An­ni­na Lön­n­berg

– Vas­ta sil­loin ym­mär­tää ter­vey­den mer­ki­tyk­sen, kun sen on me­net­tä­nyt, to­te­aa noor­mark­ku­lai­nen Han­na Lön­n­berg.

Hä­nen taan­noin omal­le Fa­ce­book-si­vul­leen te­ke­mä päi­vi­tys rin­ta­syö­väs­tä jär­kyt­ti laa­jas­ti mo­nia.

– Olen saa­nut pal­jon kan­nus­tus­ta ja tsemp­pe­jä. Ha­lu­an pu­hua asi­as­ta avoi­mes­ti, sil­lä tämä kos­ket­taa mon­ta nais­ta ja ha­lu­an tuo­da asi­aa esil­le kai­kil­le, et­tä se otet­tai­siin va­ka­vas­ti. Kan­nat­taa ol­la tark­ka­na ja tut­kia rin­nat vä­hän vä­liä, ihan jo­kai­sen meis­tä ikään kat­so­mat­ta, hän to­te­aa.

Syö­pä­jär­jes­tö­jen verk­ko­si­vul­la ker­ro­taan, et­tä rin­ta­syö­pä on suo­ma­lais­nais­ten ylei­sin syö­pä ja sii­hen sai­ras­tuu kes­ki­mää­rin vuo­sit­tain 5 000 nais­ta, eli joka seit­se­mäs nai­nen sai­ras­tuu sii­hen elä­män­sä ai­ka­na.

Han­na koki muu­ta­ma viik­ko sit­ten jär­ky­tyk­sen, kun lää­kä­ris­sä pal­jas­tui­kin, et­tä oi­ke­as­ta rin­nas­ta löy­tyi kas­vain.

– Ei­hän sitä voi mil­lään ta­val­la kä­sit­tää ei­kä ym­mär­tää, kun­nes se osuu omal­le koh­dal­le, hän poh­tii.

Lön­n­berg ker­too ol­leen­sa noin 10 kuu­kaut­ta sit­ten 50-vuo­tis­tar­kas­tuk­sen jouk­ko­seu­las­sa, jos­sa myös rin­nat tut­kit­tiin. Sil­loin ei löy­ty­nyt mi­tään.

– Kui­ten­kin tun­sin hel­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä jo­tain kum­mal­lis­ta va­sem­mas­sa rin­nas­sa ja pää­tin heti tut­ki­tut­taa asi­an. Olen erit­täin kii­tol­li­nen Po­rin kau­pun­gin työ­ter­veys­huol­lol­le, jos­sa asia otet­tiin heti va­ka­vas­ti ja pää­sin no­pe­as­ti eteen­päin. Il­me­ni, et­tä va­sem­mal­la puo­lel­la ei ol­lut mi­tään, mikä viit­tai­si kas­vai­meen. Mut­ta lää­kä­ri kui­ten­kin ult­ra­si myös toi­sen rin­nan ja siel­lä kaik­ki ei ol­lut­kaan niin hy­vin, vaan löy­tyi pie­ni kas­vain. Sii­tä otet­tiin heti näy­te. Lää­kä­ri ke­hot­ti va­rau­tu­maan hen­ki­ses­ti asi­aan. Vii­den päi­vän jäl­keen tuli ko­e­vas­taus, jos­sa sel­vi­si, et­tä oi­ke­al­la puo­lel­la oli syö­pä­kas­vain. Pää­sin jo muu­ta­man päi­vän pääs­tä jo Sa­ta­sai­raa­laan li­sä­tut­ki­muk­siin.

– Pe­läs­tyin sa­mal­la, et­tä mi­ten käy, kun sai­ras­tan reu­maa, et­tä voin­ko käyt­tää enää bi­o­lo­gis­ta lää­ket­tä. Et­tä jos täs­sä sa­maan sys­syyn me­nee myös lii­kun­ta­ky­ky. Kaik­ki asi­at tun­tui­vat kaa­tu­van pääl­le, mut­ta on­nek­si reu­ma­lää­kä­ri­ni rau­hoit­ti mi­nua ja to­te­si, et­tä ote­taan asia ker­ral­laan, pyö­räi­lyä, juok­sua ja kun­to­sa­lia har­ras­ta­va Lön­n­berg miet­tii.

Vii­me vii­kol­la Han­na pää­si jo tors­tai­na leik­kauk­seen.

– Us­ko­mat­to­man no­pe­aa toi­min­taa, olen kyl­lä kii­tol­li­nen. Kat­so­taan, mitä tu­le­man pi­tää. Leik­kauk­sen jäl­keen tie­tää, mi­ten jat­ko­hoi­to jär­jes­tyy, kuin­ka pal­jon saa sä­de­hoi­toa ja saan­ko so­lu­myrk­kyä. En yleen­sä stres­saa asi­ois­ta, mut­ta tämä kyl­lä lait­toi miet­ti­mään ja poh­ti­maan tu­le­vai­suut­ta ja täy­tyy nyt aja­tel­la, et­tä tun­ne­lin pääs­sä on au­rin­ko. Lää­kä­rin mu­kaan en­nus­te on hyvä ja minä sel­vi­än täs­tä, Han­na hy­myi­lee.

En­si­jär­ky­tyk­ses­tä sel­vit­ty­ään Han­na miet­ti, kuin­ka pal­jon ha­lu­aa asi­as­ta ker­toa. Hän päät­ti ol­la asi­as­ta avoin ja ker­toi di­ag­noo­sis­taan omal­la Fa­ce­book-sei­näl­lään, jot­ta muut­kin huo­maa­vat tut­kia it­sen­sä sekä käy­dä tar­vit­ta­es­sa tut­ki­muk­sis­sa no­pe­as­ti.

– Viik­ko di­ag­noo­sis­ta oli sil­ti jär­kyt­tä­vää ai­kaa, kun mi­kään muu asia ei pyö­ri­nyt mie­les­sä. Pää­tin jat­kaa töis­sä nor­maa­lis­ti, sil­lä teen puo­li­päi­väis­tä jo reu­man ta­kia. Se oli jär­ke­vä pää­tös, sil­lä töis­sä saa muu­ta aja­tel­ta­vaa. Jos oli­sin jää­nyt ko­tiin, ma­kai­sin soh­val­la ja mä­reh­ti­sin vain tätä asi­aa.

Myös ys­tä­vien ja jopa lä­hes tun­te­mat­to­mien ih­mis­ten tsem­pit vie­vät eteen­päin.

– On tul­lut us­ko­ma­ton mää­rä yh­tey­de­not­to­ja. Hie­noa näh­dä, kuin­ka ih­mi­set vä­lit­tä­vät. Kai­kil­le ha­lu­an sa­noa kii­tok­set ja ke­hot­taa ot­ta­maan tä­män asi­an va­ka­vas­ti, sil­lä se voi nä­kö­jään osua omal­le koh­dal­le, Han­na to­te­aa.