Win­No­va ja Va­ra­lan Ur­hei­luo­pis­to ovat al­le­kir­joit­ta­neet kou­lu­tu­syh­teis­työn jat­ko­so­pi­muk­sen. Lii­kun­na­noh­jauk­sen pe­rus­tut­kin­to on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa Po­ris­sa ja Rau­mal­la Win­No­van toi­mi­pis­teis­sä.

Lii­kun­na­noh­jauk­sen pe­rus­tut­kin­to on mu­ka­na ke­vään yh­teis­haus­sa ja kou­lu­tus al­kaa syk­syl­lä 2024 Po­ris­sa. Li­säk­si jat­ku­va haku Rau­mal­la syk­syl­lä al­ka­vaan kou­lu­tuk­seen käyn­nis­tyy ke­vääl­lä 2024. Jat­ku­va haku on suun­nat­tu ai­em­min han­kit­tua tut­kin­toon tun­nis­tet­ta­vaa osaa­mis­ta suo­rit­ta­neil­le, esi­mer­kik­si lu­ki­on, am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen tai osia niis­tä suo­rit­ta­neil­le.

Osa­puol­ten ta­voit­tee­na on ol­lut ra­ken­taa mo­ni­vuo­ti­nen yh­teis­työ ja alu­eel­li­sen lii­kun­ta-alan työ­e­lä­män tar­pei­siin vas­taa­va laa­du­kas lii­kun­ta-alan kou­lu­tus. Yh­teis­työn myö­tä en­sim­mäi­set opis­ke­li­jat ovat jo val­mis­tu­neet lii­kun­ta­neu­vo­jik­si.

Jas­min And­re­a­sen opis­ke­lee lii­kun­ta­neu­vo­jak­si Rau­mal­la. Hän haki opis­ke­le­maan, kos­ka ur­hei­lu ja lii­kun­ta ovat hä­nel­le elä­män­ta­pa.

– Koin alan mi­nul­le so­pi­vak­si, sil­lä olen enem­män toi­mi­ja­tyyp­piä kuin lu­ki­ja. Kou­lu­tus on eh­dot­to­mas­ti vas­tan­nut odo­tuk­sia ja an­ta­nut mi­nul­le val­miut­ta työ­e­lä­mään ja osaa­mis­ta

mo­nel­le eri osa-alu­eel­le, ker­too Jas­min.

Ee­tu Hau­ta­nie­mi opis­ke­lee Po­ris­sa lii­ku22-ryh­mäs­sä. Ee­tu ha­keu­tui opis­ke­le­maan lii­kun­ta-alaa, kos­ka on it­se maa­jouk­ku­e­ta­son ur­hei­li­ja.

– Kou­lu­tus on an­ta­nut mi­nul­le pal­jon uu­sia tie­to­ja lii­kun­nas­ta ja sen oh­jaa­mi­ses­ta sekä hy­viä ka­ve­rei­ta ja iki­muis­toi­sia hie­no­ja het­kiä lii­kun­nan pa­ris­sa. Lii­kun­ta­neu­vo­jan opin­nois­sa opis­ke­lun ja ur­hei­lun yh­dis­tä­mi­nen on su­ju­nut hy­vin. Kou­lus­ta on jous­tet­tu ja olen pys­ty­nyt te­ke­mään ja osal­lis­tu­maan kaik­kiin har­ras­tuk­ses­sa­ni tar­vit­ta­viin jut­tui­hin, jut­te­lee Ee­tu.

Mo­lem­mat opis­ke­li­jat suo­sit­te­le­vat kou­lu­tus­ta reip­pail­le ja avoi­mil­le ih­mi­sil­le, jot­ka ovat lii­kun­nas­ta ja sen oh­jaa­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta.

Yh­teis­työ Va­ra­lan Ur­hei­luo­pis­ton kans­sa on Win­No­val­le mer­kit­tä­vä lisä.

– Us­kon lii­kun­ta-alan ve­to­voi­maan ja opis­ke­li­joi­den kiin­nos­tuk­seen kou­lu­tus­ta koh­taan, ker­too Win­No­van reh­to­ri Juha Va­sa­ma.

Lii­kun­na­noh­jauk­sen pe­rus­tut­kin­to on toi­sen as­teen tut­kin­to, joka an­taa val­miu­det eri­lai­siin lii­kun­ta-alan työ­teh­tä­viin sekä jat­ko-opin­toi­hin am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luun tai yli­o­pis­toon. Tut­kin­non suo­rit­ta­nut oh­jaa lii­kun­taa eri­lai­sil­le ja eri-ikäi­sil­le ryh­mil­le, laa­tii fyy­sis­tä toi­min­ta­ky­kyä ja ter­veyt­tä edis­tä­viä hen­ki­lö­koh­tai­sia lii­kun­ta­oh­jel­mia, suun­nit­te­lee ja joh­taa lii­kun­taan liit­ty­viä pro­jek­te­ja sekä suun­nit­te­lee ja jär­jes­tää lii­kun­ta­ta­pah­tu­mia. Tut­kin­non yh­tey­des­sä opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus suo­rit­taa Per­so­nal Trai­ne­rin pä­te­vyy­den an­ta­va ser­ti­fi­kaat­ti.