Pert­ti Mat­ti­la / STT

Huo­li il­mas­ton­muu­tok­ses­sa on Suo­mes­sa yleis­tä eten­kin nuo­ril­la nai­sil­la, il­me­nee Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) Ter­ve Suo­mi -vä­es­tö­tut­ki­muk­ses­ta. Liki puo­let Suo­men 20–39-vuo­ti­ais­ta nai­sis­ta on hy­vin tai erit­täin huo­lis­saan il­mas­ton­muu­tok­ses­ta.

Mo­net ai­kui­set ovat myös val­mii­ta toi­mi­maan il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­sek­si, ku­ten sääs­tä­mään ener­gi­aa, syö­mään kas­vi­pai­not­tei­ses­ti ja os­ta­maan vä­hem­män ta­va­roi­ta.

Vii­me vuo­den syk­syl­lä ja tä­män vuo­den ke­vääl­lä teh­dyn tut­ki­muk­sen koh­de­ryh­mä oli­vat 20–74-vuo­ti­aat. Koko koh­de­ryh­mäs­sä kak­si vii­des­tä nai­ses­ta ja yk­si nel­jäs­tä mie­hes­tä il­moit­ti ole­van­sa il­mas­ton­muu­tok­ses­ta hy­vin tai erit­täin huo­lis­saan. Nuor­ten nais­ten li­säk­si huo­les­tu­nei­suus ko­ros­tuu kor­ke­as­ti kou­lu­tet­tu­jen kes­kuu­des­sa.

Noin kol­man­nes sekä nai­sis­ta et­tä mie­his­tä ker­toi tor­ju­van­sa il­mas­ton­muu­tos­ta joko vä­hen­tä­mäl­lä au­toi­lua tai hank­ki­mal­la vä­hem­män fos­sii­lis­ta polt­to­ai­net­ta ku­lut­ta­van au­ton. THL ar­vi­oi, et­tä au­toi­lun pääs­tö­jen mui­ta ylei­sem­pi vä­hen­tä­mi­nen ylim­mäs­sä kou­lu­tus­luo­kas­sa voi liit­tyä tä­män vä­es­tö­ryh­män pa­rem­piin mah­dol­li­suuk­siin hank­kia säh­kö­au­to.

Ky­se­lys­sä niin ikään il­me­ni, et­tä nel­jä vii­des­tä nai­ses­ta ja kol­me nel­jäs­tä mie­hes­tä sa­noo tor­ju­van­sa il­mas­ton­muu­tos­ta ener­gi­aa sääs­tä­mäl­lä.

THL ar­vi­oi nyt saa­tu­jen tu­los­ten pe­rus­teel­la, et­tä il­mas­to­huo­les­ta ja kei­nois­ta sen kä­sit­te­le­mi­sek­si tu­li­si pu­hua laa­jem­min. Li­säk­si tar­vi­taan tie­toa sii­tä, mil­lä ta­voin huo­les­tu­nei­suus on yh­tey­des­sä il­mas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­sek­si teh­tä­viin toi­miin sekä toi­saal­ta va­ka­vam­piin mie­len­ter­veys­vai­ku­tuk­siin.

Yk­si­tyi­sau­toi­lun vä­hen­tä­mis­tä tu­li­si ra­por­tin mu­kaan edis­tää esi­mer­kik­si pa­ran­ta­mal­la jul­kis­ten kul­ku­muo­to­jen ja ke­vy­en lii­ken­teen käy­tön mah­dol­li­suuk­sia sekä ta­lou­del­li­sil­la oh­jaus­kei­noil­la.

Ky­se­lyn ai­ka­na ener­gi­an hin­ta oli kor­kea muun mu­as­sa Ve­nä­jän hyök­käys­so­dan vuok­si. Ener­gi­an hin­ta on­kin THL:n mu­kaan to­den­nä­köi­ses­ti ol­lut mer­kit­tä­vä te­ki­jä esil­le tul­leen ener­gi­an sääs­tä­mi­sen taus­tal­la.

Ener­gi­aa sääs­tä­mäl­lä voi­daan hil­li­tä il­mas­ton­muu­tos­ta sekä vä­hen­tää il­man­saas­tei­ta. Ener­gi­an sääs­tö­toi­mia tu­li­si ra­por­tin joh­to­pää­tös­ten mu­kaan edis­tää laa­jas­ti eri kei­noin.

THL sel­vit­ti nyt en­sim­mäis­tä ker­taa koko Suo­men alu­eel­la il­mas­ton­muu­tok­ses­ta huo­lis­saan ole­mis­ta ja il­mas­to­te­ko­ja.