Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien so­tep­ro­jek­ti­ryh­män teh­tä­vä on vä­lit­tää so­te­a­lan yri­tyk­sis­tä kan­tau­tu­vaa vies­tiä hy­vin­voin­ti­a­lu­een vir­ka­mie­his­töl­le. Rau­ma­lai­nen ko­ti­hoi­to­pal­ve­lu­y­rit­tä­jä Eli­na Jun­ni­la aloit­ti Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien So­tep­ro­jek­ti­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na his­to­ri­al­li­sel­la het­kel­lä tam­mi­kuus­sa 2023, jol­loin hy­vin­voin­ti­a­lu­euu­dis­tus as­tui voi­maan.

Jun­ni­la us­koo, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­euu­dis­tus tu­lee hel­pot­ta­maan alan yri­tys­ten edun­val­von­taa, sil­lä mo­net asi­at so­te­pal­ve­luis­sa yh­den­mu­kais­tu­vat. Nii­tä ovat esi­mer­kik­si hin­nat ja las­ku­tus­ta­vat, sekä kri­tee­rit pal­ve­lu­jen saa­mi­sel­le. Yh­den­mu­kais­tu­mi­nen hel­pot­taa niin yrit­tä­jiä kuin vir­ka­mie­hi­ä­kin.

En­nen hy­vin­voin­ti­a­lu­euu­dis­tus­ta so­te­kent­tä oli kuin tilk­ku­täk­ki. Toi­min­ta­ta­vat saat­toi­vat vaih­del­la jopa kun­nan si­säl­lä. Jun­ni­la odot­taa hy­vin­voin­ti­a­lu­euu­dis­tuk­sen tuo­van tasa-ar­voa niin ku­lut­ta­jan kuin yrit­tä­jän­kin nä­kö­kul­mas­ta.

Jun­ni­la ko­kee yh­den­mu­kais­ta­mi­sen tar­jo­a­van isot mah­dol­li­suu­det myös PK- yri­tyk­sil­le, jot­ka voi­vat tar­jo­ta pal­ve­lu­jaan laa­jem­mal­le alu­eel­le ja kas­vat­taa toi­min­taan­sa. Par­haim­mil­laan mo­ni­tuot­ta­ja­mal­li yl­tää hy­vin­voin­ti­a­lu­een stra­te­gi­as­ta myös käy­tän­nön ta­sol­le.

Kuva: SV arkisto/Jukka Silvast

Kuva: SV arkisto/Jukka Silvast

His­to­ri­al­li­nen hy­vin­voin­ti­a­lu­euu­dis­tus on vas­ta alus­sa ja mo­net asi­at toi­mi­vat vä­li­ai­kai­sin rat­kai­suin. Tämä on nä­ky­nyt esi­mer­kik­si epä­sel­vyyk­si­nä las­ku­tu­sa­si­ois­sa. Jun­ni­la us­koo, et­tä maa­lis­kuu­hun men­nes­sä uu­det las­ku­tus­ru­tii­nit ovat kui­ten­kin jo syn­ty­neet.

Jun­ni­lan omal­la alal­la ko­ti­hoi­dos­sa hy­vin­voin­ti­a­lu­euu­dis­tus on nä­ky­nyt muun mu­as­sa muu­tok­si­na pal­ve­lu­se­te­leis­sä. Hän ker­too, et­tä esi­mer­kik­si Eu­ra­jo­el­la pal­ve­lu­se­te­lin ar­vo on muut­tu­nut ai­ka­pe­rus­tei­ses­ta kiin­te­äk­si käyn­ti­hin­nak­si. Ky­sy­myk­siä on he­rät­tä­nyt se, et­tä käyn­nit voi­vat kui­ten­kin ol­la kes­tol­taan hy­vin eri mit­tai­sia.

– Vir­ka­mies­ten kans­sa olen käy­nyt näi­tä kes­kus­te­lu­ja. Olen saa­nut sel­lai­sen vas­tauk­sen, et­tä asi­oi­ta tul­laan ke­vään ai­ka­na vie­lä uu­del­leen tar­kas­te­le­maan, Jun­ni­la sa­noo.

Hän muis­tut­taa, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la on it­sel­lään pal­jon val­taa päät­tää sii­tä, mi­ten asi­at omal­la alu­eel­la hoi­de­taan. Sa­ta­kun­nas­sa­kin on nyt siis hyvä het­ki luo­da PK-yri­tyk­sil­le ta­sa­ver­tai­set mah­dol­li­suu­det pääs­tä mu­kaan kil­pai­luun.

Lue li­sää: Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ai­ka al­kaa: Pal­ve­lu­nu­me­ros­ta neu­vo­taan, jos et tie­dä, min­ne oli­sit yh­tey­des­sä

Osit­tain alan yri­tyk­sis­sä on ko­et­tu, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­euu­dis­tuk­seen liit­ty­vis­sä neu­vot­te­luis­sa suu­ret val­ta­kun­nal­li­set yri­tyk­set ovat jät­tä­neet PK-yri­tyk­set var­joon­sa. Sik­si Jun­ni­la ni­me­ää oleel­li­sek­si ke­hi­tys­koh­teek­si mark­ki­na­vuo­ro­pu­he­lun ke­hit­tä­mi­sen yri­tys­ten ja hy­vin­voin­ti­a­lu­een vä­lil­lä.

– Pi­täi­si läh­teä liik­keel­le ihan sii­tä, et­tä mikä ko­e­taan mark­ki­na­vuo­ro­pu­he­luk­si hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la ja mikä yri­tys­maa­il­mas­sa, hän sa­noo.

Jun­ni­la muis­tut­taa, et­tä so­te­puo­len yri­tys­kent­tä koos­tuu val­ta­o­sin PK-yri­tyk­sis­tä, jot­ka luo­vat alu­eel­le työ­paik­ko­ja ja ve­ro­tu­lo­ja.

– Pie­nem­mäl­lä yri­tyk­sel­lä pi­tää ol­la yh­tä­läi­nen mah­dol­li­suus tar­jo­ta pal­ve­lua kuin val­ta­kun­nal­li­sel­la­kin. Han­kin­to­ja ei saa teh­dä niin, et­tä se syr­jii tai sul­kee pois pie­nem­piä, esi­mer­kik­si pyy­tä­mäl­lä tar­jo­a­maan lii­an iso­ja ko­ko­nai­suuk­sia.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­ta Jun­ni­la toi­voo avoi­muut­ta pal­ve­lu­jen yk­sik­kö­hin­to­jen suh­teen, sil­lä päät­tä­jien tu­li­si ol­la niis­tä hy­vin pe­ril­lä. Sil­loin pys­ty­tään ai­dos­ti ver­taa­maan yk­si­tyis­ten hin­toi­hin, ja te­ke­mään jär­ke­viä rat­kai­su­ja sen suh­teen, mi­hin ve­ron­mak­sa­jien ra­ho­ja käy­te­tään.

Toi­mit­ta­ja: Pau­lii­na Vil­pak­ka