­he­tyk­siä läh­tee Po­ris­ta­kin sään­nöl­li­ses­ti ja nyt oli Reu­na­sen vuo­ro läh­teä it­se ta­va­roi­ta vie­mään.

– Mi­nul­la oli läh­te­mi­seen usei­ta syi­tä. Suo­mes­sa ha­lut­tiin kuul­la, mil­lai­nen on Bash­tan­kan ti­lan­ne täl­lä het­kel­lä. Li­säk­si ha­lu­sin näh­dä uk­rai­na­lai­sen ys­tä­vä­ni Oleg Pet­ro­ke­vi­cin. Olim­me myös saa­neet pyyn­nön, et­tä ha­ki­sim­me Dob­ren ky­läs­tä Sei­nä­jo­el­la ny­ky­ään asu­van uk­rai­na­lai­sen nai­sen suu­ta­rin työ­vä­li­neet, jot­ta hän pää­si­si kiin­ni töi­hin tääl­lä. Reu­na­nen ker­too.

Re­ser­vi­läis­toi­min­nas­sa pit­kään mu­ka­na ol­lut­ta Reu­nas­ta oli myös pyy­det­ty an­ta­maan Uk­rai­nas­sa en­si­a­pu­kou­lu­tus­ta. Mu­kaan reis­suun hän sai pit­kään avus­tus­työ­tä teh­neen Erk­ki Kuu­ra­maan Sa­von­lin­nas­ta.

– En­nen mat­kaa piti hoi­taa pa­pe­rit ja lu­vat kun­toon. So­taa käy­vään maa­han ei voi vain pii­pah­taa tu­ris­ti­na, Reu­na­nen ker­too.

"Työskentelimme Ukrainassa Dream and Do! -järjestön varastolla useampana päivänä tehden kuormia muun muassa sairaaloihin sekä pakaten ruokapaketteja perheille", kertoo Reunanen.

"Työskentelimme Ukrainassa Dream and Do! -järjestön varastolla useampana päivänä tehden kuormia muun muassa sairaaloihin sekä pakaten ruokapaketteja perheille", kertoo Reunanen.

Kuva: Reunasen kuva-albumi

Kun lu­vat oli saa­tu, pa­kat­tiin pa­ket­ti­au­to täy­teen avus­tus­tar­vik­kei­ta, ku­ten ruo­kaa, vaat­tei­ta ja en­si­a­pu­vä­li­nei­tä. Ne luo­vu­tet­tiin pe­ril­lä Dream and Do! -jär­jes­töl­le, joka ja­koi ne eteen­päin.

– Työs­ken­te­lim­me hei­dän va­ras­tol­laan use­am­pa­na päi­vä­nä, teh­den kuor­mia esi­mer­kik­si sai­raa­loi­hin sekä pa­ka­ten ruo­ka­pa­ket­te­ja per­heil­le.

Kak­si­kon au­toon pa­kat­tiin avus­tus­las­te­ja, jot­ka he vei­vät esi­mer­kik­si so­dan run­te­le­maan Bash­tan­kaan ma­ja­pai­kas­taan Odes­sas­ta.

"Ukrainan hätä on todellinen. Emme saa tottua sotaan", sanoo Teijo Reunanen. Matkalla hänellä oli huomiopaidan lisäksi päällä sirpalesuoja. Kuvassa myös ensiapu- ja avustustarvikkeita.

"Ukrainan hätä on todellinen. Emme saa tottua sotaan", sanoo Teijo Reunanen. Matkalla hänellä oli huomiopaidan lisäksi päällä sirpalesuoja. Kuvassa myös ensiapu- ja avustustarvikkeita.

Sanna Jääskeläinen

Kak­sik­ko oli Uk­rai­nas­sa kah­dek­san päi­vää. He huo­ma­si­vat, kuin­ka ih­mi­set siel­lä yrit­ti­vät par­haan­sa mu­kaan elää nor­maa­lia elä­mää, vaik­ka ar­kea vä­rit­ti­vät il­ma­hä­ly­tyk­set. Kän­nyk­kään asen­net­tiin so­vel­lus, joka hä­lyt­ti ja ke­hot­ti siir­ty­mään suo­jaan. Mat­kan ai­ka­na tuli 12 il­ma­hä­ly­tys­tä ja yh­den yön­kin mat­ka­lai­set jou­tui­vat viet­tä­mään pom­mi­suo­jas­sa.

– Kun ih­mi­set huo­ma­si­vat, et­tä olim­me ul­ko­maa­lai­sia, he koh­te­li­vat mei­tä to­del­la ys­tä­väl­li­ses­ti. Me toim­me sin­ne tuu­lah­duk­sen nor­maa­lis­ta elä­mäs­tä ja se an­toi heil­le toi­voa, et­tä ti­lan­ne voi muut­tua, Reu­na­nen ker­too.

– Hätä on siel­lä to­del­li­nen. Vaik­ka esi­mer­kik­si Bash­tan­kas­sa oli saa­tu si­joi­tet­tua yli 12 000 ko­dit­to­mak­si jää­nyt­tä, oli vie­lä 1 350 jäl­jel­lä. Kaup­pa­kes­kuk­set oli­vat pa­la­si­na, ko­tien ik­ku­nat tei­pat­tu rä­jäh­dys­ten va­ral­ta.

Matkalla Reunanen näki paljon sodan tuhoamia rakennuksia.

Matkalla Reunanen näki paljon sodan tuhoamia rakennuksia.

Teijo Reunanen

Mat­kan vaa­ral­li­sin koh­de oli Dob­re. Bash­tan­ka on noin 70 ki­lo­met­rin pääs­sä ve­nä­läis­ten rin­ta­mas­ta ja Dob­ren kylä vie­lä lä­hem­pä­nä. Kak­sik­ko päät­ti, et­tä he yrit­tä­vät kui­ten­kin to­teut­taa suu­ta­rin haa­veen saa­da vä­li­neen­sä. Sii­nä he on­nis­tui­vat ja niin­pä pa­luu­kuor­ma toi Suo­meen yh­del­le uk­rai­na­lai­sel­le elin­kei­non.

– Jos nyt ky­sy­tään, läh­ti­sin­kö uu­del­leen, vas­taus on kyl­lä. Kaik­ki­aan mat­ka sy­ven­si aut­ta­mi­sen ha­lua.

Teijo Reunasella oli matkalla päällä vapaaehtoisesta auttajasta kertova huomiopaita.

Teijo Reunasella oli matkalla päällä vapaaehtoisesta auttajasta kertova huomiopaita.

Sanna Jääskeläinen

Ha­lu­at­ko mu­kaan aut­ta­maan?

Par­hail­laan ke­rä­tään avus­tus­kuor­maa, joka läh­tee Uk­rai­naan lo­ka­kuun alus­sa. Tar­vet­ta on esi­mer­kik­si säi­ly­väl­le ruo­al­le, ma­joi­tus­tar­peil­le, tal­vi­vaat­teil­le ja -ma­kuu­pus­seil­le ja vil­la-asus­teil­le. Uk­rai­nan Apuun saa par­hai­ten yh­tey­den säh­kö­pos­tit­se: uk­rai­na­na­pu@gmail.com

Taistelumoraalia ylläpidetään esimerkiksi maalauksin.

Taistelumoraalia ylläpidetään esimerkiksi maalauksin.

Teijo Reunanen