Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Jou­ko Jo­ki­nen tuli vuo­den 2017 syk­syl­lä Ylen uu­tis- ja ajan­koh­tais­toi­mi­tuk­sen pää­toi­mit­ta­jak­si, kun At­te Jääs­ke­läi­nen jät­ti teh­tä­vän­sä ko­hun saat­te­le­ma­na. Jääs­ke­läi­nen jou­tui ko­van pai­nos­tuk­sen koh­teek­si. Pää­mi­nis­te­ri Juha Si­pi­län säh­kö­pos­tis­ta läh­ti kym­me­niä vies­te­jä, joil­la ha­lut­tiin vai­en­taa hä­neen koh­dis­tu­vaa kri­tiik­kiä. Jääs­ke­läi­nen tai­pui pai­nos­tuk­sen al­la ja lä­het­ti toi­mit­ta­jil­le pai­men­kir­jei­tä, et­tei Si­pi­läl­le ar­ko­ja ai­hei­ta kä­si­tel­lä.

Tämä on sel­ke­äs­ti vas­taan jour­na­lis­tis­ta pe­ri­aa­tet­ta: toi­mi­tus päät­tää jul­kais­ta­vas­ta si­säl­lös­tä, ei­kä sii­hen voi ul­ko­puo­li­nen taho vai­kut­taa.

– Kyl­lä minä ih­met­te­lin, et­tei yk­si­kään po­lii­tik­ko tai muu vai­kut­ta­ja­ta­ho ot­ta­nut mi­nuun yh­teyt­tä, päi­vit­te­lee Jo­ki­nen uran­sa al­kua Yles­sä.

– Mi­nua ei to­del­la­kaan pai­nos­tet­tu, hän al­le­vii­vaa.

Jo­ki­nen veti sen joh­to­pää­tök­sen, et­tä tuo kova kohu säi­kyt­ti päät­tä­jät. Vai­ku­tus oli pit­kä, ei­kä luon­te­vaa yh­teyt­tä syn­ty­nyt edes pi­dem­mäl­lä ai­ka­jän­teel­lä.

– Kyl­lä sii­nä sel­lais­ta vi­ri­tys­tä oli, et­tei vaan tule sa­not­tua mi­tään, min­kä voi­sin ko­kea pai­nos­tuk­sek­si, sa­noo Jo­ki­nen hu­vit­tu­nee­na.

Täl­lai­nen va­rauk­sel­li­suus oli Jo­ki­sel­le uu­si ko­ke­mus. Kun hän toi­mi Sa­ta­kun­nan Kan­san ja Aa­mu­leh­den pää­toi­mit­ta­ja­na, kans­sa­käy­mi­nen päät­tä­jien kans­sa oli tii­vis­tä ja mut­ka­ton­ta. Näin sii­tä huo­li­mat­ta, et­tä mo­lem­mat leh­det hoi­ti­vat tin­ki­mät­tä teh­tä­vään­sä val­lan vah­ti­koi­ra­na.

Seit­se­mäs­sä vuo­des­sa on me­di­aym­pä­ris­tö muut­tu­nut. Nyt po­lii­ti­kot esit­tä­vät kri­tiik­kin­sä enim­mäk­seen so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Kri­tiik­kiä esi­te­tään myös jul­ki­sis­sa ti­lai­suuk­sis­sa ja haas­tat­te­luis­sa.

Jo­ki­sen mu­kaan me­di­an si­säl­tö­jä pi­tää­kin kri­ti­soi­da, kun ai­het­ta il­me­nee.

– Kun kri­ti­soi­daan, oli­si hyvä yk­si­löi­dä, mitä kri­ti­soi­daan ja tuo­da esiin fak­tat.

Vii­mek­si mi­nis­te­ri Wil­le Ryd­man (ps.) esit­ti, et­tä Hel­sin­gin Sa­no­mat jul­kai­see val­heel­lis­ta si­säl­töä tie­toi­ses­ti. Edus­kun­nan pu­he­mies Jus­si Hal­la-aho (ps.) taas moit­ti Ylen toi­mit­ta­jia aa­te­suun­nal­taan pu­na­vih­reik­si ja väit­ti hei­dän to­teut­ta­van omaan agen­daan­sa ve­ro­va­roin kus­tan­ne­tus­sa me­di­as­sa. Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Riik­ka Pur­ra (ps.) on niin ikään ar­vos­tel­lut niin Hel­sin­gin Sa­no­mia kuin Yleä puo­lu­een­sa mus­ta­maa­laa­mi­ses­ta.

Yles­sä toki seu­ra­taan tar­kas­ti, mitä muis­sa me­di­ois­sa jul­kais­taan. Se on enem­män­kin ylei­sen kes­kus­te­lun seu­raa­mis­ta kuin yk­si­löi­mät­tö­män kri­tii­kin va­ka­vaa poh­ti­mis­ta

– Ar­vi­oim­me omaa te­ke­mis­täm­me vi­ral­lis­ten tut­ki­mus­ten poh­jal­ta, Jo­ki­nen muis­tut­taa.

Yleä ar­vos­te­taan ja sitä pi­de­tään luo­tet­ta­vim­pa­na uu­tis­vä­li­nee­nä Suo­mes­sa.

Yle käyt­tää toi­min­taan­sa ra­haa yli puo­li mil­jar­dia vuo­des­sa. Se on val­ta­va sum­ma. Pu­hu­taan Ylen pö­höt­ty­mi­ses­tä sa­maan ai­kaan, kun kau­pal­li­set alan toi­mi­jat jou­tu­vat ki­ris­tä­mään vyö­tään.

– Ai­na voi­daan jos­tain sääs­tää. Pi­tää kui­ten­kin muis­taa li­sään­ty­vät vaa­ti­muk­set muun mu­as­sa di­gi­ta­li­saa­ti­on ede­tes­sä. Mei­dän pi­tää myös hoi­taa jul­ki­sen pal­ve­lun teh­tä­vää ja tuot­taa si­säl­tö­jä, joi­ta muil­la ei ole mah­dol­li­suus to­teut­taa, muis­tut­taa Jo­ki­nen.

Yle pi­tää hä­nen mu­kaan­sa huo­leh­tia myös sii­tä, et­tä in­for­maa­tio toi­mii kai­kis­sa olo­suh­teis­sa.

– Ei voi ol­la niin, et­tä ih­mi­set jou­tu­vat elä­mään pel­kän tran­sis­to­ri­ra­di­on va­ras­sa krii­sin puh­je­tes­sa.

Vii­mek­si Yle uu­dis­ti uu­tis- ja ajan­koh­tais­lä­he­tys­ten stu­di­ot. Ra­haa pa­loi kym­me­nen mil­joo­naa. Tur­han pal­jon, kri­ti­soi­tiin.

– Puo­let meni au­to­ma­ti­soin­tiin. Se sääs­tää 20 hen­ki­lö­työ­vuot­ta, sa­noo Jo­ki­nen ja va­kuut­taa, et­tä koko ajan ta­los­sa on teh­ty kus­tan­nuk­sia hil­lit­se­viä uu­dis­tuk­sia.

Esi­mer­kik­si jää­kie­kon MM-ki­so­jen hin­ta on sel­lai­nen, et­tei Yle pys­ty ki­so­ja näyt­tä­mään.

– Ur­hei­lu­ta­pah­tu­mien lä­he­tys­ten ja­ka­mi­nen kau­pal­lis­ten ka­na­vien kans­sa tu­lee yleis­ty­mään, en­na­koi Jo­ki­nen.

Eten­kin maa­kun­ta­leh­ti­kus­tan­ta­jia vai­vaa se, et­tä Ylen lä­het­tää ja jul­kai­see ver­kos­sa pai­kal­lis­ta si­säl­töä il­mai­sek­si, kun maa­kun­ta­leh­det yrit­tä­vät an­sai­ta sil­lä.

– Yle on maa­kun­nis­sa sel­väs­ti se kak­kos­me­dia, maa­kun­ta­leh­ti yk­kö­nen. Kes­kit­ty­mis­ten ja leh­ti­kuo­le­mi­nen jäl­keen Yle on mo­nes­ti se ai­noa vaih­to­eh­to maa­kun­ta- ja alu­e­leh­dil­le, sa­noo Jo­ki­nen.

Kun Jo­ki­nen tuli Po­riin Sa­ta­kun­nan Kan­san pää­toi­mit­ta­jak­si 23 vuot­ta sit­ten, oli sa­ta­kun­ta­lai­nen leh­ti­kir­jo ko­vas­ti eri nä­köi­nen. Il­mes­tyi Uu­si Ai­ka, Sa­ta­kun­nan Työ, Lal­li ja use­am­pi kau­pun­ki­leh­ti. Nyt Sa­ta­kun­nas­sa on yk­si ti­lat­ta­va maa­kun­nal­li­nen sa­no­ma­leh­ti mui­ne jul­kai­sui­neen, kun Län­si-Suo­mi fuu­si­oi­tiin Sa­ta­kun­nan Kan­saan ja ker­ran vii­kos­sa il­mes­ty­vä kau­pun­ki­leh­ti Po­ris­sa sekä Rau­mal­la sekä jon­kin ver­ran ti­lat­ta­via pai­kal­lis­leh­tiä.

– Pi­dän tär­ke­ä­nä tuo­ta Ylen maa­kun­nal­lis­ta vaih­to­eh­toa, Jo­ki­nen ar­vi­oi.

Mo­nis­sa muis­sa kau­pun­geis­sa ti­lan­ne on vie­lä kes­kit­ty­neem­pi. Maa­kun­ta­leh­ti on ai­noa kau­pal­li­nen kus­tan­ta­ja.

Matias Marttinen

Matias Marttinen

Mart­ti­sen esi­tys ei kel­van­nut pe­rus­suo­ma­lai­sil­le

Ylen ra­hoi­tuk­ses­ta piti päät­tää jo vii­me tou­ko­kuus­sa. Ai­ka­li­sä otet­tiin ke­sä­kuun lop­puun. Nyt rat­kai­su pi­täi­si saa­da hei­nä­kuun al­ku­puo­lis­kol­la. Ra­hoi­tuk­ses­ta päät­tä­vää työ­ryh­mää ve­tää rau­ma­lai­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja ja ko­koo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Ma­ti­as Mart­ti­nen.

Mart­ti­nen teki ke­sä­kuun lo­pus­sa komp­ro­mis­sieh­do­tuk­sen, joka kel­pa­si mui­den puo­lu­ei­den edus­ta­jil­le, mut­tei pe­rus­suo­ma­lai­sil­le. Ylen ra­hoi­tuk­ses­ta pää­te­tään par­la­men­taa­ri­ses­ti, eli kaik­kien edus­kun­ta­puo­lu­ei­den kes­ken. Pää­tök­sen pi­tää ol­la yk­si­mie­li­nen.

On­gel­ma pe­rus­suo­ma­lais­ten koh­dal­la on sii­nä, et­tä Mart­ti­sen eh­dot­to­ma ra­hoi­tuk­sen leik­kaus on lii­an pie­ni. Pe­rus­suo­ma­lai­sia ryh­mäs­sä edus­ta­nut Jo­a­kim Vi­ge­lius ar­vos­te­li myös yk­si­mie­li­syys­vel­voi­tet­ta. Pe­rus­suo­ma­lai­set ovat pu­hu­neet jopa 250 mil­joo­nan leik­kauk­ses­ta vaa­li­kau­den ai­ka­na. Pu­heet ovat hur­jia, kun sitä ver­ra­taan Ylen 523 mil­joo­nan eu­ron vuo­si­bud­jet­tiin. Ko­koo­mus il­moit­ti alun­pe­rin 120 mil­joo­nan leik­kaus­tar­pees­ta.

Työ­ryh­mäs­tä tih­ku­nei­den tie­to­jen mu­kaan esi­tyk­set ovat liik­ku­neet nyt sel­ke­äs­ti al­le sa­dan mil­joo­nan. Hel­sin­gin Sa­no­mien saa­mi­nen tie­to­jen mu­kaan laa­jaa hy­väk­syn­tää saa­nut eh­do­tus liik­kui­si 40–50 mil­joo­nas­sa eu­ros­sa vaa­li­kau­den ai­ka­na, joko Ylen ar­vo­li­sä­ve­roa ko­rot­ta­mal­la 14 pro­sent­tiin tai jää­dyt­tä­mäl­lä in­dek­si­ko­ro­tuk­sia. Yk­si­mie­li­syys val­lit­see myös ko­ti­mais­ten ja eu­roop­pa­lais­ten yk­si­tyis­ten si­säl­lön­tuot­ta­jien os­to­jen li­sää­mi­ses­tä. Nuo os­tot ovat nyt ol­leet noin 70 mil­joo­naa eu­roa vuo­des­sa.

Ylen ra­hoi­tus tar­kas­tel­laan vuo­sit­tain. Ra­hoi­tuk­sen leik­kaa­mi­ses­ta on ai­em­min­kin käy­ty ko­vaa vään­töä. Ai­kai­sem­min lä­hin­nä kau­pal­li­set kus­tan­ta­jat ovat vaa­ti­neet eten­kin maa­kun­nal­li­sen si­säl­lön vä­hen­tä­mis­tä. Vii­mek­si kah­dek­san vuot­ta sit­ten Ar­to Sa­to­sen (kok.) ve­tä­mä Yle-työ­ryh­mä vaa­ti ku­lu­jen kas­vun hil­lit­se­mis­tä ja ko­ti­mai­sen tuo­tan­non li­sää­mis­tä noin kol­man­nek­sel­la vuo­teen 2022 men­nes­sä.