San­na Ni­ku­la / STT

Hal­li­tuk­sen kaa­vai­le­ma polt­to­ai­ne­ve­ron alen­ta­mi­nen ei ole il­mas­to­toi­mien nä­kö­kul­mas­ta hyvä kei­no kom­pen­soi­da ko­hon­nei­ta polt­to­ai­ne­hin­to­ja, kos­ka al­hai­sem­mat ve­rot kas­vat­tai­si­vat lii­ken­teen pääs­tö­jä. Näin ar­vi­oi muun mu­as­sa Val­ti­on ta­lou­del­li­nen tut­ki­mus­kes­kus (VATT) hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä an­ta­mas­saan lau­sun­nos­sa.

VAT­Tin mu­kaan polt­to­ai­ne­ve­ro on yk­si te­hok­kaim­mis­ta kei­nois­ta vä­hen­tää lii­ken­teen kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jä.

VATT eh­dot­taa­kin, et­tä vero voi­tai­siin säi­lyt­tää ny­kyi­sel­lä ta­sol­laan ja ja­kaa sen si­jaan me­ne­tet­tyä ve­ro­tu­loa vas­taa­va sum­ma pa­lau­tuk­si­na suo­raan ko­ti­ta­louk­sil­le. Könt­tä­sum­ma­pa­lau­tus koh­dis­tui­si sen mu­kaan myös enem­män ma­ta­la­tu­loi­sem­mil­le ko­ti­ta­louk­sil­le kuin polt­to­ai­ne­ve­ron alen­nus.

Hal­li­tus on alen­ta­mas­sa polt­to­ai­nei­den val­mis­te­ve­roa noin 156 mil­joo­naa eu­roa vuo­den 2024 alus­sa.

– Kom­pen­soin­ti polt­to­ai­ne­ve­ron alen­ta­mi­sen si­jaan könt­tä­sum­ma­pa­lau­tuk­sen avul­la tar­koit­tai­si jo­kai­sel­le asun­to­kun­nal­le noin 56 eu­ron kom­pen­saa­ti­o­ta, mi­kä­li sum­ma ja­et­tai­siin ta­san kaik­kien noin 2,8 mil­joo­nan asun­to­kun­nan kes­ken, VAT­Tin lau­sun­nos­sa to­de­taan.

Lau­sun­to­kier­ros hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä päät­tyi ei­len.

Polt­to­ai­ne­ve­ron alen­ta­mi­sel­la hal­li­tus ha­lu­aa etu­pai­not­tei­ses­ti kom­pen­soi­da uu­siu­tu­vien polt­to­ai­nei­den ja­ke­lu­vel­voit­teen nos­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­vaa kes­ki­mää­räis­tä pump­pu­hin­to­jen nou­sua jo en­si vuon­na. Ja­ke­lu­vel­voi­tet­ta ki­ris­te­tään hal­li­tu­soh­jel­man mu­kaan vuo­si­na 2025–2027.

Esi­tyk­ses­sä val­mis­te­ve­ron alen­nuk­sen ar­vi­oi­daan pu­dot­ta­van ben­sii­nin ar­von­li­sä­ve­rol­lis­ta pump­pu­hin­taa noin 4,4 sent­tiä lit­ral­ta ja die­se­lin ar­von­li­sä­ve­rol­lis­ta pump­pu­hin­taa noin 4,9 sent­tiä lit­ral­ta.

VAT­Tin mu­kaan ja­ke­lu­vel­voit­teen ki­ris­ty­mi­ses­tä ai­heu­tu­vaa polt­to­ai­nei­den hin­nan nou­sua on vai­kea en­nus­taa, kos­ka hin­ta­vai­ku­tuk­sis­ta ei ole tut­ki­mus­tie­toa.

Lii­ken­teen tut­ki­mus­kes­kus Ver­ne vaa­tii lau­sun­nos­saan, et­tä hal­li­tuk­sen tu­lee luo­pua eh­do­tuk­ses­ta. Sen mu­kaan eh­do­tet­tu polt­to­ai­ne­ve­ron alen­nus ei edis­tä kes­tä­vien lii­ken­ne­muo­to­jen käyt­töä ja kas­vat­taa pääs­tö­jä.

Suo­men Yrit­tä­jät puo­les­taan ym­mär­tää hal­li­tuk­sen rat­kai­sua, mut­ta huo­maut­taa ta­voit­tee­naan ole­van ve­ro­tuk­sen pai­no­pis­teen siir­tä­mi­nen työn ja yrit­tä­mi­sen ve­ro­tuk­ses­ta ku­lu­tuk­sen ja hait­to­jen ve­ro­tuk­seen.

Ja­ke­lu­vel­voit­teen nos­ton kom­pen­soin­nis­ta ku­lut­ta­jil­le vään­net­tiin pit­kään hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa. Pe­rus­suo­ma­lai­set on vaa­ti­nut, et­tä il­mas­to­toi­met ei­vät saa nos­taa kan­sa­lais­ten ar­jen kus­tan­nuk­sia.

En­nen vaa­le­ja pe­rus­suo­ma­lai­set lu­pai­li­vat, et­tä ben­san hin­ta ei nou­se.