Tui­ja Saa­ri­nen

Yk­si ker­ros­ta­lo­a­su­jan iki­muis­toi­sim­mis­ta aa­mu­he­rä­tyk­sis­tä saat­taa ol­la he­rää­mi­nen sii­hen, et­tä ka­tos­ta tip­puu vet­tä. Ylä­ker­ran naa­pu­ri on nu­kah­ta­nut suih­kuun lat­ti­a­kai­von pääl­le, ja vet­tä on eh­ti­nyt use­an tun­nin ajan va­lua kuu­ti­o­kau­pal­la huo­neis­toon ja ta­lon ra­ken­tei­siin. Kor­jaus­kus­tan­nuk­set saat­ta­vat hel­pos­ti hui­del­la kym­me­nis­sä tu­han­sis­sa eu­rois­sa, ja hin­ta­la­puk­si va­hin­gol­le saat­taa tul­la jopa sa­ta­tu­hat­ta, mi­kä­li use­am­pi huo­neis­to on vau­ri­oi­tu­nut.

Käyn­nis­tyy mo­ni­mut­kai­nen pro­ses­si, jo­hon se­koit­tu­vat muun mu­as­sa asun­to-osa­keyh­tiö- ja va­hin­gon­kor­vaus­la­ki, kor­jaus- ja kor­vaus­vas­tuu­ky­sy­myk­set, kaik­kien asi­a­no­sais­ten ko­ti­va­kuu­tuk­set ja ta­lo­yh­ti­ön kiin­teis­tö­va­kuu­tus.

– Ta­lo­yh­ti­ön kun­nos­sa­pi­to­vas­tuul­la ovat ra­ken­teet ja eris­teet, eli yh­ti­ön on kor­jat­ta­va niis­sä ha­vai­tut vau­ri­ot riip­pu­mat­ta sii­tä, mis­tä vau­rio on ai­heu­tu­nut. Kor­jaus­vas­tuun jäl­keen ar­vi­oi­daan mah­dol­li­nen va­hin­gon­kor­vaus­vas­tuu. Jos vau­rio on ai­heu­tu­nut va­hin­go­nai­heut­ta­jan huo­li­mat­to­muu­des­ta, hän voi jou­tua va­hin­gon­kor­vaus­vas­tuu­seen, to­te­aa Kiin­teis­tö­liit­to Sa­ta­kun­nan ja Rau­man Kiin­teis­töyh­dis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja Mari Häyh­tiö.

"Vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralaisen huolimattomuudesta johtuvaa vesivahinkoa", toteaa Kiinteistöliitto Satakunnan ja Rauman Kiinteistöyhdistyksen toiminnanjohtaja Mari Häyhtiö.

"Vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralaisen huolimattomuudesta johtuvaa vesivahinkoa", toteaa Kiinteistöliitto Satakunnan ja Rauman Kiinteistöyhdistyksen toiminnanjohtaja Mari Häyhtiö.

Jukka Silvast

Ta­lo­yh­tiö ei ru­pea ve­si­va­hin­ko­ta­pauk­sis­sa odot­te­le­maan va­kuu­tu­syh­ti­öi­den pää­tök­siä, vaan ryh­tyy ai­kai­le­mat­ta pur­ku-, kui­vaus- ja mui­hin vaa­dit­ta­viin toi­miin va­hin­gon kor­jaa­mi­sek­si. Mi­kä­li ta­lo­yh­ti­ön kiin­teis­tö­va­kuu­tus kor­vaa tä­män tyyp­pi­sen va­hin­gon, sii­hen luon­nol­li­ses­ti tur­vau­du­taan, mut­ta tänä päi­vä­nä se ei ole it­ses­tään sel­vää.

– Va­kuu­tu­syh­ti­öt ovat vii­me vuo­si­na ki­ris­tä­neet kor­vaus­käy­tän­tö­jään esi­mer­kik­si juu­ri lat­ti­a­kai­von pääl­le nu­kah­ta­mi­sis­sa. Mo­net kiin­teis­tö­va­kuu­tuk­set ei­vät enää kor­vaa täl­lais­ta tuot­ta­muk­sel­lis­ta va­hin­koa. Kiin­teis­tö­va­kuu­tus ei ole sii­nä mie­les­sä mi­kään kor­vau­sau­to­maat­ti, to­te­aa Rau­man Kiin­teis­töyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Mik­ko Va­pa­nen.

Jos ta­lo­yh­ti­ön kiin­teis­tö­va­kuu­tus kor­vaa va­hin­gon, ta­lo­yh­tiö käyt­tää va­kuu­tus­taan niin pal­jon kuin mah­dol­lis­ta. Mah­dol­li­set jäl­jel­le jää­neet ku­lut, ku­ten oma­vas­tuu, pe­ri­tään va­hin­go­nai­heut­ta­jal­ta. Jos taas kiin­teis­tö­va­kuu­tus ei kor­vaa tä­män­tyyp­pis­tä va­hin­koa ja kaik­ki jää ta­lo­yh­ti­ön mak­set­ta­vak­si, ta­lo­yh­tiö ha­kee koko sum­maa va­hin­go­nai­heut­ta­jal­ta. Rii­ta­ti­lan­teis­sa asi­as­ta päät­tää tuo­mi­ois­tuin.

Suih­kuun nu­kah­ta­jaa ei vält­tä­mät­tä pe­las­ta edes ko­ti­va­kuu­tuk­seen lii­tet­ty vas­tuu­va­kuu­tus. Esi­mer­kik­si va­kuu­tu­syh­tiö Ifin vas­tuu­va­kuu­tuk­sen eh­dois­sa on ni­me­no­maan mai­nin­ta, et­tä se ei kata ”va­hin­ko­ja, jot­ka joh­tu­vat sii­tä, et­tä suih­ku- tai kyl­py­ve­si ei pää­se lat­ti­a­kai­voon”. Myös­kään Fen­ni­a­tur­van yk­si­tyis­hen­ki­lön vas­tuu­va­kuu­tus ei kor­vaa va­hin­koa, joka ai­heu­tuu sii­tä, et­tä suih­ku- tai kyl­py­ve­den pää­sy lat­ti­a­kai­voon on es­tet­ty.

Lä­hi­Ta­pi­o­la Län­si-Suo­mes­ta ker­ro­taan, et­tä suih­kuun nu­kah­ta­mi­sen ai­heut­ta­mia ve­si­va­hin­ko­ja ta­pah­tuu hei­dän alu­eel­laan noin kym­men­kun­ta vuo­des­sa. Vaik­ka lin­ja suih­ku­nuk­ku­jien suh­teen ei ole yh­tä eh­do­ton kuin Ifil­lä tai Fen­ni­as­sa, on va­kuu­tu­seh­to­ja ki­ris­tet­ty Lä­hi­Ta­pi­o­las­sa­kin.

– Vas­tuu­va­kuu­tuk­seem­me tuli vuon­na 2020 va­kuu­te­tul­le 20 pro­sen­tin li­sä­o­ma­vas­tuu va­hin­gon ku­luis­ta, jos va­hin­ko ai­heu­tuu sii­tä, et­tä ve­sien pää­sy lat­ti­a­kai­voon es­tyy, to­te­aa kor­vaus­joh­ta­ja Eli­na Väi­nö­lä-Mäki.

Yläkerran naapurin nukahtaminen suihkuun lattiakaivon päälle kuljetti vettä usean tunnin ajan talon rakenteisiin. Tunnissa ehtii valua suihkusta jopa 600 litraa vettä.

Yläkerran naapurin nukahtaminen suihkuun lattiakaivon päälle kuljetti vettä usean tunnin ajan talon rakenteisiin. Tunnissa ehtii valua suihkusta jopa 600 litraa vettä.

Tuija Saarinen

Mi­kä­li ve­si­va­hin­gon ai­heut­ta­ja on vuok­ral­la asun­nos­sa, ei vuok­ra­nan­ta­jal­la eli osak­kee­no­mis­ta­jal­la ole kor­vaus­vas­tuu­ta, el­lei pys­ty­tä to­dis­ta­maan, et­tä va­hin­ko on joh­tu­nut hä­nen huo­li­mat­to­muu­des­taan.

Ta­lo­yh­ti­ön kor­jaus­vas­tuul­la ovat alus­sa mai­ni­tus­sa ta­pauk­ses­sa myös ala­ker­ran asun­non pin­to­jen kor­jaus pe­rus­ta­sol­le. Esi­mer­kik­si ve­si­va­hin­gos­sa tär­vel­ty­nyt­tä kal­lis­ta ta­pet­tia ei vält­tä­mät­tä kor­va­ta, vaan pe­rus­ta­so saat­taa tar­koit­taa maa­li­pin­taa. Asuk­kaan oma ko­ti­va­kuu­tus voi kui­ten­kin tul­la täs­sä koh­taa apuun. Ve­si­va­hin­gos­ta kär­si­neen asuk­kaan omas­ta ko­ti­va­kuu­tuk­ses­ta voi­daan kor­va­ta myös mah­dol­li­set muut­to-, va­ras­to- ja si­jai­sa­sun­to­ku­lut.

Tu­run Ha­lis­ky­län opis­ke­li­ja-asun­nois­sa on pää­dyt­ty luo­vaan rat­kai­suun: kyl­py­huo­nei­siin on li­sät­ty toi­nen lat­ti­a­kai­vo.

– Kah­den lat­ti­a­kai­von tak­tii­kal­la men­nään myös mo­nes­sa ho­tel­lis­sa ja ny­ky­ään ylei­sem­min­kin uu­dis­ra­ken­ta­mi­ses­sa, ker­too ja­os­to­pääl­lik­kö Jus­si Kor­pe­lai­nen FINE Va­kuu­tus- ja ra­hoi­tus­neu­von­nas­ta.