Po­rin tai­de­kou­lun op­pi­laat työs­ken­te­li­vät vii­me vii­kol­la Kal­los­sa il­tai­sin kel­lo 16–19 vä­lil­lä. Tai­de­kou­lun ku­va­tai­de­o­pet­ta­ja An­ni­ka Suu­ta­ri ker­too, et­tä Kal­los­sa eri-ikäi­set op­pi­laat ovat maa­lan­neet meri-ai­hei­sia maa­lauk­sia ran­ta­kal­li­oi­hin ve­si­liu­koi­sil­la vä­reil­lä.

– Kal­li­oi­den har­maan­sä­vyi­nen, osit­tain jä­kä­läi­nen pin­ta muut­tuu osak­si mus­ta-val­koi­sia ku­vi­tuk­sia, hän ku­vai­lee.

Aino Ylikoski (14 v.) kuvitti kallioon tarunomaiset kasvot, jotka sulautuvat kauniisti jäkälien koristamille kivien joukkoon. Aino teki kalliomaalausta ensimmäistä kertaa ja kertoi työskentelyn olleen sikakivaa.

Aino Ylikoski (14 v.) kuvitti kallioon tarunomaiset kasvot, jotka sulautuvat kauniisti jäkälien koristamille kivien joukkoon. Aino teki kalliomaalausta ensimmäistä kertaa ja kertoi työskentelyn olleen sikakivaa.

Kuva: Annika Suutari

Kal­los­sa ul­koi­li­jat ovat voi­neet­kin näh­dä ki­vil­lä norp­pia, ka­lo­ja, me­ren­nei­to­ja sekä mui­ta me­ren tuo­mia olen­to­ja muu­ta­man päi­vän ajan, en­nen kuin sade huuh­te­lee te­ok­set men­nes­sään.

Taidekoulun oppilaat saivat nauttia kesäisen lämpimästä illasta kohisevien aaltojen keskellä. Etualalla Maya Elo ja Saga Nienkemper kalliomaalauksen parissa.

Taidekoulun oppilaat saivat nauttia kesäisen lämpimästä illasta kohisevien aaltojen keskellä. Etualalla Maya Elo ja Saga Nienkemper kalliomaalauksen parissa.

Kuva: Annika Suutari

Maya Elo ja Saga Nienkemper maalasivat kallioille merenneidon, joka nautti lämpimästä kesäpäivästä yhdessä maalareiden kanssa.

Maya Elo ja Saga Nienkemper maalasivat kallioille merenneidon, joka nautti lämpimästä kesäpäivästä yhdessä maalareiden kanssa.

Kuva: Annika Suutari

Nuo­rem­mat op­pi­laat ovat seik­kail­leet Kal­lon met­säs­sä ra­ken­ta­en luon­non­ma­te­ri­aa­leis­ta mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­sia pe­siä it­se val­mis­ta­mil­le eläi­mil­leen sekä asu­muk­sia kei­juil­le ja maa­hi­sil­le.

Melissa Bister ja Amanda Kopra löysivät täydellisen paikan itse rakentamilleen salaperäisille oville.

Melissa Bister ja Amanda Kopra löysivät täydellisen paikan itse rakentamilleen salaperäisille oville.

Kuva: Annika Suutari

Osa op­pi­las­ryh­mis­tä on myös har­joi­tel­lut pe­rin­teis­tä mai­se­ma-maa­laus­ta ja piir­tä­mis­tä Kal­lon ma­ja­kan ym­pä­ris­tös­sä. Po­rin tai­de­kou­lun ret­ki­viik­ko to­teu­tet­tiin yh­teis­työs­sä pur­jeh­dus­seu­ra BSF:n kans­sa.

Arttu Nieminen piirsi tarkkaa tutkielmaa Kallon majakasta.

Arttu Nieminen piirsi tarkkaa tutkielmaa Kallon majakasta.

Kuva: Annika Suutari

Po­rin tai­de­kou­lu tar­jo­aa tai­teen pe­ru­so­pe­tus­ta 4–19-vuo­ti­ail­le lap­sil­le ja nuo­ril­le, sekä ai­kui­sil­le vi­su­aa­lis­ten tai­tei­den laa­jan op­pi­mää­rän mu­kaan. Tai­de­kou­lus­sa opis­ke­lee noin 400 las­ta ja nuor­ta sekä 46 ai­kuis­ta.

Elli Neiramaa ja Olivia Rantatalo maalasivat kallioon itsensä kokoisen hahmon.

Elli Neiramaa ja Olivia Rantatalo maalasivat kallioon itsensä kokoisen hahmon.

Kuva: Annika Suutari

Kolmasluokkalaiset rakensivat metsään salaperäisiä asumuksia metsän haltijalle, keijulle tai maahiselle.

Kolmasluokkalaiset rakensivat metsään salaperäisiä asumuksia metsän haltijalle, keijulle tai maahiselle.

Kuva: Annika Suutari