Po­rin kau­pun­ki pi­tää opis­ke­li­jois­taan kiin­ni ja ha­lu­aa hei­dän jää­vän paik­ka­kun­nal­le myös opis­ke­lui­den ul­ko­puo­li­sek­si ajak­si sekä val­mis­tu­mi­sen jäl­keen. Yk­si rat­kai­sun avain on tar­jo­ta opis­ke­li­joil­le mo­ni­puo­li­ses­ti eri alo­jen ke­sä­työ- ja har­joit­te­lu­paik­ko­ja ja­lan saa­mi­sek­si oven vä­liin ural­le Po­rin alu­eel­la. Tätä tar­koi­tus­ta var­ten kau­pun­ki jär­jes­tää Jal­ka oven vä­liin -ta­pah­tu­man hel­mi­kuun 27. päi­vä Pro­me­na­di­kes­kuk­ses­sa.

Jal­ka oven vä­liin on uu­den­lai­nen ta­pah­tu­ma kau­pun­gin ja opis­ke­li­joi­den vä­lil­le. Ta­pah­tu­ma ko­ko­aa yh­teen sa­mo­jen sei­nien si­säl­le Po­rin kau­pun­gin tar­jo­a­mat työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suu­det sekä Po­rin am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu- ja yli­o­pis­to-opis­ke­li­jat. Ta­pah­tu­mas­sa kau­pun­gin eri yk­si­köt esit­te­le­vät omaa toi­min­taan­sa, työl­lis­tä­mien­sä opis­ke­li­joi­den ura­ta­ri­noi­ta sekä mah­dol­li­suuk­sia har­joit­te­lui­hin ja töi­hin.

La­val­la kuul­laan ta­pah­tu­man ai­ka­na ins­pi­roi­vat pu­heen­vuo­rot yrit­tä­jä-me­di­a­per­soo­na Soin­tu Bor­gil­ta sekä men­taa­li­val­men­ta­ja Kat­ja Pa­sa­sel­ta. Myös huip­pu-ur­hei­li­ja Mat­ti Mat­ts­son on pai­kal­la ker­to­mas­sa ver­kos­toi­tu­mi­sen tär­key­des­tä, yh­teis­ten ta­voit­tei­den eteen työs­ken­te­lys­tä, roh­keu­des­ta, päät­tä­väi­syy­des­tä ja it­sen­sä li­koon lait­ta­mi­ses­ta.

Oheis­pal­ve­lui­na on Lin­ke­dIn-spar­raus­ta, am­mat­ti­lais­va­lo­ku­vaa­jan valo- ja vi­de­o­ku­vaus­pis­te sekä vink­ke­jä työn­ha­kuun ja ural­la ete­ne­mi­seen tai sen aloit­ta­mi­seen.

– Kau­pun­ki, kor­ke­a­kou­lut, elin­kei­no­e­lä­mä ovat osa toi­sis­taan riip­pu­vais­ta ko­ko­nai­suut­ta. Yh­tei­nen tah­to on, et­tä osaa­jat työl­lis­ty­vät ja Sa­ta­kun­nan elin­voi­ma kas­vaa. Kau­pun­ki on tär­ke­äs­sä kak­sois­roo­lis­sa. Ha­lu­am­me alu­eel­le osaa­vaa työ­voi­maa ja olem­me myös it­se mer­kit­tä­vä työ­nan­ta­ja. Toi­vom­me et­tä opis­ke­li­jat huo­maa­vat, mi­ten mo­nen­lai­sia har­joit­te­lu- ja työ­paik­ko­ja myös kau­pun­ki­or­ga­ni­saa­tio tar­jo­aa, tii­vis­tää ti­lai­suu­den avaus­pu­heen­vuo­ron pi­tä­vä kau­pun­gin­joh­ta­ja Lau­ri In­na.

Ta­pah­tu­ma­kon­sep­tia ke­hi­tet­tiin kuun­te­le­mal­la opis­ke­li­joi­den toi­vei­ta ja tar­pei­ta aluk­si laa­jan ky­se­lyn avul­la sekä myö­hem­min työ­pa­ja­työs­ken­te­lys­sä. Opis­ke­li­joi­den vies­ti oli sel­keä: opis­ke­li­joi­den ura­pol­ku al­kaa usein jo opis­ke­lui­den ai­ka­na ke­sä­töi­den ja har­joit­te­lui­den myö­tä, ja mi­kä­li näi­den myö­tä ei saa jal­kaa työ­e­lä­män oven vä­liin opis­ke­lu­paik­ka­kun­nal­le, myös sin­ne jää­mi­nen käy haas­ta­vam­mak­si.

– Opis­ke­li­jat kai­pa­si­vat kau­pun­gil­ta mah­dol­li­suut­ta koh­da­ta di­gi­taa­lis­ten ka­na­vien li­säk­si myös kas­vok­kain. Tämä mah­dol­lis­taa eri ta­val­la oman per­soo­nan ja osaa­mi­sen esil­le tuo­mi­sen. Sa­mal­la he pää­se­vät tu­tus­tu­maan myös eh­kä hie­man tun­te­mat­to­mim­mik­si jää­viin työ­mah­dol­li­suuk­siin, joi­ta esi­mer­kik­si kau­pun­gil­la on tar­jo­ta. Kau­pun­gil­le on tär­ke­ää, et­tä opis­ke­li­jat myös tun­te­vat ole­van­sa ar­vos­tet­tu­ja. Nämä oli­vat tär­kei­tä läh­tö­koh­tia ta­pah­tu­man suun­nit­te­lus­sa, sa­noo vies­tin­tä­suun­nit­te­li­ja San­na Aal­to­nen Po­rin kau­pun­gil­ta.

Kau­pun­gil­le on tär­ke­ää pi­tää kiin­ni niin po­ri­lai­sis­ta opis­ke­li­jois­ta kuin muu­al­ta Po­riin opis­ke­le­maan tul­leis­ta. Po­rin kau­pun­gin ym­pä­ris­tö­suun­nit­te­lu­yk­si­kös­sä ny­kyi­sin mark­ki­noin­ti­suun­nit­te­li­ja­na työs­ken­te­le­vä Ilo­na Hä­mä­läi­nen suo­rit­ti Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun opin­toi­hin­sa kuu­lu­van har­joit­te­lun kau­pun­gin mat­kai­lu- ja mark­ki­noin­tiyk­si­kös­sä muu­ta­ma vuo­si sit­ten.

– En­nen opin­to­ja muis­tan aja­tel­lee­ni, et­tä Po­riin en sit­ten ai­na­kaan muu­ta! Mut­ta joku täs­sä kau­pun­gis­sa veti puo­leen­sa ja nyt Pori on mi­nul­le ko­ti­kau­pun­ki. Ai­na­kin omal­la koh­dal­la­ni olen kii­tol­li­nen sii­tä, kuin­ka mah­ta­vien ih­mis­ten kans­sa on saa­nut teh­dä töi­tä. Kai­kil­le opis­ke­lu­paik­kaa poh­ti­vil­le sa­noi­sin, et­tä an­ta­kaa Po­ril­le mah­dol­li­suus. Se saat­taa yl­lät­tää, Hä­mä­läi­nen to­te­aa.

Po­rin kau­pun­gin ke­sä­työ­paik­ko­jen ha­ku­ai­ka on par­hail­laan käyn­nis­sä. Kaik­ki avoi­met ke­sä­työt löy­ty­vät osoit­tees­ta pori.fi/ke­sa­ty­o­pai­kat. Vuon­na 2023 Po­rin kau­pun­ki tar­jo­si yh­teen­sä 249 ke­sä­työ­paik­kaa. Kau­pun­gil­la on tar­jol­la myös mo­ni­puo­li­sia har­joit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sia jo­kai­sel­la toi­mi­a­lal­la. Li­sä­tie­toa Po­rin har­joit­te­lu­pai­kois­ta löy­tyy kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­ta.

Jal­ka oven vä­liin on Po­rin kau­pun­gin jär­jes­tä­mä mak­su­ton ver­kos­toi­tu­mis- ja rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­ma, joka on suun­nat­tu am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu- ja yli­o­pis­to-opis­ke­li­joil­le. Ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään Pro­me­na­di­kes­kuk­ses­sa 27. hel­mi­kuu­ta 2024 kel­lo 17–20. Opis­ke­li­jat voi­vat il­moit­tau­tua ta­pah­tu­maan mu­kaan jo nyt osoit­tees­sa https://www.lyy­ti.in/Jal­ka_oven_va­liin_ta­pah­tu­ma_5280