Tui­ja Saa­ri­nen

Ran­ta­käär­me asun­nos­sa, naak­ka pit­se­ri­an si­säl­lä, ha­rak­ka hor­mis­sa, jout­sen jää­nyt kiin­ni sii­maan. Sii­nä esi­merk­ke­jä Sa­ta­kun­nan pe­las­tus­lai­tok­sen alu­een eläin­pe­las­tus­teh­tä­vis­tä ku­lu­neel­ta ke­säl­tä. Tänä vuon­na teh­tä­viä on ol­lut jo 93.

Toi­sin kuin mo­nen muun pe­las­tus­lai­tok­sen alu­eel­la, Sa­ta­kun­nas­sa ei täl­lä het­kel­lä ole eläin­pe­las­tus­teh­tä­viin eri­kois­tu­nut­ta pa­lo­kun­taa.

– Meil­lä oli pa­ri­kin eri­kois­tu­nut­ta pa­lo­kun­taa, jois­sa töi­tä teh­tiin suu­rel­la sy­dä­mel­lä, Po­ris­sa ja Ah­lai­sis­sa. Va­li­tet­ta­vas­ti lai­tok­sen kor­kein joh­to päät­ti jos­tain syys­tä lo­pet­taa tä­män toi­min­nan, to­te­aa pa­lo­mes­ta­ri Tero Jär­ve­lä Sa­ta­kun­nan pe­las­tus­lai­tok­sen Po­rin toi­mi­a­lu­eel­ta.

Apua toki saa­daan, kun eläin on kii­pe­lis­sä, sii­tä vas­taa­vat alu­een yleis­pa­lo­kun­nat.

Jär­ve­lä it­se kiin­nos­tui eläin­pe­las­tuk­ses­ta ol­tu­aan sam­mut­ta­mas­sa ra­ken­nus­pa­loa, jos­sa vii­si koi­raa oli jää­nyt louk­kuun ra­ken­nuk­seen. Kiin­nos­tus poi­ki muun mu­as­sa pari opin­näy­tet­tä.

– Tein ali­pääl­lys­tö­kurs­sil­la opin­näyt­teen lem­mik­ki- ja luon­non­va­rais­ten eläin­ten pe­las­ta­mi­ses­ta ja myö­hem­min pääl­lys­tö­kurs­sil­la tar­kas­te­lin opin­näy­te­työs­sä­ni eläin­tar­haa eri­kois­koh­tee­na.

Tie vei kou­lut­ta­jak­si ja yh­teis­työ­hön muun mu­as­sa eläin­pe­las­tus­toi­min­taa Hel­sin­gin pe­las­tus­lai­tok­sel­la voi­mak­kaas­ti ke­hit­tä­neen Vesa Nur­mi­sen kans­sa.

Eläinpelastustehtävissä pyritään käyttämään lihasvoimaa niin pitkälle kuin mahdollista. Konevoiman käyttö lisää eläimen vahingoittumisriskiä. Kuva: Tero Järvelän kotialbumi.

Eläinpelastustehtävissä pyritään käyttämään lihasvoimaa niin pitkälle kuin mahdollista. Konevoiman käyttö lisää eläimen vahingoittumisriskiä. Kuva: Tero Järvelän kotialbumi.

Eläin­pe­las­tus­teh­tä­vien skaa­la on to­del­la laa­ja, ai­na le­pa­kos­ta tai käär­mees­tä hir­veen ja kaik­kea sil­tä vä­lil­tä. Tyy­pil­li­nen teh­tä­vä liit­tyy usein lin­tui­hin: lin­tu­ja si­sä­ti­lois­sa tai sa­vu­pii­pus­sa tai sii­maan kiin­ni jää­nei­nä. Or­von oloi­sis­ta lin­nun­poi­ka­sis­ta tu­lee sil­loin täl­löin il­moi­tuk­sia.

– Pää­sään­töi­ses­ti on pa­ras an­taa nii­den ol­la. Emo käy ruok­ki­mas­sa nii­tä maa­han, kun ne ovat läh­te­neet pe­säs­tä.

Kis­sa puus­sa on klas­sik­ko.

– Eläin­lää­kä­ril­tä saa­tu oh­je on, et­tä an­ne­taan kis­san ol­la puus­sa kol­me päi­vää. Sinä ai­ka­na 98 pro­sent­tia kis­sois­ta tu­lee alas. Sen jäl­keen­kin vie­lä to­den­nä­köi­ses­ti osa tu­li­si it­se alas, mut­ta odot­ta­mi­nen kau­em­min voi­si men­nä eläin­rääk­käyk­sen puo­lel­le.

Mie­leen on jää­nyt muun mu­as­sa Pöt­kö-mäy­rä­koi­ran ta­paus, jos­ta uu­ti­soi­tiin laa­jas­ti. Ta­paus sat­tui Po­ris­sa vuon­na 2011.

– Mäy­rä­koi­ra oli men­nyt luo­laan saa­li­se­läi­men pe­räs­sä, ei­kä pääs­syt pois. Omis­ta­ja pai­kan­si sen ää­nen pe­rus­teel­la, mut­ta me­kään em­me pääs­seet hor­mi­ka­me­ral­la nä­ke­mään sitä. Pöt­kö oli han­ka­las­ti ison loh­ka­reen al­la, ja jou­duim­me rai­vaa­maan sen al­le ti­laa osin kai­vin­ko­neel­la osin kä­si­työ­ka­lu­ja käyt­tä­en. Koko ope­raa­ti­os­sa meni yli vuo­ro­kau­si.

Palomestari Tero Järvelä kiinnostui eläinpelastuksesta oltuaan sammuttamassa rakennuspaloa, jossa viisi koiraa oli jäänyt loukkuun rakennukseen.

Palomestari Tero Järvelä kiinnostui eläinpelastuksesta oltuaan sammuttamassa rakennuspaloa, jossa viisi koiraa oli jäänyt loukkuun rakennukseen.

Kuva: Jukka Silvast

Iki­muis­toi­sin­ta keik­kaa ky­syt­tä­es­sä Jär­ve­lä to­te­aa, et­tä ai­na­kin yk­si keik­ka asuu ny­ky­ään heil­lä.

– Haim­me yh­des­tä asun­nos­ta pois ku­nin­gas­py­to­nin. Sen omis­ta­ja oli kuol­lut ja oli ku­lu­nut pari kuu­kaut­ta en­nen kuin kuo­le­ma oli huo­mat­tu. Kämp­pä oli tyh­jen­net­ty ja siel­lä käy­neet ot­so­noi­jat oli­vat to­den­neet, et­tä jää­kaa­pin pääl­lä on käär­me. Me haim­me sen ja veim­me sen saa­vis­sa eläin­lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le.

– Käär­me eh­ti sil­lä reis­sul­la ka­ra­ta kak­si ker­taa, en­sin eläin­lää­kä­rin vas­taa­no­tol­la ja sit­ten Kir­pun Eläin­ko­dis­sa Eu­ras­sa tei­pa­tus­ta pah­vi­laa­ti­kos­ta. Ris­tim­me sen Hou­di­nik­si. Kun sil­le ei löy­ty­nyt ko­tia, se muut­ti meil­le.

Niil­le, jot­ka nyt jäi­vät poh­ti­maan, mik­si Hou­di­ni ei pop­si­nut omis­ta­jaan­sa lou­naak­si pa­kol­li­sen paas­ton­sa ai­ka­na ker­rot­ta­koon, et­tei ih­mi­nen kuu­lu käär­meen ruo­ka­lis­tal­le.

Laki vel­voit­taa aut­ta­maan hä­däs­sä ole­vaa eläin­tä. Kii­reel­li­sis­sä ti­lan­teis­sa on soi­tet­ta­va hä­tä­nu­me­roon 112. Jos ti­lan­ne ei edel­ly­tä vi­ra­no­mai­sen vä­li­tön­tä puut­tu­mis­ta, apua saa esi­mer­kik­si Sa­ta­kun­nan pe­las­tus­lai­tok­sen ti­lan­ne­kes­kuk­ses­ta puh. 02 6211500.