San­na Jääs­ke­läi­nen

Fin­Fa­mi Sa­ta­kun­ta on omai­syh­dis­tys, joka tar­jo­aa psyyk­ki­ses­ti sai­ras­tu­neen omai­sil­le ver­tais­tu­kea, omais­neu­von­taa ja kei­no­ja oman hy­vin­voin­nin yl­lä­pi­tä­mi­seen sekä tie­dot­taa edun­val­von­nas­ta. Fin­Fa­mi Sa­ta­kun­nan toi­min­nan­joh­ta­ja Eli­na Uu­si­vuo­ri ko­ros­taa, et­tä mie­len­ter­vey­so­mai­nen on kuka ta­han­sa mie­len­ter­vey­son­gel­mis­ta kär­si­vän hen­ki­lön lä­hei­nen.

– Huo­li lä­hei­sen ih­mi­sen mie­len­ter­vey­des­tä riit­tää ja voi ot­taa mei­hin yh­teyt­tä. Meil­tä sai­ras­tu­neen lä­hei­nen saa apua ja tu­kea, et­tä it­se jak­saa usein ras­kaas­sa ti­lan­tees­sa.

Yh­dis­tyk­sen toi­mis­to si­jait­see Po­rin kes­kus­tas­sa, osoit­tees­sa It­se­näi­syy­den­ka­tu 35 B, toi­min­ta-alu­ee­na on kui­ten­kin koko Sa­ta­kun­ta. Toi­mis­tol­la työs­ken­te­le­vät toi­min­nan­joh­ta­jan li­säk­si omais­työn­koor­di­naat­to­ri Suvi Tuk­ki­kos­ki ja va­paa­eh­tois­työn koor­di­naat­to­ri Nina Fisk. Su­vil­le voi va­ra­ta ajan kah­den­kes­kis­tä kes­kus­te­lua var­ten. Li­säk­si toi­min­taan kuu­luu eri­lai­sia ver­tais­tu­ki­ryh­miä, joi­ta koor­di­noi Nina.

– Omai­set ja lä­hei­set voi­vat toi­mia Fin­Fa­mis­sa mo­nen­lai­sis­sa va­paa­eh­tois­teh­tä­vis­sä, jois­sa oma­koh­tais­ta ko­ke­mus­ta voi hyö­dyn­tää ver­tai­suu­teen poh­jau­tu­vis­sa teh­tä­vis­sä, ku­ten tu­ki­hen­ki­lö­nä tai ryh­män ver­tai­soh­jaa­ja­na, Fisk ker­too.

Omais­neu­von­taa, kes­kus­te­lu­tu­kea ja ver­tais­tu­ki­ryh­miä on Po­rin li­säk­si Rau­mal­la, Kan­kaan­pääs­sä ja Har­ja­val­las­sa.

– Har­ja­val­las­ta et­sim­me yh­teis­työ­kump­pa­nia, jon­ka ti­lois­sa voi­sim­me to­teut­taa kes­kus­te­lu­tu­kea. Esi­mer­kik­si Rau­mal­la saam­me käyt­tää psy­ki­at­ri­an po­lik­li­ni­kan ja Os­mo­sen ta­lon ti­lo­ja ja Kan­kaan­pääs­sä olem­me Jär­jes­tö­ta­lol­la, Uu­si­vuo­ri ker­too.

Po­ris­sa toi­mi­vat ver­tais­tu­ki­ryh­mät van­hem­mil­le, joi­den lap­si oi­rei­lee psyyk­ki­ses­ti sekä omai­sil­le ja lä­hei­sil­le, joi­den per­heen­jä­sen oi­reh­tii neu­rop­sy­ki­at­ri­ses­ti. Rau­man, Kan­kaan­pään ja Har­ja­val­lan ryh­mät ovat psyyk­ki­ses­ti sai­ras­tu­neen hen­ki­lön lä­hei­sil­le, jois­sa ei ole eri­tyis­tä tee­maa.

Li­säk­si toi­min­taa on ver­kos­sa Tu­ki­net.net- ja Nuor­ten ver­tais­tu­ki ver­kos­sa -si­vuil­la. Fin­Fa­mi on mu­ka­na myös Dis­cor­din Se­ka­sin-cha­tin asi­an­tun­ti­ja­tun­nil­la maa­nan­tai-il­tai­sin.

Hy­vin­voin­ti-il­to­ja jär­jes­te­tään eri puo­lil­la maa­kun­taa. Lo­ka­kuus­sa Ilo­nan päi­vä­nä 9.10. on lu­vas­sa It­se­tu­hoi­suus lä­hi­pii­ris­sä -we­bi­naa­ri. Mar­ras­kuus­sa on vuo­ros­sa Mie­len­ter­veys­vii­kon ta­pah­tu­mia, jot­ka al­ka­vat 11.11. Kaup­pa­kes­kus Puu­vil­las­sa pi­det­tä­väl­lä Jär­jes­tö­to­ril­la. Fin­Fa­min toi­mis­tol­la on avoi­met ovet Toi­von­tuo­ja-kaf­fei­den mer­keis­sä ai­na kuu­kau­den en­sim­mäi­se­nä maa­nan­tai­na kel­lo 14–18.

FinFami Satakunnan omaistyönkoordinaattori Suvi Tukkikoski (vasemmalla), toiminnanjohtaja Elina Uusivuori ja vapaaehtoistyön koordinaattori Nina Fisk.

FinFami Satakunnan omaistyönkoordinaattori Suvi Tukkikoski (vasemmalla), toiminnanjohtaja Elina Uusivuori ja vapaaehtoistyön koordinaattori Nina Fisk.

Sanna Jääskeläinen

Sa­ta­sai­raa­lan uu­des­sa S-ra­ken­nuk­ses­sa si­jait­se­va Sa­tap­sy­ki­at­ria avau­tui syys­kuun alus­sa. S-ra­ken­nuk­sen au­las­sa si­jait­see Mie­li­OL­KA-pis­te, jos­ta saa tie­toa mie­len­ter­vey­des­tä sekä eri jär­jes­tö­jen ja seu­ra­kun­nan toi­min­nas­ta. Pis­te on avoin­na maa­nan­tais­ta tors­tai­hin kel­lo 12–16. Mie­li­OL­KA-pis­teel­lä on myös kes­kus­te­luun va­rat­tu tila. Fin­Fa­mi Sa­ta­kun­ta on yk­si Mie­li­OL­KAs­sa mu­ka­na ole­vis­ta toi­mi­jois­ta.

– Mie­li­OL­KA on val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin ihan uu­si jut­tu, en­sim­mäi­nen Suo­mes­sa. On har­vi­nais­ta, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lue ja jär­jes­tö­toi­mi­jat te­ke­vät näin laa­jaa yh­teis­työ­tä, Uu­si­vuo­ri sa­noo.

Fin­Fa­mi on Mie­li­OL­KAs­sa pai­kal­la vii­kot­tain joko maa­nan­tai­sin tai tiis­tai­sin.

Fin­Fa­min omais­neu­von­taan voi va­ra­ta ajan pu­he­li­mit­se nu­me­ros­ta 044 3036282 tai ver­kos­sa.

Kes­kus­te­lus­sa voi käy­dä läpi elä­män­ti­lan­net­taan tai pu­hua sii­tä, mi­ten lä­hei­sen psyyk­ki­nen sai­raus on vai­kut­ta­nut elä­mään, mil­lai­sia aja­tuk­sia se on he­rät­tä­nyt. Kes­kus­te­lun ta­voit­tee­na on vas­ta­ta omai­sen tar­pei­siin, joi­ta ovat esi­mer­kik­si psyyk­ki­siin sai­rauk­siin liit­ty­vän tie­don saa­mi­nen, ar­jen on­gel­ma­ti­lan­teis­sa sel­viy­ty­mi­nen ja oman hy­vin­voin­nin yl­lä­pi­tä­mi­nen. Kes­kus­te­lut ovat luot­ta­muk­sel­li­sia ja mak­sut­to­mia. Li­sää Fin­Fa­mi Sa­ta­kun­ta ry:n toi­min­nas­ta voit lu­kea www.fin­fa­mi­sa­ta­kun­ta.fi, Ins­tag­ra­mis­ta fin­fa­mi­sa­ta­kun­ta ja Fa­ce­boo­kis­ta Fin­Fa­mi Sa­ta­kun­ta ry.