Maa­rit Kaut­to

Jat­ku­vaa ajan her­mol­la ole­mis­ta, hy­vää ne­nää ja roh­keut­ta tart­tua pin­nan al­la ky­te­viin il­mi­öi­hin. Kaik­kea tätä vaa­di­taan, jot­ta pys­tyy va­raa­maan Po­riin vie­lä lä­hes tun­te­mat­to­mia esiin­ty­jiä, jot­ka sit­ten nou­se­vat­kin suo­si­on hui­pul­le yh­des­sä yös­sä. Ta­pah­tu­map­ro­moot­to­ri ja her­ra Po­ris­pe­re Har­ri Vil­ku­na on on­nis­tu­nut kak­si ker­taa buuk­kaa­maan tu­le­van UMK-voit­ta­jan, en­si­mäi­nen oli Kää­ri­jä ja toi­nen Win­dows95man. Kää­ri­jä hur­ma­si Mi­nis­pe­res­sä vii­me ke­sä­nä ja Win­dows95man on tu­le­van ke­sän Po­ris­pe­ren il­lan bile-esiin­ty­jä.

– Mu­siik­ki­kent­tää on seu­rat­ta­va jat­ku­vas­ti ja il­mi­öi­hin pi­tää tart­tua no­pe­as­ti. Näh­tä­vis­sä on, et­tä UMK:sta on tul­lut so­sit­tu ja kiin­nos­ta­va for­maat­ti, joka nos­taa uu­sia ar­tis­te­ja pin­nal­le. Ja kai­ken pääl­le tar­vi­taan vie­lä val­ta­vas­ti hy­vää tuu­ria, Vil­ku­na it­se ki­teyt­tää.

Vil­ku­nan mu­kaan kaik­ki nä­ki­vät vii­me vuo­den UMK:n al­la, et­tä Kää­ri­jän ym­pä­ril­lä tu­lee ta­pah­tu­maan iso­ja.

– Hä­net saim­me buu­kat­tua Mi­nis­pe­ren pää­e­siin­ty­jäk­si ja se oli me­nes­tys.

– Mut­ta Win­dows95ma­nin UMK-voit­to tuli ihan pus­kis­ta. Olin saa­nut vi­hiä, et­tä täl­lai­nen esiin­ty­jä on tu­los­sa ki­saan ja ajat­te­lin, et­tä hän so­pi­si Po­ris­pe­reen lop­puil­lan bi­les­lo­tik­si. Voit­to siis yl­lät­ti ja nyt mie­tim­me­kin siir­räm­me­kö Win­dows95ma­nin kol­mos­la­val­ta isom­mil­le la­voil­le, Vil­ku­na hy­myi­lee.

Po­ris­pe­re jul­kai­see tä­nään uu­sia esiin­ty­jiä. Isoim­mat ni­met päi­vä­koh­tais­ten, uu­sien ar­tis­tien jou­kos­sa ovat Stam1na ja Sa­mu­li Put­ro. Vil­ku­na to­te­aa, et­tä tänä päi­vä­nä uu­sien ar­tis­tien löy­tä­mi­nen on to­del­la vai­ke­aa.

– Koko ajan tu­lee uu­sia ar­tis­te­ja, uut­ta mu­siik­kia, uu­sia gen­re­jä...täl­lai­sel­le vii­si­kymp­pi­sel­le per­hee­ni­säl­le te­kee tiuk­kaa py­syä pe­räs­sä. On­nek­si omat lap­set, 20 v, 18 v ja 12 v, ovat sen ikäi­siä, et­tä hei­dän kans­saan py­syy mu­siik­ki­tai­vaan il­mi­öis­tä jon­kin ver­ran pe­ril­lä. Ja 30 vuo­den ko­ke­muk­sel­la tu­lee seu­rat­tua me­di­aa ja eri­lai­sia sig­naa­le­ja. Myös alan laa­jois­ta ver­kos­tois­ta on apua.

– On­han tämä hek­tis­tä ja raas­ta­vaa puu­haa, mut­ta myös mie­len­kiin­tois­ta, Vil­ku­na huo­kaa.

Har­ri Vil­ku­na vas­taa Po­ris­pe­ren, Mi­nis­pe­ren ja Kir­vat­sin Jy­tän esiin­ty­jis­tä. Sen li­säk­si hän toi­mii pro­moot­to­ri­na mo­nis­sa muis­sa­kin Po­rin ta­pah­tu­mis­sa. Po­ris­pe­ren osal­ta li­pun­myyn­ti, var­sin­kin jou­lu­myyn­ti, läh­ti hy­vin liik­keel­le.

– Odo­tuk­set ovat hy­vät kaik­kien ta­pah­tu­mien osal­ta, vaik­ka vie­lä on pal­jon teh­tä­vää. Kat­so­taan, mi­ten lip­pu läh­tee liik­ku­maan.

Po­ris­sa on ke­sä­ta­pah­tu­mien osal­ta Vil­ku­nan mie­les­tä lois­ta­va ti­lan­ne.

– Po­ris­pe­re, Is­kel­mä ja Pori Jazz. Ei Po­rin ke­sään oi­kein use­am­paa mu­siik­ki­fes­ti­vaa­lia enää mah­tui­si­kaan. Eh­kä jo­kin ihan puh­taas­ti nuo­ri­sol­le koh­dis­tet­tu jut­tu voi­si toi­mia. Yk­si täl­lai­nen ta­pa­tu­ma on­kin jo tu­los­sa, mut­ta vie­lä sii­tä ei voi enem­pää ker­toa, Vil­ku­na pal­jas­taa.

Tal­ven osal­ta Po­rin keik­ka­tar­jon­nas­sa oli­si pa­ra­net­ta­vaa. Haas­tei­ta luo se, et­tä kau­pun­gis­ta ei oi­kein löy­dy so­pi­vaa ti­laa, mis­sä voi­si jär­jes­tää keik­ko­ja sään­nöl­li­ses­ti.

– Mie­les­tä­ni ei ole Po­rin ka­pun­gin asia jär­jes­tää ta­pah­tu­ma­ti­laa, vaan täs­sä pi­täi­si läh­teä liik­keel­le yrit­tä­jä­ve­toi­ses­ti. Toi­min­nan pi­täi­si ol­la läh­tö­koh­tai­ses­ti kan­nat­ta­vaa ei­kä pel­käs­tään tu­kien va­ras­sa. It­sel­lä­ni töi­tä rii­tää täl­lä het­kel­lä enem­män kuin tar­peek­si, mut­ta en pois­sul­je si­tä­kään mah­dol­li­suut­taa et­tä läh­ti­sin jos­kus ta­pah­tu­ma­ti­lap­ro­jek­tia ve­tä­mään, Vil­ku­na muo­toi­lee.

Lue myös:

Uu­si ta­pah­tu­ma Po­riin – ke­sän aloi­tus­bi­leet kou­lu­jen päät­tä­jäis­päi­vä­nä

Po­ris­pe­re jul­kai­si uu­sia ni­miä – mu­ka­na muun mu­as­sa Win­dows95man, Arp­pa, Sa­mu­li Put­ro ja Stam1na