Kat­ri Mä­en­pää

Ul­vi­las­sa va­jaan vuo­den pyö­ri­nyt pal­ve­lu­lin­ja Kul­laal­ta kaup­pa­kes­kus Han­saan on saa­nut käyt­tä­jil­tä niin hy­vää pa­lau­tet­ta, et­tä se on kii­ri­nyt naa­pu­ri­kau­pun­gin kor­viin saak­ka. Kun ak­tii­vi­set la­vi­a­lai­set ky­se­li­vät Po­ris­ta, oli­si­ko La­vi­as­ta mah­dol­li­suus pääs­tä os­tok­sil­le Po­riin, kään­tyi Po­rin jouk­ko­lii­ken­ne­suun­nit­te­li­ja Ul­vi­lan si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­ja Kim­mo Vep­sän puo­leen.

– Lu­pa­sin sel­vi­tel­lä, voi­si­ko Kul­laal­ta Ul­vi­lan kes­kus­taan kul­ke­va pal­ve­lu­lin­ja laa­jen­tua La­vi­aan saak­ka. Tämä on hyvä yh­teis­työn avaus Po­rin ja Ul­vi­lan vä­lil­lä, Vep­sä sa­noo.

Pal­ve­lu­lin­ja käyn­nis­tet­tiin vii­me tal­ve­na en­sin pi­lot­ti­na. Kul­laal­ta läh­te­vän lin­jan kaik­ki mat­ka­lai­set ovat kui­ten­kin ot­ta­neet lin­jan omak­seen ja pi­lot­ti jat­koi toi­min­taan­sa yli koko ke­sän.

– Pal­ve­lu­lin­jan ky­syn­tä ylit­ti odo­tuk­set ja kai­kil­ta on tul­lut lin­jas­ta pel­käs­tään po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta. Olem­me neu­vo­tel­leet Han­san kans­sa lou­nas­tar­jouk­sen pal­ve­lu­lin­jal­la kul­ke­vil­le ja yri­tän sään­nöl­li­ses­ti käy­dä mat­kus­ta­jia ta­paa­mas­sa. Lou­naan ää­res­tä kuu­luu ai­na iloi­nen pu­heen­so­ri­na, Kim­mo Vep­sä ker­too.

Ul­vi­lan haja-asu­tu­sa­lu­eil­la asuu pal­jon elä­ke­läi­siä, joil­la ei ole käy­tös­sä omaa au­toa. Pal­ve­lu­lin­jan kyy­dis­sä pää­see hoi­ta­maan vii­koit­tai­set ruo­ka­os­tok­set.

– Li­säk­si se, et­tä pää­see ker­ran vii­kos­sa ta­paa­maan tut­tu­ja on lä­hes pa­ras­ta en­nal­ta­eh­käi­se­vää ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mis­tä.

Kuva on viime talvelta, jolloin palvelulinja aloitti toimintansa.

Kuva on viime talvelta, jolloin palvelulinja aloitti toimintansa.

Pal­ve­lu­lin­jan kul­je­tuk­ses­ta vas­taa Kul­je­tuk­set Mä­ki­nen, joka myös ot­taa vas­taan ti­lauk­set ja suun­nit­te­lee nii­den poh­jal­ta rei­tin.

– On to­del­la hie­noa, et­tä pal­ve­lun­tuot­ta­ja huo­leh­tii lin­jas­ta ko­ko­nai­suu­des­saan ja vas­taa rei­ti­tyk­ses­tä. Kil­pai­lu­tuk­sen myö­tä he aja­vat pa­ve­lu­lin­jaa myös koko en­si vuo­den, Kim­mo Vep­sä ker­too.

Hän on myös tie­dus­tel­lut alus­ta­vas­ti pal­ve­lu­tuot­ta­jan miet­tei­tä rei­tin laa­jen­ta­mi­ses­ta.

– Bus­si on yleen­sä ai­na ihan täyn­nä ja muu­ta­man ker­ran pal­ve­lu­lin­jal­le on jou­dut­tu ot­ta­maan toi­nen bus­si. As­ko Mä­ki­sen mu­kaan toi­nen au­to voi­si tar­vit­ta­es­sa läh­teä La­vi­as­ta. Toi­nen au­to voi­si kul­kea Ul­vi­lan kes­kus­taan Val­ta­tie 11:n ete­lä­puol­ta ja toi­nen ke­rä­tä ih­mi­set kyy­tiin poh­jois­puo­lel­ta. Yk­si­tyis­koh­dis­ta ja käy­tän­nön to­teu­tuk­ses­ta em­me ole kui­ten­kaan vie­lä eh­ti­neet so­pia.

La­vi­a­lais­ten toi­ve pääs­tä Po­riin ei kui­ten­kaan Vep­sän mu­kaan to­den­nä­köi­ses­ti Kul­laan ja Ul­vi­lan vä­li­sel­lä pal­ve­lu­lin­jal­la to­teu­du.

– Pal­ve­lu­lin­jan mal­li on teh­ty hel­pok­si. Ul­vi­lan kes­kus­tas­sa on ap­teek­ki­pal­ve­lut ja mah­dol­li­suus lou­nas­taa. Ruo­ka­os­tok­set voi teh­dä pa­ris­sa eri kau­pas­sa. Vä­lil­lä olem­me jopa yh­dis­tä­neet reis­suun käyn­nin ikäih­mis­ten koh­taa­mis­paik­ka Sant­ras­sa. Ul­vi­las­sa on riit­tä­vät pal­ve­lut ly­hy­en vä­li­mat­kan pääs­sä toi­sis­taan. Näin pal­ve­lu­lin­jal­le riit­tää vain yk­si pää­te­py­säk­ki. Mut­ta kyl­lä me toki olem­me val­mii­ta miet­ti­mään uu­si­a­kin avauk­sia.