Juk­ka Vil­po­nie­mi

Po­rin kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa 15 vuot­ta vih­rei­tä edus­ta­nut eri­tyi­so­pet­ta­ja An­ne Lii­na­maa kir­joit­taa Esa J. Wahl­ma­nis­ta kir­jaa, jota hän kut­suu pait­si Wal­lun ta­ri­nak­si koh­teen it­sen­sä ja mo­nien mui­den suul­la, myös Po­rin kun­nal­lis­po­li­tii­kan his­to­ri­ak­si.

Vuo­si­kym­me­net Sdp:n po­li­tiik­kaa Po­ris­sa joh­ta­nut­ta Wahl­ma­nia on ylei­sö­no­sas­toil­la syy­tet­ty mil­loin mis­tä­kin, muun mu­as­sa yk­sin­val­ti­aak­si.

– Esan jul­ki­suus­ku­va on hy­vin toi­sen­lai­nen ver­rat­tu­na sii­hen, mil­lai­nen hen­ki­lö hän to­del­li­suu­des­sa on. Po­ri­lai­set luu­le­vat tun­te­van­sa Wal­lun, mut­ta tun­te­mus on vää­rä. Kir­jas­sa tu­lee il­mi, et­tä hän on hy­vin­kin neu­vot­te­lu­ha­lui­nen ja so­vin­non­ha­kui­nen, An­ne Lii­na­maa sa­noo.

Wahl­man ja Lii­na­maa jäi­vät pois Po­rin kau­pun­gin­val­tuus­tos­ta vii­me kun­nal­lis­vaa­leis­sa. Lii­na­maa jäi pois omas­ta tah­dos­taan. Wahl­man pu­to­si.

Wahl­man eh­ti ol­la Po­rin val­tuus­tos­sa noin 40 vuot­ta, jona ai­ka­na hän oli muun mu­as­sa de­ma­rien val­tuus­to­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na ja pit­kään kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­se­ne­nä ja va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na. Li­säk­si hän joh­ti Po­rin sos.dem. kun­nal­lis­jär­jes­töä.

An­ne Lii­na­maa eh­ti ol­la Po­rin kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa 15 vuot­ta: val­tuus­tos­sa, lau­ta­kun­nis­sa ja vii­mei­set nel­jä vuot­ta kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa.

– Kun jäin pois po­li­tii­kas­ta, mi­nul­le juo­lah­ti mie­leen, et­tä oli­si hyvä ker­toa ih­mi­sil­le, mil­lais­ta po­li­tii­kan te­ke­mi­nen on ka­bi­net­tien si­säl­lä, ja mie­leen tuli Wal­lu, joka on po­li­tii­kan kon­ka­ri ja on ol­lut Po­rin ny­ky­po­lii­ti­kois­ta mu­ka­na eh­kä pi­sim­pään, An­ne Lii­na­maa ker­too.

Hän eh­dot­ti, et­tä Wal­lun ta­ri­na kir­joi­tet­tai­siin kir­jak­si.

Esa Wahl­man han­goit­te­li aluk­si hie­man vas­taan.

– Mut­ta kun pari muu­ta­kin hen­ki­löä eh­dot­ti mi­nul­le kir­jan kir­joit­ta­mis­ta, ajat­te­lin, et­tä kai mi­nul­la jo­ta­kin sa­not­ta­vaa­kin oli­si. Ja kos­ka An­ne eh­dot­ti asi­aa en­sim­mäi­se­nä, suo­si­tuin hä­nen eh­do­tuk­seen­sa, Wahl­man ker­too.

Lii­na­maan vih­reys ei Wal­lua hai­tan­nut. Sitä pait­si Lii­na­maa sa­noo kir­joit­ta­van­sa kir­jaa ih­mi­se­nä, ei vih­re­ä­nä po­lii­tik­ko­na.

Lii­na­maa ja Wahl­man ei­vät tun­te­neet toi­si­aan ai­em­min ko­vin sy­väl­li­ses­ti, vaik­ka he oli­si­vat is­tu­neet yh­des­sä kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa­kin. Mut­ta nyt tut­ta­vuus on sy­ven­ty­nyt. Kir­jap­ro­jek­ti ja sään­nöl­li­set ta­paa­mi­set ovat kes­tä­neet nyt vuo­den.

Kir­ja pää­tet­tiin teh­dä haas­tat­te­lu­jen pe­rus­teel­la. Lii­na­maa on haas­ta­tel­lut noin kuut­ta­kym­men­tä hen­ki­löä, pää­a­si­as­sa Wahl­ma­nin kans­sa toi­mi­nei­ta po­lii­tik­ko­ja eri puo­lu­eis­ta ja vir­ka­mie­hiä sekä hä­nen lä­hei­si­ään.

Vii­mei­nen haas­ta­tel­ta­va oli vuo­den­vaih­tees­sa elä­köi­ty­nyt kau­pun­gin­joh­ta­ja Ai­no-Mai­ja Luuk­ko­nen ja en­sim­mäi­nen oli hä­nen edel­tä­jän­sä Mart­ti Si­ni­sal­mi.

Haas­tat­te­lu­vai­he on nyt ohi, ja Lii­na­maa sa­noo aloit­ta­van­sa var­si­nai­sen kir­joit­ta­mi­sen oman työn­sä ohel­la. Hän työs­ken­te­lee eri­tyi­so­pet­ta­ja­na Po­mar­kus­sa. Li­säk­si hän opis­ke­lee ly­hyt­te­ra­peu­tik­si.

Mitä Esa Wahl­ma­nis­ta ja hä­nel­lä it­sel­lään on sit­ten ker­rot­ta­vaa?

Wahl­man sa­noo ker­to­van­sa ta­ri­noi­ta, joi­ta kaik­kia ei ole vie­lä jul­ki­suu­des­sa ker­rot­tu.

– Kat­so­taan vie­lä, mit­kä me­ne­vät lo­pul­ta kir­jaan saak­ka, mit­kä py­sy­vät edel­leen pii­los­sa.

Hä­nen uraan­sa liit­tyy kiin­te­äs­ti kak­si en­tis­tä de­ma­ri­po­lii­tik­koa, Mik­ko Elo ja Ah­ti Sal­mi. He oli­vat ai­ka­naan kiin­teä kol­mik­ko, jon­ka yh­teis­työ kui­ten­kin hii­pui vuo­sien saa­tos­sa.

– Mik­ko Elos­ta voi­si ker­toa asi­oi­ta puo­li kir­jaa, mut­ta sii­hen ei ole tar­vet­ta. Sitä pait­si ei vä­lil­läm­me ole nyt kau­no­ja.

Wahl­man sa­noo, et­tä hän on ai­na yrit­tä­nyt ol­la po­li­tii­kan te­os­sa re­hel­li­nen, ja niin hän ai­koo ol­la kir­jas­sa­kin.

40 vuo­teen mah­tuu mo­nia po­liit­ti­sia kiis­to­ja.

Haas­tat­te­luis­sa on ky­sel­ty ih­mi­sil­tä muun mu­as­sa sitä, mitä he ajat­te­li­vat kiis­tan ol­les­sa pääl­lä ja mitä nyt jäl­keen­päin.

– Yl­lät­tä­vää on se, et­tä mo­nen mie­les­tä asi­at ovat nyt ai­ka hy­vin, vaik­ka sil­loin rii­del­tiin. Use­at haas­tat­te­lut ovat ol­leet hy­vin läm­min­hen­ki­siä, ker­too An­ne Lii­na­maa.

Oma­kus­tan­tei­seen kir­jaan tu­lee noin 350 si­vua ja noin 30 ku­vaa.

Esa Wahl­man haa­vei­lee it­se, et­tä kir­ja oli­si val­mis, kun täyt­tää mar­ras­kuus­sa 75 vuot­ta.