His­to­ri­al­li­sen Ho­vi­mä­ki tv- ja kir­ja­sar­jan ins­pi­roi­ma­na kä­si­kir­joi­tet­tu näy­tel­mä saa en­si-il­tan­sa Po­rin Te­at­te­rin pää­näyt­tä­möl­lä 7. syys­kuu­ta 2024.

Ho­vi­mä­ki-näy­tel­mä si­joit­tuu vuo­teen 1808, jol­loin Ruot­si ja Ve­nä­jä käy­vät Suo­mes­ta so­taa. Teos kä­sit­te­lee suo­ma­lais­ten isän­maan­rak­kau­den ja lo­ja­li­tee­tin tun­tei­ta sil­loin, kun suo­ma­lai­sil­la ei vie­lä ole isän­maa­ta. Tar­kas­tel­les­saan var­hais­ta suh­det­tam­me sekä län­teen et­tä itään teos on ajan­koh­tai­nen ja tär­keä. Sen kes­kei­nen ai­he on, mi­ten sor­ron pääl­le voi ra­ken­taa so­vin­toa.

Ho­vi­mä­en kar­ta­non tuo­re isän­tä Mag­nus jou­tuu nau­ru­na­lai­sek­si yrit­tä­es­sään vär­vä­tä ren­ke­jään Ruot­sin ar­mei­jaan. Ar­mei­ja pe­rään­tyy, ja tais­te­lu­ken­til­tä oli­si vii­mein­kin lu­nas­tet­ta­va kun­ni­aa. Mut­ta mikä on suo­ma­lai­sen paik­ka? Sitä ih­met­te­lee myös se­pän­poi­ka Aa­ron, kun Ho­vi­mä­keen ka­raut­taa ka­sak­ka­lau­ma up­see­ri­naan krei­vi Ig­na­tiew, joka kiin­nos­tuu Aa­ro­nin sis­kos­ta. Nuo­ri emän­tä Jo­han­na jää kar­ta­nos­ta vas­tuu­seen isän­nän läh­ties­sä so­taan. Rin­nal­laan Jo­han­nal­la on kat­ke­ra ta­lous­mam­sel­li Frie­da, jos­ta ei ota sel­vää, on­ko tämä vi­hol­li­nen vai ys­tä­vä. Pii­ka An­na ei luo­ta sää­ty­läis­nai­siin, mut­ta sää­ty­läis­nai­set tar­vit­se­vat An­naa. Kun ve­nä­läi­set mie­hit­tä­vät kar­ta­non, eri­pu­rai­set nai­set pu­no­vat yh­tei­sen juo­nen.

Ho­vi­mä­ki liik­kuu sekä Suo­men so­dan tais­te­lu­ken­til­lä, et­tä Ho­vi­mä­en kar­ta­nos­sa, mis­sä se nos­taa esiin nais­ten ta­ri­nat. Esi­tys tut­kii ih­mis­ten vä­lis­tä hie­rar­ki­aa ja ih­mis­suh­tei­ta sil­loin, kun ta­lou­del­li­nen ja ju­ri­di­nen eri­ar­voi­suus on la­ein suo­jat­tua, kun nai­set jou­tu­vat her­käs­ti kri­tii­kin koh­teik­si, ja kun val­ti­ot kat­so­vat oi­keu­dek­seen mie­hit­tää toi­sia. Esi­tyk­sen ker­ron­ta on no­pe­a­tem­pois­ta ja nok­ke­laa. Se on pait­si ve­tä­vä draa­ma, myös tans­sil­li­nen ja au­di­o­vi­su­aa­li­nen elä­mys.

Näy­tel­män oh­jauk­ses­ta ja kä­si­kir­joi­tuk­ses­ta vas­taa vie­rai­li­ja Han­na Oja­la. Al­ku­pe­räis­te­os­ten kä­si­kir­joi­tuk­sis­ta vas­ta­si­vat Carl Mes­ter­ton, An­na-Lisa Mes­ter­ton, Jus­si-Pek­ka Au­kia ja Kirs­ti Man­ni­nen.

Kes­kei­sis­sä roo­leis­sa näh­dään Ai­ja Pah­ka­la (vier.), Pet­ri Knuut­ti­la (vier.), Ma­ria Pere, Hei­di Ran­ta­kei­su ja Os­ka­ri Pent­ti­lä.