Ul­vi­la­lai­ses­sa pai­no­ta­los­sa Plusp­rin­tis­sä pai­no­ko­neet ovat jyl­län­neet vii­mei­set kak­si viik­koa pit­käl­le yö­hön ja vii­kon­lop­pua myö­den.Yri­tyk­sen tuo­tan­to vaa­li­mai­nos­ten osal­ta on mo­nin­ker­tais­tu­nut nel­jän vuo­den ta­kai­seen ver­rat­tu­na.

Ti­laus­ten mää­rä on yl­lät­tä­nyt toi­mi­tus­joh­ta­ja Jari Kui­va­lai­sen.

– Ti­laus­mää­rä on kyl­lä ol­lut ihan hur­ja, mies sa­noo.

Toi­nen muu­tos vii­me edus­kun­ta­vaa­lei­hin ver­rat­tu­na on se, et­tä ju­lis­tei­den si­jaan tänä ke­vää­nä tu­los­te­taan pal­jon suo­raan le­vyl­le. Val­mis kylt­ti on asi­ak­kaan kan­nal­ta hel­pom­pi rat­kai­su, sil­lä se pois­taa mai­nos­ten ri­pus­ta­mi­ses­ta yh­den työ­vai­heen.

– Ei tar­vit­se lii­ma­ta ju­lis­tet­ta va­ne­ri­le­vyl­le. Nyt suo­raan vain tolp­paan kiin­ni ja se on sii­nä.

Plusprintissä painetaan vaalimainonnan osalta monenlaista materiaalia pienemmistä esitteistä ja korteista 3x2 metrin kokoisiin peltokyltteihin. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Plusprintissä painetaan vaalimainonnan osalta monenlaista materiaalia pienemmistä esitteistä ja korteista 3x2 metrin kokoisiin peltokyltteihin. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Ky­syn­nä kas­vun myö­tä myös li­sä­ti­lan­tar­ve on tul­lut pai­no­ta­los­sa ajan­koh­tai­sek­si. Niin­pä Ul­vi­las­sa si­jait­se­viin toi­mi­ti­loi­hin re­mon­toi­daan vauh­dil­la tois­ta ker­ros­ta. Sa­moin va­ras­to­ti­laa li­sä­tään. Ku­lu­nee­na ke­vää­nä ta­loon on rek­ry­toi­tu jo kak­si työn­te­ki­jää, ja kol­mas­kin on tu­los­sa.

Di­gi­taa­li­seen pai­na­mi­seen eri­kois­tu­nut Plusp­rint on pe­rus­tet­tu vuon­na 2012. Vii­me vuon­na yri­tyk­sen lii­ke­vaih­to oli 2,8 mil­joo­naa, ja tä­män vuo­den ta­voi­te on 3,5 - 4 mil­joo­naa eu­roa. Yri­tyk­sel­lä on toi­mi­pis­teet Ul­vi­lan li­säk­si Van­taal­la, Lah­des­sa ja Tam­pe­reel­la.

Pau­lii­na Vil­pak­ka