Ke­sä­kuun 8. päi­vä­nä Koi­vu­nie­men Her­ran far­mil­la pi­det­tä­vät kä­py­leh­mien MM-ki­sat ovat toi­set laa­tu­aan. Koi­vu­nie­men Her­ran far­mi jär­jes­tää MM-ki­sat osa­na ”Teh­dään hy­vää – pi­de­tään haus­kaa” -tem­paus­ta. Il­mais­ta­pah­tu­man yh­tey­des­sä jär­jes­te­tään kä­py­leh­mien huu­to­kaup­pa, jol­la ke­rä­tään va­ro­ja Uni­cef-toi­min­taan.

Kil­pai­lun sar­jat ovat: kou­lui­käi­set, per­he­sar­ja sekä yh­dis­tys­ten ja yri­tyk­sien kut­su­ki­sa. Kä­py­leh­mät val­mis­te­taan pai­kan pääl­lä luon­non­ma­te­ri­aa­leis­ta, jot­ka an­ne­taan kil­pai­lun alus­sa. Kä­py­leh­mät ni­me­tään ja esi­tel­lään ns. ke­häs­sä "cow wal­kil­la". Esit­te­lyn voi teh­dä joku muu­kin kuin it­se te­ki­jä. Te­ko­ai­ka leh­män­kel­los­ta leh­män­kel­loon

– Ki­san tar­koi­tus on tu­tus­tut­taa lap­set suo­ma­lai­seen leik­ki­pe­rin­tee­seen ja ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­seen leik­kiin. Sa­mal­la kisa an­taa koko per­heel­le mu­ka­vaa yh­teis­tä te­ke­mis­tä. Leik­ki­mie­li­siin ki­soi­hin voi val­mis­tau­tua jo en­nal­ta har­joit­te­le­mal­la. Kä­py­leh­mät ovat osa suo­ma­lais­ta pe­rin­net­tä ja las­ten kult­tuu­ria. Ki­sas­sa ei ta­voi­tel­la va­ka­va­mie­lis­tä kil­pai­lua, vaan yh­teis­tä luo­vuu­den ja kek­si­mi­sen iloa, ker­too pit­kän lin­jan lan­dei­lut­ta­ja Sirk­ka-Lii­sa ”Sirk­kis” Koi­vu­nie­mi.

Tuo­ma­ris­to koos­tuu tai­det­ta ja ai­het­ta tun­te­vas­ta raa­dis­ta. He edus­ta­vat tai­teen- ja las­ten­kult­tuu­rin ver­kos­to­ja ja mai­don­tuot­ta­jia. Tuo­ma­ris­ton pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mii ku­van­veis­tä­jä Vei­jo Se­tä­lä. Tuo­ma­ris­tos­sa ovat li­säk­si myös kir­jai­li­ja Ai­no Ha­vu­kai­nen ja ku­vit­ta­ja Sami Toi­vo­nen, jot­ka ovat suun­ni­tel­leet ta­pah­tu­mal­le oman Tatu ja Patu -tun­nuk­sen.

– Tuo­ma­ris­to ar­vi­oi kä­py­leh­mien ta­sa­pai­noi­suut­ta, in­no­va­tii­vi­suut­ta, esit­te­lyä ja hah­mon ke­hit­te­lyä.

Edel­li­sen ker­ran kä­py­leh­mien maa­il­man­mes­ta­ruu­des­ta kil­pail­tiin vuon­na 2011. Ki­saa­jat ar­vo­taan il­moit­tau­tu­nei­den jou­kos­ta. Il­moit­tau­tu­mi­nen au­ke­aa huh­ti­kuus­sa.

MM-ki­so­jen yh­tey­des­sä pi­de­tään maa­il­man en­sim­mäi­nen kä­py­leh­mien huu­to­kaup­pa, jon­ka tuot­to lah­joi­te­taan Uni­ce­fil­le. Huu­to­kau­pat­ta­vien kä­py­leh­mien ta­ka­na on ni­mek­käi­tä vai­kut­ta­jia ja täh­tiä. En­sim­mäi­sen kä­py­leh­män on val­mis­ta­nut Ro­bin Pac­ka­len. Muut te­ki­jät jul­kis­te­taan ke­vääl­lä.