Fors­sas­sa lap­se­na asu­nut Pori Sin­fo­niet­tan yli­ka­pel­li­mes­ta­ri Ti­bor Bogá­nyi joh­taa fors­sa­lais­sä­vel­tä­jä Ka­le­vi Ahon juh­la­kon­ser­tin tä­nään kel­lo 19 al­ka­en Pro­me­na­di­sa­lis­sa. So­lis­tei­na soit­ta­vat alt­to­viu­lis­ti Hiy­o­li To­ga­wa ja nok­ka­hui­lu­gu­ru Ee­ro Sau­na­mä­ki.

Kes­kei­siin suo­ma­lai­siin ny­ky­sä­vel­tä­jiin kuu­lu­va Ka­le­vi Aho syn­tyi Fors­sas­sa 9. maa­lis­kuu­ta 1949. Hän al­koi opis­kel­la viu­lun­soit­toa ko­ti­kau­pun­gis­saan 10-vuo­ti­aa­na, ja hä­nen en­sim­mäi­set sä­vel­lyk­sen­sä ovat pe­räi­sin jo tuol­ta ajal­ta. Syk­sys­tä 1968 hän opis­ke­li viu­lun­soit­toa ja sä­vel­lys­tä Si­be­lius-Aka­te­mi­as­sa sä­vel­ly­so­pet­ta­ja­naan Ei­no­ju­ha­ni Rau­ta­vaa­ra.

Aho rai­va­si tien­sä 1970-lu­vun mit­taan suo­ma­lai­sen tai­de­mu­sii­kin yti­meen hui­maa vauh­tia, ja sii­tä läh­tien hä­nen te­ok­sen­sa ovat naut­ti­neet ylei­sön ja krii­ti­koi­den suo­si­o­ta sekä ko­ti­maas­sa et­tä kan­sain­vä­li­ses­ti.

Ahon lä­hes­ty­vään 75-vuo­tis­päi­vään ote­taan va­ras­läh­tö Po­ris­sa kar­kaus­päi­vän syn­ty­mä­päi­vä­et­koil­la. Pori Sin­fo­niet­tan kon­sert­ti­oh­jel­maan on va­lit­tu Ahol­ta Alt­to­viu­lu­kon­sert­to ja Nok­ka­hui­lu­kon­sert­to, jot­ka or­kes­te­ri on esit­tä­nyt Fors­sas­sa Mu­si­ca Ka­le­vi Aho -fes­ti­vaa­li­kon­ser­teis­sa sa­mo­jen so­lis­tien kans­sa ke­si­nä 2022 ja 2023.

Alt­to­viu­lis­ti Hiy­o­li To­ga­wa on teh­nyt tii­vis­tä yh­teis­työ­tä Ka­le­vi Ahon kans­sa. Hän on muun mu­as­sa kan­ta­e­sit­tä­nyt puo­li­son­sa, lyö­mä­soit­ta­ja Ale­xej Ge­ras­si­me­zin kans­sa, Ahon Kuu­ta­mo­kon­ser­ton (Mondsc­hein­kon­zert) alt­to­viu­lul­le, lyö­mä­soit­ti­mil­le ja or­kes­te­ril­le 2020.

Ko­ro­na-ai­ka­na To­ga­wa ide­oi ja jul­kai­si le­vyn Songs of So­li­tu­de, jo­hon hän ti­la­si sä­vel­lyk­set 11 sä­vel­tä­jäl­tä. Le­vyl­lä on mu­ka­na Ahon kir­joit­ta­ma Am Ho­ri­zont.

– Mi­nul­le on mer­ki­tyk­sel­lis­tä saa­da ol­la mu­ka­na Ka­le­vin merk­ki­päi­vän juh­lal­li­suuk­sis­sa, sil­lä Ka­le­vi on sä­vel­tä­nyt mu­siik­kia mi­nul­le ja alt­to­viu­lul­le sii­tä as­ti, kun olem­me ta­van­neet ja hä­nen mu­siik­kin­sa on kul­ke­nut mu­ka­na­ni usei­ta vuo­sia eri elä­män­vai­heis­sa. Meil­le on muo­dos­tu­nut hy­vin tär­keä ys­tä­vyys, jos­ta olen kii­tol­li­nen, To­ga­wa sa­noo.

Alt­to­viu­lu­kon­sert­to on osa kol­men te­ok­sen ko­ko­nai­suut­ta, jon­ka Aho sä­vel­si La­pin ka­ma­ri­or­kes­te­ril­le esi­tet­tä­väk­si syk­syl­lä 2007. Kon­sert­to al­kaa voi­mak­kain, dra­maat­ti­sin ää­nen­pai­noin. Yk­si­o­sai­nen teos si­säl­tää eri­luon­tei­sia ja vas­ta­koh­tai­sia, hi­taam­pia tai no­pe­am­pia jak­so­ja. Sä­vel­lyk­seen si­säl­tyy myös vaa­ti­va soo­lo­ka­dens­si, jos­sa so­lis­ti lau­laa ja soit­taa sa­ma­nai­kai­ses­ti.

Niin ikään nok­ka­hui­lu­so­lis­ti Ee­ro Sau­na­mä­ki on teh­nyt yh­teis­työ­tä Ahon kans­sa: Aho sä­vel­si Nok­ka­hui­lu­kon­sert­ton­sa syk­syl­lä 2020 Sau­na­mä­en ti­lauk­ses­ta.

– Kon­ser­tos­sa­ni so­lis­ti soit­taa nel­jää eri nok­ka­hui­lua, C-bas­so­nok­ka­hui­lua (groß­bass-nok­ka­hui­lu), F-bas­so­nok­ka­hui­lua (bas­so­nok­ka­hui­lu), alt­to­nok­ka­hui­lua ja kor­ke­aa sop­ra­ni­no­nok­ka­hui­lua. Sä­vel­tä­es­sä­ni kon­sert­toa os­tin it­sel­le­ni alt­to­nok­ka­hui­lun, ja ko­kei­lin ja et­sin sil­lä it­se mo­net kon­ser­tos­sa ta­vat­ta­vat eri­koi­se­fek­tit, Aho ker­too.

Ee­ro Sau­na­mä­ki on Suo­men tun­ne­tuin nok­ka­hui­lis­ti. Hän on myös sak­so­fo­nis­ti, lau­la­ja ja or­kes­te­rin­joh­ta­ja ja toi­mii opet­ta­ja­na Tai­dey­li­o­pis­ton Si­be­lius-Aka­te­mi­as­sa. Ta­sa­val­lan pre­si­den­tin edus­tu­sor­kes­te­ris­sa Kaar­tin soit­to­kun­nas­sa Sau­na­mä­ki on työs­ken­nel­lyt lä­hes 20 vuo­den ajan.

Kon­ser­tin päät­tää Pla­nee­tat-or­kes­te­ri­sar­ja. Ast­ro­lo­gi­as­ta am­men­ta­nut sar­ja on Gus­tav Hols­tin (1874–1934) sel­ke­äs­ti suo­si­tuin sä­vel­lys ja se kuu­luu or­kes­te­ri­mu­sii­kin suu­riin ”hit­tei­hin”.

Kon­sert­ti-il­ta­na kel­lo 18 Cafe Pro­me­na­dis­sa al­kaa tai­tei­li­ja­ta­paa­mi­nen, jos­sa il­lan ka­pel­li­mes­ta­ri Ti­bor Bogá­nyi, sä­vel­tä­jä ja kun­ni­a­vie­ras Ka­le­vi Aho sekä Ka­le­vin ys­tä­vä ja tie­to­kir­jai­li­ja Han­nu Lah­to­nen vaih­ta­vat aja­tuk­sia mu­sii­kis­ta. Kes­kus­te­lun avaa or­kes­te­rin in­ten­dent­ti Lee­na Har­maa­la.

Teos-kus­tan­nus jul­kai­si lop­pu­vuon­na 2023 Lah­to­sen kir­joit­ta­man kir­jan Maa­il­ma on mu­sii­kis­sa – Ka­le­vi Ahon elä­mään ja te­ko­ja, joka on myy­tä­vä­nä kon­ser­tin yh­tey­des­sä.

Kel­lo 18.30 au­las­sa al­kaa Palmg­ren-kon­ser­va­to­ri­on au­la­soit­to, jos­sa täl­lä vii­kol­la pää­se­vät esil­le nuo­ret nok­ka­hui­lis­tit ja alt­to­viu­lu kon­ser­tin tee­maan so­pien.