Ke­sän al­ka­mis­ta sekä kou­lu­jen päät­ty­mis­tä voi juh­lis­taa tänä vuon­na Po­ris­sa ver­rat­to­mal­la ta­val­la. Kar­ke­lot on uu­si ke­sä­ta­pah­tu­ma, joka tuo Suo­men kuun­nel­luim­man ja tuo­reel­taan Em­ma-pal­ki­tun ar­tis­tin iben sekä omin­ta­kei­ses­ta tyy­lis­tään tun­ne­tun ME­LOn viih­dyt­tä­mään juh­la­kan­saa päät­tä­jäis­päi­vä­nä 1. ke­sä­kuu­ta. Tis­kin ta­ka­na le­vy­jät pyö­rit­tä­vät aa­muun as­ti TBOY ja som­Ba­di.

Ener­sen­se Aree­nal­la jär­jes­tet­tä­vät Kar­ke­lot toi­mi­vat lak­ki­ais­ten jat­ko­na sekä kaik­kien täy­si-ikäis­ten nuor­ten yh­tei­se­nä bi­leil­ta­na. Aree­nal­le on luo­tu yö­ker­ho­mai­nen tun­nel­ma ja bi­leet jat­ku­vat ai­na aa­mu nel­jään as­ti.

– Po­rin lu­ki­oi­den la­ki­tus to­teu­tet­tiin vii­me vuon­na en­sim­mäis­tä ker­taa Iso­mä­es­sä ja kat­so­mos­sa seu­ra­tes­sa tuli mie­leen, et­tä pi­tää­hän nuo­ri­son pääs­tä il­lal­la myös juh­li­maan suur­ta päi­vään­sä kun­non puit­tei­siin. Täs­tä se aja­tus sit­ten läh­ti ja tar­koi­tus oli­si teh­dä täs­tä yk­si ta­pah­tu­ma li­sää Po­rin ke­sään, ker­too ta­pah­tu­man ta­ka­na yh­des­sä Suo­men Keik­ka­myyn­ti Oy:n kans­sa toi­mi­va Har­ri Vil­ku­na.

Ta­pah­tu­man li­put ovat jo myyn­nis­sä.