STT

Elo­kuus­sa re­kis­te­röi­tiin run­saat 7 800 uut­ta hen­ki­lö­au­toa, mikä oli 10 pro­sent­tia enem­män kuin vii­me vuo­den elo­kuus­sa, ker­too Au­to­a­lan Tie­do­tus­kes­kus.

Tam­mi-elo­kuun ai­ka­na re­kis­te­röi­tiin yh­teen­sä hie­man yli 61 000 hen­ki­lö­au­toa, mikä on 8,9 pro­sent­tia vii­me vuot­ta enem­män.

Tam­mi-elo­kuus­sa en­si­re­kis­te­röi­dyis­tä hen­ki­lö­au­tois­ta 32 pro­sent­tia on ol­lut täys­säh­kö­au­to­ja ja 20 pro­sent­tia la­dat­ta­via hyb­ri­de­jä.

Au­to­a­lan Tie­do­tus­kes­kuk­sen mu­kaan uu­sien au­to­jen re­kis­te­röin­tien mää­rä pu­to­aa lä­hi­ai­koi­na sel­väs­ti, sil­lä uu­sien au­to­jen ti­lauk­set ovat pai­nu­neet poh­ja­lu­ke­miin. Tie­do­tus­kes­kuk­ses­sa ar­vi­oi­daan, et­tä uu­sien au­to­jen asi­a­kas­ti­lauk­set ovat tänä vuon­na jää­mäs­sä noin puo­leen nor­maa­lis­ta ta­sos­taan.

– En­si vuon­na uu­sien au­to­jen re­kis­te­röin­tien mää­rän en­na­koi­daan su­kel­ta­van noin 80 000 hen­ki­lö­au­toon, mikä oli­si alin re­kis­te­röin­ti­mää­rä koko 2000-lu­vul­la, Au­to­a­lan Tie­do­tus­kes­kus kir­joit­taa tie­dot­tees­saan.

Au­to­jen toi­mi­tu­sa­jat ovat kom­po­nent­ti­pu­lan ta­kia ol­leet vii­me ai­koi­na pit­kiä. Eten­kin mo­net tänä vuon­na re­kis­te­röi­dyis­tä säh­kö­au­tois­ta on ti­lat­tu yli vuo­si sit­ten.

Käy­tet­ty­jen au­to­jen kaup­paa käy­tiin elo­kuus­sa sel­väs­ti vilk­kaam­min kuin vii­me vuon­na. Au­to­liik­keis­sä käy­tet­ty­jen hen­ki­lö­au­to­jen kaup­po­jen mää­rä kas­voi noin 6 pro­sent­tia vii­me vuo­den elo­kuun lu­ke­mis­ta.