Tui­ja Saa­ri­nen

Tun­nel­ma KRIS Sa­ta­kun­ta ry:n Rau­man toi­min­ta­kes­kuk­ses­sa Sa­vi­lan­ka­dul­la on läm­min ja ko­di­no­mai­nen. Tu­li­jan vas­taa­not­taa mäy­rä­koi­ra As­ta, joka naut­tii kaik­kien huo­mi­os­ta. Aa­mun kes­kus­te­lu­ryh­mät ovat ta­ka­na, ja väki ko­koon­tuu keit­ti­ön pöy­dän ää­reen avai­le­maan lou­nas­ra­si­oi­taan. Jo­kai­nen heis­tä on ad­dik­ti­os­ta toi­pu­va.

Toi­min­nan­joh­ta­ja Min­na Wahl­man on yh­dis­tyk­sen vii­den toi­min­ta­vuo­den ai­ka­na to­dis­ta­nut kym­me­niä toi­pu­mis­ta­ri­noi­ta. KRIS on löy­tä­nyt paik­kan­sa Sa­ta­kun­nas­sa, jos­sa on kak­si toi­min­ta­kes­kus­ta, Rau­man li­säk­si Po­ris­sa.

Päih­de- ja ri­kos­taus­tais­ten ih­mis­ten ver­tais­tu­ki­jär­jes­tö on saa­nut al­kun­sa Ruot­sis­sa, mis­tä juon­tuu ni­mi­kin, Kri­mi­nel­las Re­vansch i Sam­häl­let.

KRIS-toiminnan periaatteita ovat päihteettömyys, rehellisyys, toveruus, yhdenvertaisuus ja yhteisvastuullisuus.

KRIS-toiminnan periaatteita ovat päihteettömyys, rehellisyys, toveruus, yhdenvertaisuus ja yhteisvastuullisuus.

KRIS aut­taa muun mu­as­sa van­ki­las­ta va­pau­tu­via uu­den elä­män al­kuun. Lä­hes kai­kil­la on taus­tal­la päih­de­riip­pu­vuus, pää­sään­töi­ses­ti huu­me­riip­pu­vuus.

Wahl­ma­nin pu­hees­sa tois­tu­vat il­mai­sut toi­pu­mis­kes­kei­nen, lääk­kee­tön hoi­to ja päih­de­riip­pu­vuus­sai­raus.

– Me KRI­Sil­lä jaam­me aja­tuk­sen, et­tä riip­pu­vuus on sai­raus, jos­ta ei voi pa­ran­tua, mut­ta toi­pua voi. Se vaa­tii ko­ke­muk­sem­me mu­kaan usein al­kuun lääk­keet­tö­män yh­tei­sö­hoi­don, jos­sa päih­de­riip­pu­vai­nen saa ym­mär­ryk­sen omas­ta ti­las­taan.

KRIS Satakunta ry:n toiminnanjohtaja Minna Wahlman on yhdistyksen viiden toimintavuoden aikana todistanut kymmeniä toipumistarinoita.

KRIS Satakunta ry:n toiminnanjohtaja Minna Wahlman on yhdistyksen viiden toimintavuoden aikana todistanut kymmeniä toipumistarinoita.

Tuija Saarinen

Hoi­don jäl­keen on tär­ke­ää jat­kaa it­se­hoi­toa. KRIS-toi­min­ta­kes­kuk­sil­la ope­tel­laan ar­jen tai­to­ja sään­nöl­li­sen viik­ko-oh­jel­man avul­la. Toi­min­ta­kes­kus on täy­sin päih­tee­tön paik­ka, ei­kä toi­min­taan osal­lis­tu­va voi käyt­tää mi­tään kes­kus­her­mos­toon vai­kut­ta­vaa lää­ket­tä.

– Päih­de­riip­pu­vai­sel­la on pak­ko­miel­tei­nen suh­de päih­tei­siin. Mo­nen on alus­sa vai­kea ta­ju­ta, et­tä huu­meis­ta ir­ti pää­se­mi­nen tar­koit­taa täy­del­lis­tä päih­teet­tö­myyt­tä: Ei voi ot­taa edes sitä muu­ta­maa rau­hoit­ta­vaa päi­väs­sä, pol­tel­la vä­hän pil­veä tai ryy­pä­tä vii­kon­lop­pui­sin.

Ri­kos­kier­tees­tä ja ad­dik­ti­os­ta va­pau­tu­van ih­mi­sen elä­mäs­sä ta­pah­tuu pal­jon hy­viä asi­oi­ta, joil­la on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus koko yh­teis­kun­taan.

– Ih­mi­nen py­syy pois­sa ri­kok­sis­ta, tap­pe­luis­ta, ja vaik­ka­pa ter­veys­kes­kuk­sen päi­vys­tyk­ses­tä. Hän me­nee töi­hin ja al­kaa mak­saa vel­ko­ja yh­teis­kun­nal­le. Rait­tii­na on myös mah­dol­lis­ta al­kaa ra­ken­taa ta­kai­sin suh­det­ta omiin lap­siin ja lä­hei­siin.

KRIS-Sa­ta­kun­ta ry:n toi­min­taa voi tu­kea osal­lis­tu­mal­la me­neil­lään ole­vaan ke­räyk­seen, jon­ka tuot­to käy­te­tään toi­pu­jien har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­siin ja ret­kiin. Po­lii­si­lai­tok­sen lupa RA/2022/1610. Pien­ke­räys­ti­li­nu­me­ro: FI97 5700 8120 6905 94