Ee­va Nik­ki­lä-Kii­pu­la / STT

Suo­ma­lai­sis­ta nai­sis­ta lä­hes yh­dek­sän kym­me­nes­tä on ko­ke­nut sek­su­aa­lis­ta häi­rin­tää elä­män­sä ai­ka­na. Tämä käy il­mi YK:n tasa-ar­vo­jär­jes­tö UN Wo­men Suo­men ja ee­va.fi-si­vus­ton ky­se­ly­tut­ki­muk­ses­ta.

Eri­tyi­sen pal­jon sek­su­aa­lis­ta häi­rin­tää ko­ke­vat al­le 35-vuo­ti­aat nai­set. Häi­rin­tä on usein al­ka­nut jo nais­ten ol­les­sa tei­ni-ikäi­siä. Ky­se­lyn avoi­mis­sa vas­tauk­sis­sa use­at vas­taa­jat ker­to­vat jo alai­käi­se­nä ko­e­tus­ta häi­rin­näs­tä.

Iän li­säk­si vä­hem­mis­töön kuu­lu­mi­nen li­sää tut­ki­muk­sen mu­kaan ris­kiä jou­tua sek­su­aa­li­sen häi­rin­nän koh­teek­si. Vä­hem­mis­töön kuu­lu­vis­ta ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta nai­sis­ta häi­rin­tää oli ko­ke­nut 95 pro­sent­tia. Ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta sek­su­aa­li­vä­hem­mis­töön kuu­lu­vis­ta nai­sis­ta jo­kai­nen ker­toi ko­ke­neen­sa sek­su­aa­lis­ta häi­rin­tää.

– Mua on ohi­kä­vel­les­sä kos­ket­tu pa­ka­roi­hin ja huu­del­tu sen jäl­keen pe­rään et­tä ”hyvä per­se!” Olin jul­ki­ses­sa leik­ki­puis­tos­sa il­ta­päi­vän ai­kaan kah­den ka­ve­rin kans­sa. Olin 17v, mies joka kos­ki mua oli sel­ke­äs­ti pal­jon van­hem­pi, ker­toi yk­si ky­se­lyyn vas­tan­nut.

Ylei­sim­piä sek­su­aa­li­sen häi­rin­nän muo­to­ja ovat ei-toi­vot­tu kos­ket­ta­mi­nen tai kou­rin­ta, pe­rään huu­te­lu, epä­a­si­al­li­set ja häi­rit­se­vät sek­su­aa­lis­sä­vyt­tei­set kom­men­tit sekä ah­dis­ta­va tai vih­jai­le­va tui­jo­tus.

Ky­se­ly­tut­ki­muk­seen vas­ta­si yli tu­hat nais­ta. Tut­ki­muk­ses­sa käy­tet­tiin sa­tun­nai­so­tan­taa, ja tu­lok­set on pai­no­tet­tu vä­es­tö­tie­to­jen pe­rus­teel­la vas­taa­maan suo­ma­lai­sia 18–69-vuo­ti­ai­ta nai­sia. Tut­ki­muk­sen to­teut­ti Dag­mar.

Eni­ten sek­su­aa­lis­ta häi­rin­tää ko­e­taan jul­ki­sis­sa tai puo­li­jul­ki­sis­sa ti­lois­sa, esi­mer­kik­si ka­duil­la tai puis­tois­sa, baa­reis­sa, klu­beil­la ja ra­vin­to­lois­sa. Niis­sä häi­rin­tää ker­toi ko­ke­neen­sa noin 80 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta.

Avoi­mis­sa vas­tauk­sis­sa use­at nai­set ker­toi­vat myös työ­pai­kal­la ta­pah­tu­vas­ta sek­su­aa­li­ses­ta häi­rin­näs­tä. Vas­tauk­sis­sa tois­tui myös se, kuin­ka sek­su­aa­li­sen häi­rin­nän ylei­syys ai­heut­taa pel­koa ja epä­luot­ta­mus­ta mie­hiä koh­taan.

Sek­su­aa­li­sel­ta häi­rin­näl­tä py­ri­tään suo­jau­tu­maan eri­lai­sin kei­noin, esi­mer­kik­si ra­joit­ta­mal­la liik­ku­mis­ta pi­me­äl­lä ja tie­tyis­sä pai­kois­sa. Suo­ja­kei­noi­na mai­nit­tiin myös muun mu­as­sa ul­koi­sen ole­muk­sen muok­kaus ja pa­ri­suh­des­ta­tuk­ses­ta va­leh­te­lu.

– Luu­lin pit­kään, et­tä esim. pu­he­li­meen lei­kis­ti pu­hu­mi­nen ja tie­tyn­lais­ten paik­ko­jen vält­te­ly il­tai­sin on nor­maa­lia. Ta­ju­sin kui­ten­kin jos­kus, et­tä ei­vät mie­het tee sitä, ker­toi yk­si ky­se­lyyn vas­tan­nut.

Ver­kos­sa sek­su­aa­li­nen häi­rin­tä koh­dis­tuu eten­kin al­le 25-vuo­ti­ai­siin nai­siin. Heis­tä kak­si kol­mes­ta oli saa­nut ei-toi­vot­tu­ja sek­su­aa­lis­sä­vyt­tei­siä ku­via, vi­de­oi­ta, vies­te­jä tai kom­ment­te­ja. Kai­kis­ta vas­tan­neis­ta nai­sis­ta nii­tä oli saa­nut yk­si kol­mes­ta.

– Ky­se­lyn tu­lok­set ovat jär­kyt­tä­viä, mut­ta ikä­vä kyl­lä ei­vät yl­lät­tä­viä. Tu­lok­set osoit­ta­vat, et­tä sek­su­aa­lis­ta häi­rin­tää ta­pah­tuu joka päi­vä, kai­ken­lai­sis­sa jul­ki­sis­sa ja puo­li­jul­ki­sis­sa ti­lois­sa, ja et­tä lä­hes jo­kai­nen nai­nen on jou­tu­nut ko­ke­maan elä­mäs­sään sek­su­aa­lis­ta häi­rin­tää, sa­noo UN Wo­men Suo­men toi­min­nan­joh­ta­ja Jaa­na Hir­si­kan­gas tie­dot­tees­sa.

Sek­su­aa­li­nen häi­rin­tä ra­joit­taa hä­nen mu­kaan­sa nais­ten ja tyt­tö­jen elä­mää ja uh­kaa hei­dän oi­keuk­sien­sa to­teu­tu­mis­ta.

UN Wo­men Suo­mi vaa­tii kau­pun­ki- ja kun­ta­päät­tä­jiä toi­miin sen var­mis­ta­mi­sek­si, et­tä nai­set ja ty­töt voi­vat ko­kea ole­van­sa tur­vas­sa jul­ki­sis­sa kau­pun­ki­ti­lois­sa.