Pau­lii­na Vil­pak­ka

5-vuo­ti­as lab­ra­do­rin­nou­ta­ja Nii­lo val­mis­tui vii­me ke­vää­nä Koi­rat kas­va­tus- ja kun­tou­tus­työs­sä ry:n kou­lu­tuk­ses­ta. Se työs­ken­te­lee nyt Ul­vi­las­sa Frii­ta­lan ja Ola­vin kou­luis­sa kou­lu­koi­ra­na. Nii­lon omis­taa eri­tys­luo­ka­no­pet­ta­ja Kat­ri Vil­ja­nen.

Kou­lu­koi­ras­ta on luo­kas­sa mo­nen­lais­ta hyö­tyä, mut­ta yk­si sen par­hais­ta omi­nai­suuk­sis­ta on, et­tä se rau­hoit­taa luok­kaa läs­nä­o­lol­laan. Vai­ku­tus on Vil­ja­sen mu­kaan sil­min­näh­tä­vä: Nii­lon päi­vi­nä vo­lyy­mi­ta­so las­kee ja tur­ha lii­kus­ke­lu­kin jää vä­hem­mäl­le.

– Sii­hen riit­tää yleen­sä jo se, kun koi­ra tu­lee lä­hel­le. Koi­raa saa myös si­lit­tää, mis­tä ih­mi­nen saa tut­ki­tus­ti hy­vän olon tun­teen, Vil­ja­nen ker­too.

Niilon omistaa eritysluokanopettaja Katri Viljanen. Kuva: Pauliina Vilpakka

Niilon omistaa eritysluokanopettaja Katri Viljanen. Kuva: Pauliina Vilpakka

Nii­lo osaa myös mo­nen­lai­sia temp­pu­ja, ja opet­te­lee uu­sia in­nok­kaas­ti. Se voi esi­mer­kik­si ma­te­ma­tii­kan tun­nil­la pyö­rit­tää ne­näl­lään nop­paa, ja täl­lä ta­val­la va­li­ta lap­sil­le teh­tä­viä. Tyl­sem­pi­kin teh­tä­vä muut­tuu mie­len­kiin­toi­sem­mak­si, kun sen on koi­ra va­lin­nut.

Nii­lo naut­tii kou­lu­koi­ran teh­tä­väs­tä sy­dä­men­sä kyl­lyy­des­tä. Aa­mul­la työ­lii­vien pääl­le pu­ke­mi­nen ja työ­kas­sin mu­kaan ot­ta­mi­nen ovat koi­ral­le merk­ke­jä, et­tä nyt läh­de­tään hom­miin. Se saa koi­ran in­nos­tu­maan.

Koi­ran tu­le­va teh­tä­vä oli Vil­ja­sen aja­tuk­sis­sa jo pen­tua va­li­tes­sa. En­sim­mäi­set so­vel­tu­vuus­ko­keet Nii­lo suo­rit­ti noin puo­li­tois­ta­vuo­ti­aa­na. Vii­mei­sen vuo­den ajan se oli niin sa­no­tus­ti työ­har­joit­te­li­ja, kun­nes tänä syk­sy­nä sai aloit­taa pä­te­vä­nä kou­lu­koi­ra­na työs­ken­te­lyn.