En­si vuo­si tuo tul­les­saan muu­tok­sia jä­te­huol­toon var­sin­kin 5 – 9 asun­non ta­lo­yh­ti­öil­le. Ta­lo­yh­ti­öi­den muu­tos­töi­den tu­li­si ol­la lop­pu­suo­ral­la niin, et­tä as­ti­a­pai­kat löy­ty­vät seit­se­mäl­le eri jä­te­ja­keel­le. Vuo­den­vaih­teen jäl­keen kai­kis­sa kiin­teis­töis­sä tu­lee ol­la myös eril­li­set as­ti­at pa­pe­ril­le ja kar­ton­ki­pak­kauk­sil­le.

Ke­rää­mö tie­dot­taa, et­tä eri­tyi­sen tär­ke­ää on huo­leh­tia lu­kit­tu­jen jä­te­pis­tei­den lu­ki­tuk­sen muut­ta­mi­ses­ta, kun pak­kaus­jät­tei­den kul­jet­ta­ja vaih­tuu la­ki­muu­tos­ten vuok­si kun­nal­li­sel­le jä­te­huol­to­yh­ti­öl­le eli Ke­rää­möl­le. Jos kiin­teis­tön hal­ti­ja on lu­kin­nut jä­te­as­ti­an si­joi­tus­pai­kal­le joh­ta­van rei­tin, jä­te­as­ti­an tai jä­te­ka­tok­sen, on lu­ki­tus jär­jes­tet­tä­vä si­ten, et­tä jät­teen­kul­jet­ta­jan ylei­sa­vain so­pii luk­koon. Lu­ki­tus on sar­joi­tet­ta­va kul­jet­ta­jan ylei­sa­vai­mel­le tai lu­ki­tuk­ses­sa on käy­tet­tä­vä kak­sois­pe­sä­luk­koa. Jos tämä ei ole mah­dol­lis­ta, voi­daan käyt­tää avain­säi­li­ö­tä, jo­hon jät­teen­kul­jet­ta­jan ylei­sa­vain so­pii ja jo­hon si­joi­te­taan tar­vit­ta­va avain. Avain­säi­liö on si­joi­tet­ta­va ke­räys­pai­kal­le joh­ta­van rei­tin tai jä­te­ka­tok­sen vä­lit­tö­mään lä­hei­syy­teen. Jä­te­pis­teen lu­kit­se­mi­nen ei edel­leen­kään ole pa­kol­lis­ta.

Ke­rää­mön lo­gis­tiik­ka­pääl­lik­kö Jou­ni Kai­ku ker­too, et­tä käyt­töön ote­taan AB­LOY PUL­SE lu­ki­tus­jär­jes­tel­mä.

– Ke­rää­mön te­ke­mä soit­to­kier­ros alu­een AB­LOY-val­tuu­te­tuil­le luk­ko­liik­keil­le pal­jas­taa, et­tä lu­ki­tuk­sen on ti­lan­nut kol­ma­so­sa ta­lo­yh­ti­öis­tä, joi­ta asia kos­kee.

– Jos lu­ki­tus ei ole kun­nos­sa tä­män vuo­den puo­lel­la, se tie­tää on­gel­mia ja tyy­ty­mät­tö­myyt­tä asuk­kais­sa, joi­den jä­te­as­ti­at jää­vät tyh­jen­tä­mät­tä. Isän­nöit­si­jöi­den tu­li­si­kin nyt toi­mia ja ol­la yh­tey­des­sä luk­ko­liik­kee­seen­sä, Kai­ku to­te­aa.

– Suo­mes­sa toi­mii 33 kun­nal­lis­ta jä­te­huol­to­yh­ti­ö­tä, joil­la pak­kaus­jät­tei­den kul­je­tuk­set al­koi­vat jo ai­em­min tänä vuon­na. Juu­ri lu­ki­tuk­sen muu­tok­set ovat ai­heut­ta­neet muu­al­la Suo­mes­sa har­mia ja Ke­rää­mö toi­voo, et­tä täl­tä väl­tyt­täi­siin mei­dän alu­eel­lam­me, Kai­ku jat­kaa.