Heli Kok­ko

Mis­sä Po­rin rän­ni si­jait­see, riip­puu sii­tä, mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä ku­kin on kart­saa kier­tä­nyt. Ai­ka mo­nen oi­kea rän­ni kul­kee Itä­puis­tos­ta Poh­jois­puis­toon, siel­tä Gal­len-Kal­le­lan­ka­dul­le ja An­tin­ka­dul­le ja ta­kai­sin Itä­puis­toon.

Rän­ni on edel­leen ajan­koh­tai­nen, ei vä­hi­ten hei­nä­kui­sen Rän­ni-ta­pah­tu­man ta­kia.

Rock, ränni & rakkaus -musiikkishowssa näyttelevät ja laulavat Maarit Niemelä ja Henri Välikangas (kuvassa) sekä Teemu Niemelä.

Rock, ränni & rakkaus -musiikkishowssa näyttelevät ja laulavat Maarit Niemelä ja Henri Välikangas (kuvassa) sekä Teemu Niemelä.

Heli Kokko

Rän­ni on kes­kei­ses­ti mu­ka­na myös Ra­kas­ta­jat-te­at­te­rin 30.9. en­si-il­tan­sa saa­vas­sa mu­siik­kis­hows­sa Rock, rän­ni & rak­kaus. Sii­nä kuul­laan ”en­tis­ten nuor­ten rou­hei­ta rak­kaus­ta­ri­noi­ta rän­nil­tä” Po­ri­roc­kin uu­sien so­vi­tus­ten sä­es­tyk­sel­lä.

Rock, rän­ni & rak­kaus on jat­koa Po­ri­roc­kin te­ki­jöis­tä ker­to­neel­le Alas­ton kau­pun­ki -mu­si­kaa­lil­le, mut­ta jäl­kim­mäi­ses­sä nä­kö­kul­ma on ka­tu­ja kier­tä­vien nuor­ten. Idea on te­at­te­ri­joh­ta­ja Kai Tan­ne­rin: mitä jos ky­syt­täi­siin­kin ylei­söl­tä hei­dän elä­män­sä ko­ho­koh­dis­ta ja mu­siik­ki­muis­tois­ta. Bii­si­toi­vei­ta ja muis­to­ja au­to- ja kä­ve­ly­rän­nis­tä ke­rät­tiin vii­me ke­vää­nä ja ke­säl­lä. Li­säk­si oh­jaa­ja Ta­pio Kan­kaan­pää haas­tat­te­li usei­ta po­ri­lai­sia ai­hees­ta.

– Alas­ton kau­pun­ki oli pe­rin­teis­tä te­at­te­ria, mu­si­kaa­li. Tämä on enem­män­kin Suo­mi Lo­ven ja Elä­mä­ni bii­sin kal­tai­nen ko­ko­nai­suus, Kan­kaan­pää sum­maa.

– Rän­ni on ol­lut eri ala­kult­tuu­rien koh­taa­mis­paik­ka, siel­lä ovat ta­van­neet toi­sen­sa rok­ka­rit, punk­ka­rit, fif­ta­rit, eri kau­pun­gi­no­sien nuo­ret, kaik­ki sa­mas­sa so­si­aa­li­ses­sa ti­las­sa.

Kan­kaan­pää nä­kee rän­nin ylei­sin­hi­mil­li­sel­lä ta­sol­la, jos­sa eri­lai­set ih­mi­set ja tun­teet koh­taa­vat ja joka on mo­nen eri­lai­sen ta­ri­nan al­ku.

Tan­ne­rin mie­les­tä Pori on oman­lai­sen­sa, mut­ta po­ri­lai­nen iden­ti­teet­ti ei säi­ly, el­lei sitä vaa­li­ta. Hän ko­kee te­at­te­rin te­ke­vän kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­ses­ti mer­kit­tä­vää tal­len­ta­mis­ta.

Kan­kaan­pää muis­tut­taa, et­tä mu­siik­kis­hown bii­si­lis­ta on ai­van eri kuin Alas­to­mas­sa kau­pun­gis­sa ja so­vi­tuk­set ovat täy­sin uu­den­lai­sia.

Porikorttelien Mari Antikaisen mielestä Ränni-tapahtuma on nuorillekin mukava tapa altistua liverockmusiikille. Ennen rännin kiertämistä Eetunaukiolla soi porilainen rokki.

Porikorttelien Mari Antikaisen mielestä Ränni-tapahtuma on nuorillekin mukava tapa altistua liverockmusiikille. Ennen rännin kiertämistä Eetunaukiolla soi porilainen rokki.

Heli Kokko

Po­rin kes­kus­ta ei ole lain­kaan niin hil­jai­nen kuin luul­laan.

– Las­ku­rit osoit­ta­vat, et­tä kes­kus­tas­sa liik­kuu päi­vit­täin vä­hin­tään tu­hat ih­mis­tä ja ta­pah­tu­mis­sa kä­vi­jöi­tä on tup­las­ti tai kol­min­ker­tai­ses­ti, Po­ri­kort­te­lit ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Mari An­ti­kai­nen ker­too.

An­ti­kai­sen mu­kaan yli 3 000 kä­vi­jää ke­rän­nei­tä ta­pah­tu­mia ovat ol­leet Po­rin Yrit­tä­jien to­ri­tans­sit sekä Suo­mi­A­ree­nan ja Pori Jaz­zin kau­pun­ki­oh­jel­mat ja Rän­ni-ta­pah­tu­ma.

Po­ri­kort­te­lit oli en­si ker­taa mu­ka­na jär­jes­tä­mäs­sä Rän­ni-ta­pah­tu­maa. Osal­lis­tu­ji­na on pait­si en­ti­siä rän­nin­kier­tä­jiä myös hei­dän jäl­ki­kas­vu­aan. Ta­pah­tu­ma on An­ti­kai­sen mie­les­tä nuo­ril­le ”mu­ka­va tapa al­tis­tua li­ve­rock­mu­sii­kil­le”.

Po­rin kes­kus­tan ta­pah­tu­mia ja kam­pan­joi­ta on vuo­des­sa noin 25. Tu­los­sa on esi­mer­kik­si Po­rin Päi­vän mark­ki­nat lau­an­tai­na 23.9. ja lo­ka­kuus­sa Kala- ja sa­don­kor­juu­mark­ki­nat.