An­ni­na Lön­n­berg

Ai­van hui­kea il­ta­päi­vä oli Kul­laal­la per­jan­tai­na 9. hel­mi­kuu­ta. Sen li­säk­si, et­tä Kul­laan ja myös naa­pu­ri­ky­lien­kin nuo­ri­sol­le avat­tiin muu­ta­man vuo­den jäl­keen jäl­leen nuo­ri­so­ti­lat käyt­töön, poik­ke­si il­las­sa ra­dio Suo­mi­po­pin Kis­san­ris­ti­äis­kier­tue, joka vil­lit­si kul­laa­lai­set pe­laa­maan muun mu­as­sa bil­jar­dia ja pe­laa­maan Spe­den spe­le­jä.

Lii­kun­ta- ja nuo­ri­so­pal­ve­lui­den pääl­lik­kö Mark­ku Ne­va­lal­la oli niin kul­laa­lai­sil­le nuo­ril­le kuin hei­dän van­hem­mil­leen ker­rot­ta­va­naan uu­ti­sia. Kar­kaus­päi­vä­nä eli 29. hel­mi­kuu­ta on ke­vään en­sim­mäi­nen nuok­ka­ri-il­ta, jon­ka jär­jes­tää kau­pun­gin nuo­ri­so­toi­mi.

– Sen jäl­keen nuok­ka­ri on Kul­laal­la au­ki kau­pun­gin jär­jes­tä­mä­nä joka tors­tai. Aja­tuk­se­na oli­si, et­tä 10–12-vuo­ti­ail­le nuok­ka­ri oli­si au­ki kel­lo 15–18 ja van­hem­mil­le eli 13–17-vuo­ti­ail­le kel­lo 18–20.30, Ne­va­la ker­too.

Kau­pun­gin jär­jes­tä­mien nuok­ka­ri-il­to­jen li­säk­si Pro Kul­laa on jär­jes­tä­nyt niin, et­tä nuok­ka­ri-il­to­ja on myös per­jan­tai­sin ke­vään ajan ker­ran kuu­kau­des­sa.

– Meil­lä it­sel­läm­me on iha­nia muis­to­ja tääl­tä ja ha­lu­am­me, et­tä ny­ky­nuo­ret­kin pää­se­vät viet­tä­mään yh­des­sä ai­kaa ja saa­vat pai­kan, jos­sa hen­gail­la tur­val­li­ses­ti ai­kuis­ten val­von­nas­sa. Mei­dän nuo­ruu­des­sa nuok­ka­ri oli au­ki joka per­jan­tai ja tääl­lä pe­lat­tiin muun mu­as­sa bil­jar­dia ja pin­gis­tä sekä jär­jes­tet­tiin muun mu­as­sa pii­rus­tus­kil­pai­lu­ja, joi­den sa­toa on edel­leen­kin näh­tä­vil­lä sei­nil­lä. Lu­vas­sa on myös ”luok­ka­ko­kouk­sia” en­ti­sil­le Kul­laan nuo­ril­le, joil­le nuok­ka­ri on ol­lut tär­keä paik­ka. Ikä­ryh­mä­koh­tai­sia ko­koon­tu­mi­sia odo­te­taan jo nyt har­taas­ti, Eve­lii­na Oja­la ja El­li­noo­ra Toi­va­nen ker­toi­vat.

– Ke­vään per­jan­tain nuok­ka­ri-il­lat jär­jes­te­tään 15. maa­lis­kuu­ta, 12. huh­ti­kuu­ta ja 17. tou­ko­kuu­ta, jo­kai­sel­le il­lal­le on löy­ty­nyt ki­vas­ti va­paa­eh­toi­sia yh­dis­tyk­sen jä­se­niä jär­jes­tä­mään il­taa, ker­toi­vat.

Vii­me per­jan­tai­sen nuok­ka­ri-il­lan kruu­nu­na oli eh­dot­to­mas­ti Suo­mi­po­pin Aa­mu­lyp­syn Tin­ni Wikst­rö­min, Tuuk­ka Ri­to­kos­ken ja Juu­so Mä­ki­läh­teen vie­rai­lu. Ri­to­kos­ki ja Mä­ki­läh­de haas­toi­vat nuo­ret bil­jar­di­mat­siin, jo­hon va­paa­eh­toi­si­na osaa ot­ti­vat Fan­ny Aho­kas ja Ak­se­li Rii­hi­lah­ti. Täl­lä ker­taa ra­di­o­täh­det vei­vät voi­ton tiu­kas­sa kamp­pai­lus­sa. Tin­ni Wikst­röm yrit­ti sen si­jaan päi­hit­tää nuo­ria niin sa­no­tuis­sa Spe­den Spe­leis­sä.

– Sain tu­lok­sek­si 83, hän juh­li.

Nuok­ka­ri-il­to­jen ava­jai­sis­sa pää­si myös her­kut­te­le­maan hat­ta­ral­la ja se­päs oli myös­kin herk­ku­jen herk­ku.Hat­ta­ran li­säk­si tar­jol­la oli na­pos­tel­ta­vaa koko il­lan, ja myös pai­kal­li­ses­ta Kos­kin Jout­sis­ta ti­lat­tiin piz­zaa. Ke­vään il­toi­hin on ai­na­kin joi­hin­kin suun­nit­teil­la eri­lais­ta oh­jel­maa.

– Tou­ko­kuus­sa voi­si pais­taa vaik­ka voh­ve­lei­ta, ide­a­kak­sik­ko Toi­va­nen ja Oja­la miet­ti­vät.