San­na Ran­ta­nen

Dan­nyn isoi­sä, lii­ke­mies Au­gust Lip­sa­nen os­ti ai­ka­naan Rau­mal­ta lä­hes 400 heh­taa­ria maa­ta, 26 saar­ta ja Van­han-Lah­den kar­ta­non.

Vuon­na 1942 syn­ty­nyt ja Po­ris­sa lap­suu­ten­sa elä­nyt Dan­ny jou­tui pie­ne­nä poi­ka­na asu­maan vä­lil­lä yk­sin pik­ku­vel­jen­sä kans­sa isän ja äi­din ol­les­sa maa­il­mal­la. Van­hem­pien erot­tua Dan­ny muut­ti äi­tin­sä kans­sa 10-vuo­ti­aa­na Hel­sin­kiin ja yh­teys Sa­ta­kun­taan jäi Van­han-Lah­den kar­ta­nos­sa vie­rai­le­mi­sen va­raan.

Vai­ke­at lap­suus­vuo­det nä­ky­vät Suvi-Lah­den hu­vi­lan sei­näl­lä muo­to­ku­vas­sa, 11-vuo­ti­aan Dan­nyn su­rul­li­sis­sa sil­mis­sä.

– Kat­sees­sa on sil­loi­sen elä­män tyh­jyys, to­tuus lap­suu­des­ta­ni, Dan­ny pal­jas­taa.

– Muis­tan, kun sei­soin Hel­sin­gin ko­ti­ta­lon port­ti­kon­gis­sa, kat­soin lii­ken­net­tä ja ajat­te­lin, et­tä täs­sä maa­il­ma kul­kee ohi il­man mi­nua.

Elä­mä on kui­ten­kin kan­ta­nut ja nos­ta­nut.

– Ih­met­te­len sitä kaik­kea hy­vyyt­tä, mitä olen lo­pul­ta saa­nut, Dan­ny häm­mäs­te­lee.

– Mitä kaik­kea ylei­sö on an­ta­nut, ku­ten suo­si­tuim­mat show't ja 129 lis­ta­suo­sik­kia. Koen kii­tol­li­suut­ta, kun mie­tin, mis­tä läh­din. Olen eden­nyt as­kel as­ke­leel­ta ja saa­nut täl­lai­sen mie­len­kiin­toi­sen elä­män.

En­nen kaik­kea tuo­ta hy­vyyt­tä tar­jo­si Rau­man iso­äi­ti eli fam­mu, Im­pi Lip­sa­nen.

– Iso­äi­ti saat­toi vaik­ka an­taa yö­si­jan köy­hil­le, Dan­ny muis­te­lee.

– Olen edel­leen äl­lis­ty­nyt kai­kes­ta sii­tä hy­väs­tä, joka fam­mus­sa oli.

Dannyn elämään ovat vaikuttaneet niin Rauma kuin Porikin. Samoin Lipsasen suvun vaikutus näkyy yhä Raumalla. Useiden paikallisten purjehdus- ja veneilyseurojen kanssa läheisissä yhteyksissä ollut Danny on esimerkiksi luopunut Levätyksen saaresta Rauman Työväen Veneilijöiden hyödyksi. Isoisä August Lipsasen perustama elokuvateatteri toimii edelleen, nykyään Dannyn hyvän ystävän Riku Räsäsen pyörittämänä. Raumalta löytyy myös Dannyn ikivihreiden kappaleiden mukaan nimettyjä katuja. Kuva: D-tuotanto

Dannyn elämään ovat vaikuttaneet niin Rauma kuin Porikin. Samoin Lipsasen suvun vaikutus näkyy yhä Raumalla. Useiden paikallisten purjehdus- ja veneilyseurojen kanssa läheisissä yhteyksissä ollut Danny on esimerkiksi luopunut Levätyksen saaresta Rauman Työväen Veneilijöiden hyödyksi. Isoisä August Lipsasen perustama elokuvateatteri toimii edelleen, nykyään Dannyn hyvän ystävän Riku Räsäsen pyörittämänä. Raumalta löytyy myös Dannyn ikivihreiden kappaleiden mukaan nimettyjä katuja. Kuva: D-tuotanto

Dan­nyn juu­ret Rau­mal­la ovat en­si­si­jai­ses­ti hen­ki­siä, so­si­aa­li­sia ja me­rel­li­siä.

– Rau­ma­lai­nen paa­til­la aje­le­mi­sen kult­tuu­ri on mi­nun hen­ki­nen läh­tö­koh­ta­ni, poh­tii Dan­ny.

– Olen val­ta­van kii­tol­li­nen rau­ma­lai­sil­le ys­tä­vil­le­ni ja täl­le iso­van­hem­pie­ni pe­rua ole­val­le Suvi-Lah­den me­ri­mai­se­mal­le sii­tä, et­tä mi­nul­la on näin lä­hei­nen suh­de me­reen.

Suvi-Lah­ti lu­keu­tuu tont­tei­hin, jot­ka Au­gust-isoi­sä ir­rot­ti kar­ta­non mais­ta lu­kui­sil­le lap­sil­leen en­nak­ko­pe­rin­tö­nä. Dan­ny lu­nas­ti Suvi-Lah­den isän­sä Pent­ti Lip­sa­sen pe­ri­kun­nal­ta.

– Kai­pa­sin tän­ne ta­kai­sin, Dan­ny ker­too.

– Jo­kai­sel­la on­nel­li­sel­la ih­mi­sel­lä on mah­dol­li­suus kiin­tyä ja ko­tiu­tua jo­hon­kin.

Suvi-Lah­des­sa ren­tou­du­taan, ko­koon­nu­taan per­heen ja ys­tä­vien kes­ken ja luo­daan uut­ta.

– Kun ih­mi­nen avaa sie­lun­sa kau­neu­del­le, me­rel­le ja ys­tä­vyy­del­le, mie­len es­teet pois­tu­vat ja syn­tyy luo­vuut­ta, ker­too Dan­ny pai­kan vai­ku­tuk­ses­ta työ­hön­sä.

Dan­ny esiin­tyy edel­leen. Kei­koil­le läh­de­tään Rau­mal­ta ja Rau­mal­le pa­la­taan.

Suvi-Lahden huvilan seinät huokuvat historiaa. On laaja Lipsasten sukupuu, Mannerheimin omakätinen signeeraus, Danny Show -julisteita sekä muotokuva, jonka Dannyn isä teetti pojastaan tämän muutettua juuri äidin kanssa Helsinkiin. Dannyn mukaan 11-vuotiaan Ilkan katseessa näkyy totuus häneen lapsuudestaan. Muotokuvan on tehnyt taiteilija Lauri Peltonen vuonna 1953.

Suvi-Lahden huvilan seinät huokuvat historiaa. On laaja Lipsasten sukupuu, Mannerheimin omakätinen signeeraus, Danny Show -julisteita sekä muotokuva, jonka Dannyn isä teetti pojastaan tämän muutettua juuri äidin kanssa Helsinkiin. Dannyn mukaan 11-vuotiaan Ilkan katseessa näkyy totuus häneen lapsuudestaan. Muotokuvan on tehnyt taiteilija Lauri Peltonen vuonna 1953.

Suo­men viih­de­ken­tän jät­ti­läi­nen on pait­si is­kel­mä­ku­nin­gas, myös täh­tien­te­ki­jä. Dan­nyn luot­saa­ma D-tuo­tan­to on työl­lis­tä­nyt sa­to­ja viih­teen am­mat­ti­lai­sia ja sy­tyt­tä­nyt maan täh­ti­tai­vaal­le lu­kui­sia ar­tis­te­ja. Viih­teen mam­mu­tin pu­heis­sa vi­li­se­vät iki­suo­si­kit Kir­kas­ta Kat­ri He­le­naan, Tau­no Pa­los­ta Eri­ka Vik­ma­niin ja Ar­mi Aa­vi­kos­ta Ta­pio Rau­ta­vaa­raan.

– Toi­von toi­mi­nee­ni kun­ni­ak­kaas­ti sä­vel­tä­jiä, sa­noit­ta­jia ja muu­si­koi­ta koh­taan, Dan­ny lin­jaa.

– Toi­von myös ol­lee­ni hyö­dyk­si yh­teis­kun­nal­le ja kans­saih­mi­sil­le.

Dan­nyn elä­mäs­tä ja uras­ta on teh­ty muu­ta­ma mu­si­kaa­li ja seit­se­män kir­jaa. Elo­ku­vaa­kin on suun­ni­tel­tu. Ta­ri­noi­ta riit­täi­si use­am­paan­kin. Ku­ten ta­ri­na sii­tä, mi­ten Dan­nyn äi­din odot­ta­es­sa esi­kois­taan Dan­nyn isä koh­ta­si Adolf Hit­le­rin C.G. Man­ner­hei­min syn­ty­mä­päi­vä­juh­lal­li­suuk­sis­sa. Tai sii­tä, mi­ten Tah­don ol­la sul­le hel­lä -kes­to­hi­tin ot­si­kon kek­si kir­jai­li­ja­suu­ruus Pent­ti Saa­ri­kos­ki. Tai sii­tä, mi­ten äi­din isä Al­goth Nis­ka pait­si sa­la­kul­jet­ti pir­tua, myös pe­las­ti juu­ta­lai­sia toi­sen maa­il­man­so­dan ai­ka­na.

Li­sää ta­ri­noi­ta syn­tyy yhä.

– Luo­ja ker­too, mil­loin on ai­ka men­nä ark­kuun ja mil­loin se sul­je­taan, Dan­ny to­te­aa.

– It­sel­lä­ni on se asen­ne, et­tä py­syn ter­vee­nä ja voin vie­lä jat­kaa.

Suvi-Lah­des­sa Dan­ny myös seu­raa ak­tii­vi­ses­ti Rau­man ke­hit­ty­mis­tä.

– Vie­lä pari vuot­ta sit­ten asu­kas­lu­ku vä­he­ni ja ti­lan­ne oli han­ka­la. Nyt on pa­rem­min; Rau­mal­la on toi­voa, Dan­ny iloit­see.

– Elin­kei­no­e­lä­mä, lai­va­te­ol­li­suus, mat­kai­lu, viih­de- ja kult­tuu­rie­lä­mä, kou­lu­tus­poh­ja, in­ves­toin­nit ku­ten ui­ma­hal­li, me­rel­li­set pal­ve­lut… Kau­pun­ki, yrit­tä­jät ja yk­si­tyis­hen­ki­löt ovat teh­neet lois­ta­vaa työ­tä elin­voi­man ja työl­lis­tä­mi­sen eteen.

Dan­ny ko­ros­taa van­haan kau­pun­kiin pe­rus­tu­van Rau­man ark­ki­teh­to­nis­ta läm­pöä ja his­to­ri­an kun­ni­oit­ta­mis­ta yh­dis­tet­ty­nä mo­der­niin ke­hi­tyk­seen.

– Ha­lu­ai­sin an­taa kai­kil­le Rau­maa ke­hit­tä­vil­le kii­tok­sen ja ha­tun­nos­ton, hän ke­huu.

– Yh­teis­työ Rau­man hen­ki­ses­sä il­ma­pii­ris­sä on voi­mis­tu­mas­sa. Tääl­lä us­ko­taan tu­le­vaan!