Maa­rit Kaut­to

Bi­o­jät­teen la­jit­te­lu­vel­voi­te laa­je­nee vai­heit­tain Ke­rää­mön kes­kus­taa­ja­ma-alu­eel­la myös oma­ko­ti- ja pien­ta­loi­hin. Bi­o­jät­teen eril­lis­ke­räys aloi­te­taan ke­sä­kuus­sa poh­joi­sel­ta alu­eel­ta, jo­hon kuu­lu­vat Poh­jois- ja Län­si-Pori, Meri-Pori Re­po­saa­reen saak­ka sekä osa Po­rin kes­kus­taa. Ke­rää­mön ete­läi­sel­le alu­eel­le bi­o­jät­teen eril­lis­ke­räys laa­je­nee syys­kuus­ta al­ka­en. Alu­ee­seen kuu­lu­vat Itä-Pori, Ul­vi­la, Nak­ki­la ja Har­ja­val­ta.

Bi­o­jät­teen ke­räys­vaih­to­eh­to­ja on kol­me: bi­o­jä­te­as­tia, kimp­pa-as­tia naa­pu­rien kans­sa tai kom­pos­toin­ti. Poh­joi­sen alu­een asuk­kai­den on pi­tä­nyt il­moit­taa ke­räys­va­lin­nas­taan Ke­rää­möl­le 15. huh­ti­kuu­ta men­nes­sä. Ete­läi­sen alu­een asuk­kail­la il­moi­tu­sai­kaa on 31. tou­ko­kuu­ta saak­ka.

– Jos va­lit­see kom­pos­toin­nin, sii­tä on li­säk­si teh­tä­vä eril­li­sil­moi­tus jä­te­huol­to­vi­ra­no­mai­sen kom­pos­toin­ti­re­kis­te­riin, Ke­rää­mön vies­tin­tä­pääl­lik­kö Pau­la Kan­gas­nie­mi ja kier­to­ta­lous­suun­nit­te­li­ja Mai­ja Nuo­tio muis­tut­ta­vat.

Kom­pos­toin­ti-il­moi­tus teh­dään Po­rin kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­la: pori.fi/ja­te­huol­to­vi­ra­no­mai­nen.

Ke­rää­möl­lä on oma osas­ton­sa Po­rin Kar­hu­hal­lis­sa 20.–21. huh­ti­kuu­ta jär­jes­tet­tä­vil­lä Koti & Piha -mes­suil­la. Siel­lä on mah­dol­li­suus saa­da kas­vo­tus­ten vas­tauk­sia miel­tä as­kar­rut­ta­viin ky­sy­myk­siin sekä käy­tän­nön neu­vo­ja kier­rä­tyk­ses­tä ja bi­o­jät­tei­den ke­rää­mi­ses­tä. Sa­mal­la osas­tol­la on myös jä­te­huol­to­vi­ra­no­mai­nen, jol­le voi teh­dä kom­pos­toin­ti-il­moi­tuk­sen.

– Esil­lä on muun mu­as­sa tuu­let­tu­va bi­o­jä­te­as­tia, joka on ko­vas­ti kiin­nos­ta­nut asi­ak­kai­ta. Li­säk­si Mai­ja pi­tää bi­o­jä­tein­fo­ja lau­an­tai­na kel­lo 11.30 ja sun­nun­tai­na kel­lo 12.00, Pau­la Kan­gas­nie­mi ker­too.

Kan­gas­nie­men mu­kaan Ke­rää­mön Poh­joi­sel­le alu­eel­le pos­ti­tet­tiin hel­mi­kuun lo­pul­la kaik­ki­aan noin 9 000 bi­o­kir­jet­tä, jois­sa ker­rot­tiin bi­o­jät­teen la­jit­te­lu­vel­voit­teen laa­je­ne­mi­ses­ta ja pyy­det­tiin il­moi­tus­ta ke­räys­va­lin­nas­ta. Vas­tauk­sia on saa­tu hiu­kan va­jaat 4 000. Kimp­pa­jä­te­as­ti­ail­moi­tuk­sia näis­tä on tä­hän men­nes­sä noin 1 200.

– Vas­taus­ten mää­räs­tä pää­tel­len noin 5 000 ta­lout­ta va­lit­see tuu­let­tu­van bi­o­jä­te­as­ti­an, sil­lä se toi­mi­te­taan asi­ak­kaal­le au­to­maat­ti­ses­ti, jos mi­tään il­moi­tus­ta ei ole saa­tu. Jos joku Poh­joi­sen alu­een ta­lous on unoh­ta­nut il­moit­taa ke­räys­va­lin­nas­taan, kan­nat­taa se teh­dä pi­kim­mi­ten.

– Ete­läi­sel­le alu­eel­le bi­o­kir­jei­tä pos­ti­tet­tiin huh­ti­kuun al­ku­puo­lel­la noin 8 000 kir­jet­tä.

Nuo­tio ja Kan­gas­nie­mi muis­tut­ta­vat, et­tä bi­o­jät­teen la­jit­te­lu­vel­voi­te on uu­si asia ja vie ai­kan­sa en­nen kuin kaik­ki al­kaa su­jua jous­ta­vas­ti.

– Bi­o­jät­teen ke­räys ei ole yh­tään vai­ke­aa tai mo­ni­mut­kais­ta, ei­kä kom­pos­toin­ti­kaan. Mo­lem­mis­sa on omat plus­sat ja mii­nuk­sen­sa.

– Tyh­jen­net­tä­vä bi­o­jä­te­as­tia on huo­le­ton ja help­po vaih­to­eh­to sel­lai­sel­le, joka ei ole in­nos­tu­nut puu­tar­han­hoi­dos­ta ja jol­la ei ole tar­vet­ta kom­pos­ti­mul­lal­le. Tyh­jen­net­tä­vis­tä bi­o­jä­te­as­ti­ois­ta jäte kul­je­te­taan bi­o­kaa­su­lai­tok­seen, jos­sa sii­tä teh­dään bi­o­kaa­sua ja lan­noit­tei­ta. Tyh­jen­nys­hin­ta on sään­nöl­li­nen ja sen saa huo­mat­ta­vas­ti edul­li­sem­mak­si, jos naa­pu­rien kans­sa on mah­dol­lis­ta ot­taa kimp­pa-as­tia. Kus­tan­nuk­set ja­e­taan Ke­rää­mön toi­mes­ta ja las­ku­te­taan kai­kil­ta kimp­pa­lai­sil­ta erik­seen kol­men kuu­kau­den vä­lein.

– Kom­pos­toin­ti puo­les­taan tar­jo­aa ki­vaa te­ke­mis­tä ko­ti­pi­haan ja tuot­taa ra­vin­tei­kas­ta mul­taa. Kom­pos­to­rin han­kin­ta on iso ker­ta­kus­tan­nus, mut­ta sitä voi kom­pen­soi­da se­ka­jä­te­as­ti­an tyh­jen­nys­vä­liä har­ven­ta­mal­la. Se­ka­jät­teen tyh­jen­nys­vä­lin pi­den­tä­mi­ses­tä teh­dään kir­jal­li­nen il­moi­tus jä­te­huol­to­vi­ra­no­mai­sel­le, jon­ka jäl­keen asi­as­ta so­vi­taan jät­teen­kul­jet­ta­jan kans­sa. Tyh­jen­nys­vä­liä voi­daan pi­den­tää 8 viik­koon ja tie­tyin edel­ly­tyk­sin 12 viik­koon, Kan­gas­nie­mi ja Nuo­tio sel­vit­tä­vät.

”Biojätteiden kannattaa antaa kuivahtaa ja jäähtyä tikipöydällä ennen pussiin laittamista”, Maija Nuotio vinkkaa ja esittelee muovista, roskisvaunuun sopivaa biojäteastiaa. Biojäte pakataan maatuvaan pakkaukseen, kuten paperipussiin tai vaikkapa sanomalehdestä taiteltuun pussiin.

”Biojätteiden kannattaa antaa kuivahtaa ja jäähtyä tikipöydällä ennen pussiin laittamista”, Maija Nuotio vinkkaa ja esittelee muovista, roskisvaunuun sopivaa biojäteastiaa. Biojäte pakataan maatuvaan pakkaukseen, kuten paperipussiin tai vaikkapa sanomalehdestä taiteltuun pussiin.

Bi­o­jät­teen la­jit­te­lu­vin­kit

– An­na bi­o­jät­tei­den jääh­tyä ja kui­vah­taa tis­ki­pöy­däl­lä en­nen pus­siin lait­ta­mis­ta.

– Pak­kaa bi­o­jä­te maa­tu­vaan pak­kauk­seen, ku­ten pa­pe­ri­pus­siin, kar­ton­ki­pak­kauk­seen, sa­no­ma­leh­des­tä tai­tel­tuun pus­siin tai bi­o­ha­jo­a­vaan pus­siin. Myös esi­mer­kik­si käy­te­tyt jau­ho­pus­sit käy­vät tä­hän tar­koi­tuk­seen.

– Lai­ta pus­sin poh­jal­le esi­mer­kik­si tyh­jä mu­na­ken­no ime­mään kos­teut­ta.

– Ruo­ka­öl­jy ja muut nes­te­mäi­set ras­vat voi imeyt­tää ta­lous­pa­pe­riin ja lait­taa pa­pe­rin bi­o­jät­tee­seen.

– Säi­ly­tä bi­o­pus­sia il­ma­vas­sa as­ti­as­sa.

– Tyh­jen­nä keit­ti­ön bi­o­jä­te­ros­kis sään­nöl­li­ses­ti.