STT

Laa­jat so­si­aa­li­tur­va­leik­kauk­set li­sää­vät eri­ar­voi­suut­ta, pai­not­taa Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) tuo­re ra­port­ti. Tä­nään jul­kais­tu­jen tu­los­ten mu­kaan hal­li­tuk­sen kaa­vai­le­mat so­si­aa­li­tur­van leik­kauk­set ovat mo­nel­ta osin poik­keuk­sel­li­sen suu­ria ja yh­des­sä hal­li­tu­soh­jel­mas­sa esi­tet­ty­jen uu­dis­tus­ten kans­sa ne muut­ta­vat to­teu­tu­es­saan suo­ma­lai­sen so­si­aa­li­po­li­tii­kan suun­taa.

Hal­li­tus suun­nit­te­lee leik­kauk­sia muun mu­as­sa työt­tö­myys­tur­vaan, asu­mis­tu­keen, kun­tou­tu­se­tuuk­siin ja toi­meen­tu­lo­tu­keen. Li­säk­si vuo­si­na 2024–2027 jä­tet­täi­siin in­dek­si­ko­ro­tuk­set te­ke­mät­tä mer­kit­tä­vään osaan so­si­aa­li­tur­va­e­tuuk­sia. Tämä niin sa­not­tu in­dek­si­jää­dy­tys tar­koit­taa, et­tä etuuk­sien os­to­voi­ma heik­ke­nee, kun esi­mer­kik­si ruo­ka kal­lis­tuu.

– Etuuk­siin koh­dis­tu­vat sääs­töt ovat vain osa hal­li­tuk­sen esit­tä­miä uu­dis­tuk­sia, jot­ka vie­vät koh­ti vel­voit­ta­vam­paa hy­vin­voin­ti­val­ti­on mal­lia. Kaa­vail­lut uu­dis­tuk­set ko­ros­ta­vat yk­si­lön ja per­hei­den omaa vas­tuu­ta toi­meen­tu­los­taan. Muu­tos­ten seu­rauk­set ovat hai­tal­li­sim­pia niil­le, joil­la ei ole to­si­a­si­al­li­sia mah­dol­li­suuk­sia hank­kia työ­tu­lo­ja tai li­sä­tä työn­te­koa, sa­noo THL:n tut­ki­musp­ro­fes­so­ri Heik­ki Hii­la­mo tie­dot­tees­sa.

In­dek­si­jää­dy­tyk­siä on käy­tet­ty Suo­mes­sa ai­em­min­kin. Nyt niil­lä on THL:n mu­kaan kui­ten­kin hy­vin suu­ri ta­lou­del­li­nen vai­ku­tus so­si­aa­li­tur­vaa saa­viin ih­mi­siin ja per­hei­siin, sil­lä hin­to­jen nou­su on ol­lut no­pe­aa.

Suo­men pe­rus­tus­lain ja kan­sain­vä­lis­ten ih­mi­soi­keus­so­pi­mus­ten mu­kaan so­si­aa­li­tur­van leik­kauk­set ei­vät saa ai­heut­taa sa­moil­le ih­mi­sil­le tai jo val­miik­si hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­le koh­tuu­ton­ta ti­lan­net­ta.

– Hal­li­tuk­sen eh­do­tuk­set so­si­aa­li­tur­van sääs­töis­tä ka­sau­tu­vat kui­ten­kin voi­mak­kaas­ti hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­le, mikä li­sää eri­ar­voi­suut­ta, täy­den­tää tut­ki­mus­pääl­lik­kö Jus­si Ter­vo­la tie­dot­tees­sa.

THL:n las­kel­mien mu­kaan hal­li­tuk­sen esit­tä­mien so­si­aa­li­tur­van leik­kaus­ten yh­teis­vai­ku­tuk­set koh­dis­tui­si­vat voi­mak­kaim­min pie­ni­tu­loi­sim­piin ko­ti­ta­louk­siin.

En­sim­mäi­ses­sä ja toi­ses­sa tu­lo­kym­me­nyk­ses­sä yli puo­lel­la tu­lot pie­nen­tyi­si­vät, kol­man­nes­sa tu­lo­kym­me­nyk­ses­sä ne su­pis­tui­si­vat run­saal­ta kol­man­nek­sel­ta.

– Täs­tä eteen­päin toi­mien vai­ku­tuk­set pie­ne­ni­si­vät tu­lo­kym­me­nyk­sit­täin niin, et­tä ylim­mäs­sä kym­me­nyk­ses­sä ne kos­ket­tai­si­vat enää vain noin viit­tä pro­sent­tia ih­mi­sis­tä, sa­noo THL:n eri­kois­tut­ki­ja Joo­nas Ol­lonq­vist tie­dot­tees­sa.

Ar­vi­os­sa on huo­mi­oi­tu se, et­tä kaik­kein pie­ni­tu­loi­sim­mil­le toi­meen­tu­lo­tu­ki kor­vai­si leik­kauk­set. Las­ken­nal­li­seen toi­meen­tu­lo­tu­keen oi­keu­tet­tu­jen mää­rä kas­vai­si ar­vi­ol­ta 27 pro­sent­tia eli jopa noin 100 000 hen­gel­lä.

Eri vä­es­tö­ryh­mis­sä so­si­aa­li­tur­van leik­kaus­ten yh­teis­vai­ku­tuk­set koh­dis­tui­si­vat suh­teel­li­ses­ti voi­mak­kaim­min työt­tö­miin ja opis­ke­li­joi­hin. Esi­mer­kik­si va­jaal­la kol­man­nek­sel­la työt­tö­myy­se­tuut­ta saa­vis­ta tu­lot tip­pui­si­vat vä­hin­tään vii­si pro­sent­tia. Opis­ke­li­jois­ta noin kah­del­la kol­ma­so­sal­la tu­lot pu­to­ai­si­vat vä­hin­tään vii­del­lä pro­sen­til­la, kun opin­to­lai­naa ei huo­mi­oi­da tu­loi­na. Jos opin­to­lai­na huo­mi­oi­daan, tu­lot vä­he­ni­si­vät sil­ti liki kol­man­nek­sel­la opis­ke­li­jois­ta.

Eläk­keet ovat in­dek­si­jää­dy­tys­ten ul­ko­puo­lel­la. In­dek­si­jää­dy­tys kui­ten­kin osui­si myös eläk­keen­saa­jan asu­mis­tu­keen, min­kä seu­rauk­se­na elä­ke­läi­sis­tä yli kym­me­ne­so­san tu­lot pie­ne­ni­si­vät.

Hii­la­mon mu­kaan so­si­aa­li­po­li­tii­kan suun­nan­muu­tok­sen kan­nal­ta olen­nais­ta on, mil­lai­sen muo­don ja si­säl­lön hal­li­tu­soh­jel­maan kir­jat­tu toi­meen­tu­lo­tu­kiu­u­dis­tus saa. Hal­li­tuk­sen ta­voit­tee­na on puo­lit­taa toi­meen­tu­lo­tu­kea saa­vien mää­rä ja li­sä­tä tuen vas­tik­keel­li­suut­ta.

– Jos saa­jil­la ei ole mah­dol­li­suuk­sia it­se pa­ran­taa ti­lan­net­taan, vas­tik­keel­li­suus joh­taa jo läh­tö­ti­lan­tees­sa niu­kan toi­meen­tu­lon hei­ken­ty­mi­seen, tut­ki­musp­ro­fes­so­ri to­te­aa.

Hii­la­mon mu­kaan nyt muo­vat­ta­van so­si­aa­li­po­li­tii­kan reu­na­eh­to­ja tes­ta­taan myös pe­rus­tus­lail­li­ses­sa ar­vi­oin­nis­sa.

THL huo­maut­taa, et­tä sen te­ke­mis­sä ar­vi­ois­sa ei ole huo­mi­oi­tu hal­li­tuk­sen toi­mien mah­dol­li­sia työl­li­syys­vai­ku­tuk­sia.