Po­rin mu­se­ot ovat ke­hit­tä­neet Kult­tuu­ri­re­sep­ti-toi­min­ta­mal­lin yh­teis­työs­sä Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een HYTE-yk­si­kön ja Kes­tä­vän kas­vun Sa­ta­kun­ta 2 -hank­keen kans­sa. Kult­tuu­ri­re­sep­tin ta­voit­tee­na on kun­ta­lais­ten voi­ma­va­ro­jen ja hy­vin­voin­nin li­sää­mi­nen kult­tuu­rin ja tai­teen avul­la. Re­sep­ti oi­keut­taa kah­den hen­gen mak­sut­to­maan vie­rai­luun va­li­tuis­sa kult­tuu­ri­koh­teis­sa, ku­ten Po­rin mu­se­ois­sa. Myös Pori Sin­fo­niet­ta ja Ra­kas­ta­jat-te­at­te­ri ovat yh­teis­työs­sä mu­ka­na ja vie­rai­lu­koh­tei­na Po­ris­sa.

Hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den haas­teet ovat li­sään­ty­neet eri ikä­ryh­mis­sä ja nii­hin vas­taa­mi­nen vaa­tii mo­ni­a­lais­ta yh­teis­työ­tä.

– Vuo­ro­pu­he­lul­la ja yh­teis­työl­lä hy­vin­voin­ti­a­lu­een kans­sa voim­me luo­da kult­tuu­ri­hy­vin­voin­tia yl­lä­pi­tä­viä pal­ve­lu­mal­le­ja. Tar­vit­sem­me toi­si­am­me, jot­ta ta­voi­tam­me ih­mi­set, joi­ta voim­me pal­ve­luil­lam­me eri­tyi­ses­ti tu­kea. Aja­tuk­sem­me on, et­tä mei­dän pal­ve­lum­me tu­ke­vat tei­dän pal­ve­lui­tan­ne. Kult­tuu­ri­re­sep­ti on yk­si mah­dol­li­suus kult­tuu­rie­lä­myk­siin haa­voit­tu­vas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vil­le. Vai­kea ti­lan­ne voi liit­tyä vaik­ka­pa yk­si­näi­syy­teen, ar­jes­sa jak­sa­mi­seen, mie­len­ter­vey­del­li­siin haas­tei­siin tai ta­lou­del­li­siin huo­liin.

– Kult­tuu­ri­re­sep­til­lä vie­rai­lu Po­rin mu­se­oi­hin on mak­su­ton ja mu­kaan voi ot­taa myös ka­ve­rin. Mu­se­ot ovat avoi­mia ja tur­val­li­sia paik­ko­ja viet­tää ai­kaa. Po­rin mu­se­ois­sa voi tu­tus­tua his­to­ri­aan, ra­ken­nus­pe­rin­töön, luon­toon ja tai­tee­seen. Mu­se­ot ovat lap­si­per­heys­tä­väl­li­siä ja ai­kui­set löy­tä­vät koh­teis­ta mo­ni­puo­lis­ta ja mie­le­käs­tä si­säl­töä ar­keen, ker­too in­ten­dent­ti Mir­ja Rams­tedt-Sa­lo­nen Po­rin tai­de­mu­se­os­ta.

Kult­tuu­ri­re­sep­tien ja­ko­mää­rät ovat li­sään­ty­neet koko ajan. Vuon­na 2023 ja­et­tiin 1 130 re­sep­tiä ja niil­lä vie­rai­li kult­tuu­ri­koh­teis­sa noin 530 sa­ta­kun­ta­lais­ta. Asi­a­kas­pa­laut­teen pe­rus­teel­la kult­tuu­ri­vie­rai­lu toi vir­kis­tys­tä sekä ma­ta­loit­ti kyn­nys­tä vie­rail­la koh­tees­sa tois­te­kin. Joil­le­kin Kult­tuu­ri­re­sep­ti oli ai­nut mah­dol­li­suus vie­rai­luun. Mal­lil­le on toi­vot­tu jat­koa ja laa­jen­ta­mis­ta koko Sa­ta­kun­nan alu­eel­le.

– Kult­tuu­ri­re­sep­tin ke­hit­tä­mi­nen ja laa­jen­ta­mi­nen kir­ja­taan val­mis­teil­la ole­vaan hy­vin­voin­ti­ker­to­muk­seen ja -suun­ni­tel­maan sekä alu­eel­li­seen kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­maan. Ta­voit­tee­na on, et­tä tu­le­vai­suu­des­sa kult­tuu­rin ja tai­teen mah­dol­li­suu­det li­sä­tä hy­vin­voin­tia tun­nis­te­taan ja tun­nus­te­taan osa­na sote-pal­ve­lua. Kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti osa­na en­nal­ta­eh­käi­se­vää toi­min­taa voi vä­hen­tää ras­kaam­pien sote-pal­ve­lu­jen tar­vet­ta ja tuo­da kus­tan­nus­sääs­tö­jä.

– Kult­tuu­ri­re­sep­ti-ver­kos­ton mo­ni­a­lai­nen yh­teis­työ on ar­vo­kas­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­een hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mis­työl­le. Po­rin mu­se­oi­den kans­sa aloi­tet­tu toi­min­ta­mal­li on koon­nut yh­teen kun­tien kult­tuu­ri­toi­mi­jat, hy­vin­voin­ti­a­lu­een am­mat­ti­lai­set eri am­mat­ti­ryh­mis­tä, jär­jes­töt ja va­paa­eh­toi­set sekä ko­ke­mu­sa­si­an­tun­ti­jat. To­teu­tam­me sa­ta­kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mis­tä yh­teis­työ­nä, sa­noo HYTE-koor­di­naat­to­ri Ou­ti Läh­teen­lah­ti Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­ta.

Kult­tuu­ri­re­sep­tin vie­rai­lu­koh­tei­ta vuon­na 2024 ovat:

Po­rin mu­se­ot,

Emil Ce­derc­reut­zin mu­seo,

Huit­tis­ten mu­seo,

Kan­kaan­pään kau­pun­gin­mu­seo,

Ra­kas­ta­jat-te­at­te­ri (Omat esi­tyk­set 5e/lip­pu, va­rauk­set etu­kä­teen) ja

Pori Sin­fo­niet­ta (Kymp­pi­kort­ti-lo­gol­la mer­ki­tyt kon­ser­tit/va­rauk­set etu­kä­teen).

Kult­tuu­ri­re­sep­tin ja­ka­jat:

Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lue: OL­KA-pis­teet, Psy­ki­at­ri­an po­lik­li­ni­kat, Ikä­kes­kus, ge­ri­at­ri­nen po­lik­li­nik­ka, Eu­ran so­te­kes­kus (nuor­ten psy­ki­at­ri­nen sai­raan­hoi­ta­ja), Kul­ta­ne-neu­vo­la (Lou­na­tuu­len per­he­kes­kus), Po­si­tii­mi, osa elin­ta­pa­val­men­ta­jis­ta.

Jär­jes­töt: Sa­ta­kun­nan Syö­päyh­dis­tys, Mie­li ry, Sa­ta­kun­nan omais­hoi­ta­jat ry, Huo­li pois -han­ke/Po­rin mie­len­ter­vey­syh­dis­tys Hy­vis ry.

Mui­ta: Seu­ra­kun­ta.

Kult­tuu­ri­ka­ve­ri:

Kult­tuu­ri­ka­ve­ri on va­paa­eh­toi­nen kans­sa­ko­ki­ja ja ver­tai­so­pas, jon­ka voi va­ra­ta it­sel­leen Sa­ta­sai­raa­lan OL­KA-pis­teel­tä tai Ikä­kes­kuk­ses­ta (en­ti­nen Va­paa­eh­tois­toi­min­nan kes­kus Lii­sa).